Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συναυλία στο σκοτάδι με τη Νατάσσα Μποφίλιου για την ενίσχυση Ατόμων με Αναπηρία

Δύο συναυ­λί­ες στο σκο­τά­δι με τη συμ­με­το­χή της Νατάσ­σας Μπο­φί­λιου θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν τη Δευ­τέ­ρα 7 και την Τρί­τη 8 Νοεμ­βρί­ου στο Ίδρυ­μα «Μιχά­λης Κακογιάννης».

Τις συναυ­λί­ες διορ­γα­νώ­νει η εται­ρεία «Σπου­δαία events» με στό­χο την ενί­σχυ­ση του οργα­νι­σμού «Με Άλλα Μάτια», που υλο­ποιεί δρά­σεις για τη συμπε­ρί­λη­ψη των Ατό­μων με Αναπηρία.

Η Νατάσ­σα Μπο­φί­λιου με την ερμη­νεία της ανα­λαμ­βά­νει την ευθύ­νη να ταξι­δέ­ψει το κοι­νό σε ένα πεδίο μαγι­κό, πέρα από τον κόσμο της όρα­σης. Στο πιά­νο θα τη συνο­δεύ­σει ο Αντώ­νης Παλα­μά­ρης. Την ηχο­λη­ψία θα κάνει ο Γιάν­νης Παξεβάνης.

Η εται­ρεία «Σπου­δαία events» ανα­λαμ­βά­νει να διορ­γα­νώ­σει πολι­τι­στι­κές δρά­σεις που έχουν σκο­πό τη χρη­μα­το­δό­τη­ση φορέ­ων και οργα­νι­σμών, οι οποί­οι συνει­σφέ­ρουν στο κοι­νω­νι­κό σύνο­λο. Η πρώ­τη συναυ­λία στο σκο­τά­δι είχε υλο­ποι­η­θεί τον περα­σμέ­νο Μάρ­τιο με τον Αλκί­νοο Ιωαννίδη.

Εισι­τή­ρια δια­τί­θε­νται στην τιμή των 20 ευρώ (γενι­κή είσο­δος) και 15 ευρώ (μαθη­τι­κό, φοι­τη­τι­κό, ΑΜεΑ) από την ιστο­σε­λί­δα ticketservices.gr

Ναζίμ Χικ­μέτ Ποι­ή­μα­τα εκλο­γή από το έργο του

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο