Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συναυλία της ΚΝΕ για την Παλαιστίνη: «Στη Γάζα το τραγούδι έγινε κραυγή»

Χιλιά­δες νέοι και νέες καθώς και άνθρω­ποι όλων των ηλι­κιών συμ­με­τεί­χαν στη μεγά­λη συναυ­λία αλλη­λεγ­γύ­ης στον λαό της Παλαι­στί­νης, που πραγ­μα­το­ποί­η­σε το βρά­δυ της Δευ­τέ­ρας, 4 Δεκεμ­βρί­ου, η ΚΝΕ στο Σπόρτινγκ.

Στη συναυ­λία παρευ­ρέ­θη­κε πολυ­με­λής αντι­προ­σω­πεία της ΚΕ του ΚΚΕ με επι­κε­φα­λής τον γ.γ. της, Δημή­τρη Κου­τσού­μπα, ο οποί­ος συνα­ντή­θη­κε και με συντε­λε­στές της συναυ­λί­ας. Το «παρών» ακό­μα έδω­σε ο πρέ­σβης της Παλαι­στι­νια­κής Αρχής, Γιου­σέφ Ντορ­χόμ, και αντι­προ­σω­πεία της πρε­σβεί­ας της Παλαι­στι­νια­κής Αρχής στην Ελλάδα.

Χαι­ρε­τι­σμό απηύ­θυ­νε ο γραμ­μα­τέ­ας του ΚΣ της ΚΝΕ, Θοδω­ρής Κωτσα­ντής, ο οποί­ος ανέ­φε­ρε ότι «είναι στιγ­μές που δεν υπάρ­χουν λέξεις για να περι­γρά­ψεις τη φρί­κη, όπως αυτή που ζει ο παλαι­στι­νια­κός λαός από το κρά­τος-δολο­φό­νο του Ισρα­ήλ, που σφυ­ρο­κο­πά ακό­μα και τώρα, τη στιγ­μή αυτή, τη Λωρί­δα της Γάζας. Θα βρού­με όμως τις λέξεις, όπως ο ήρω­ας λαός βρί­σκει τη δύνα­μη να παλέ­ψει ενά­ντια στην πανί­σχυ­ρη πολε­μι­κή μηχα­νή του Ισρα­ήλ, με όπλο το δίκιο του. Θα βρού­με τα τρα­γού­δια και τη φωνή, για­τί έχου­με χρέ­ος να μην σιωπήσουμε».

«Σε όλον τον κόσμο οι λαοί δεί­χνουν με συγκλο­νι­στι­κό τρό­πο την αλλη­λεγ­γύη τους, μπλο­κά­ρουν την απο­στο­λή πολε­μι­κού υλι­κού στο Ισρα­ήλ. Αψη­φούν την κατα­στο­λή, τις απα­γο­ρεύ­σεις και τις διώ­ξεις, τη λογο­κρι­σία, τη βρώ­μι­κη προ­πα­γάν­δα του πολέμου.

Έτσι και εδώ, στην Ελλά­δα, σηκώ­νου­με ψηλά την σημαία της Παλαι­στί­νης. Παίρ­νου­με θέση στη σωστή πλευ­ρά της Ιστο­ρί­ας. Κι ας λυσ­σά­νε οι κυβερ­νή­σεις, τα μέσα μαζι­κής ενη­μέ­ρω­σης, τα τρολ του δια­δι­κτύ­ου» πρόσθεσε.

Σε άλλο σημείο του χαι­ρε­τι­σμού του υπο­γράμ­μι­σε ότι «η καλύ­τε­ρη αλλη­λεγ­γύη είναι η πάλη ενά­ντια στην εμπλο­κή της δικής μας χώρας σε ακό­μη μία σφα­γή, που έχει την υπο­γρα­φή των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και των Ευρω­παί­ων ιμπε­ρια­λι­στών, της Ευρω­παϊ­κής Ένωσης».

«Η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση στη­ρί­ζει με όλους τους τρό­πους το δολο­φο­νι­κό χέρι του ισραη­λι­νού κρά­τους, μαζί με τα υπό­λοι­πα κόμ­μα­τα του ΝΑΤΟϊ­κού τόξου και με κίν­δυ­νο μιας γενι­κό­τε­ρης ανά­φλε­ξης. Είναι μνη­μείο ντρο­πής η απο­χή από την ψηφο­φο­ρία του ΟΗΕ για την κατά­παυ­ση του πυρός. Είναι ανι­στό­ρη­τη και επι­κίν­δυ­νη θέση το δήθεν “δικαί­ω­μα στην αυτο­ά­μυ­να” που έχει ο κατα­κτη­τής, πόσο μάλ­λον για τη χώρα μας που έζη­σε τη φασι­στι­κή κατο­χή και έχει ανοι­χτές πλη­γές από την τουρ­κι­κή κατο­χή στην Κύπρο» σημείωσε.

«Εκεί που οι λαοί μετρά­νε τους νεκρούς τους, κάποιοι άλλοι μετρά­νε κέρ­δη και επι­χει­ρη­μα­τι­κές ευκαι­ρί­ες. Εμπο­ρι­κοί δρό­μοι χαραγ­μέ­νοι με το αίμα των λαών, αυτό είναι το όρα­μα των καπι­τα­λι­στών. Αυτό επι­διώ­κουν με τη συμ­με­το­χή της χώρας σε επεμ­βά­σεις, αλλά και σε επι­κίν­δυ­νες συμ­φω­νί­ες συνεκ­με­τάλ­λευ­σης, όπως αυτές που είναι σε εξέ­λι­ξη στα ελλη­νο­τουρ­κι­κά με διαι­τη­τή το ΝΑΤΟ. Ιδιαί­τε­ρα επι­κίν­δυ­νες είναι οι συμ­φω­νί­ες κατα­στο­λής, εγκλω­βι­σμού και επα­να­προ­ω­θή­σε­ων χιλιά­δων προ­σφύ­γων που τρέ­χουν μακριά από την κόλα­ση των πολέ­μων» είπε.

«Και από αυτό το βήμα το φωνά­ζου­με προς κάθε κατεύ­θυν­ση: Καμία εμπλο­κή, καμία διευ­κό­λυν­ση της χώρας μας στο σφα­για­σμό του λαού της Παλαι­στί­νης! Ούτε γη ούτε νερό στους φονιά­δες των λαών!

Φωνά­ζου­με μαζί με τους μαθη­τές “δώστε λεφτά για την παι­δεία κι όχι για του ΝΑΤΟ τα σφα­γεία!”. Για­τί την ίδια ώρα που “βρέ­χει” 7 εκα­τομ­μύ­ρια κάθε χρό­νο για το ΝΑΤΟ, οι νέοι και οι νέες ερχό­μα­στε αντι­μέ­τω­ποι με τις τρα­γι­κές ελλεί­ψεις στην παι­δεία, τις απαρ­χαιω­μέ­νες υπο­δο­μές και τα επι­κίν­δυ­να κτή­ρια, με τον κρα­τι­κό Προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό, που κάθε χρό­νο κόβει από τις δικές μας ανά­γκες για να προ­σθέ­τει επι­δο­τή­σεις σε βιο­μη­χά­νους, εφο­πλι­στές και τραπεζίτες.

Αυτούς στη­ρί­ζει και το νέο φορο­λο­γι­κό νομο­σχέ­διο που στραγ­γα­λί­ζει τους μικρούς και φορο­α­παλ­λάσ­σει τους μεγά­λους. Αυτοί πλου­τί­ζουν και από την εκτί­να­ξη της ακρί­βειας που πλη­ρώ­νου­με στα τρό­φι­μα, στα νοί­κια, στους λογα­ρια­σμούς της ενέρ­γειας, την ίδια ώρα που οι εισηγ­μέ­νες στο χρη­μα­τι­στή­ριο εται­ρεί­ες σπά­νε κάθε ρεκόρ κερ­δο­φο­ρί­ας» υπο­γράμ­μι­σε ο Θ. Κωτσαντής.

«Απέ­να­ντι σε όλα αυτά, συνε­χί­ζου­με να παλεύ­ου­με στην πρώ­τη γραμ­μή για το δικαί­ω­μα στη δου­λειά, για ουσια­στι­κές αυξή­σεις στους μισθούς, ενά­ντια στην ακρί­βεια, στους πλει­στη­ρια­σμούς, για την προ­στα­σία της υγεί­ας και της ζωής του λαού, για απο­κλει­στι­κά δημό­σια και δωρε­άν παι­δεία ενά­ντια στο νομο­σχέ­διο για τα ιδιω­τι­κά Πανε­πι­στή­μια, για κάθε πρό­βλη­μα της νεο­λαί­ας. Για όλα αυτά θέλου­με τους νέους και τις νέες πρω­τα­γω­νι­στές στη ζωή και όχι παθη­τι­κούς θεα­τές σε άνο­στα βίντεο στο tik tok, όπου παρε­λαύ­νουν ένας πρω­θυ­πουρ­γός με bucket hat υπο­σχό­με­νος youth pass και ένας εφο­πλι­στής πρό­ε­δρος του ΣΥΡΙΖΑ υπο­σχό­με­νος να μας φέρει το american dream εδώ» πρόσθεσε.

«Συνε­χί­ζου­με να παλεύ­ου­με για να στα­μα­τή­σει εδώ και τώρα η βάρ­βα­ρη ισραη­λι­νή επί­θε­ση στη Λωρί­δα της Γάζας, να τερ­μα­τι­στεί η πολύ­χρο­νη κατο­χή του ισραη­λι­νού κρά­τους στα παλαι­στι­νια­κά εδά­φη, να ανα­γνω­ρι­στεί ανε­ξάρ­τη­το παλαι­στι­νια­κό κρά­τος στα σύνο­ρα του ’67, με πρω­τεύ­ου­σα την Ανα­το­λι­κή Ιερουσαλήμ.

Για να επι­στρέ­ψουν όλοι οι Παλαι­στί­νιοι πρό­σφυ­γες στις εστί­ες τους και να απε­λευ­θε­ρω­θούν άμε­σα όλοι οι πολι­τι­κοί κρα­τού­με­νοι από τις ισραη­λι­νές φυλα­κές. Αλλη­λεγ­γύη στον δοκι­μα­ζό­με­νο και αγω­νι­ζό­με­νο λαό της Παλαι­στί­νης, νίκη στον αγώ­να του για λευ­τε­ριά!» υπο­γράμ­μι­σε κατα­λή­γο­ντας στον χαι­ρε­τι­σμό του ο γραμ­μα­τέ­ας του ΚΣ της ΚΝΕ.

Στην συναυ­λία αλλη­λεγ­γύ­ης στον παλαι­στι­νια­κό λαό, της ΚΝΕ, απεύ­θυ­νε έναν σύντο­μο χαι­ρε­τι­σμό ο Ραχίμ Σίχα, Παλαι­στί­νιος φοι­τη­τής και μέλος της επι­τρο­πής Διε­θνών Σχέ­σε­ων του ΚΣ της ΚΝΕ.

«Ο λαός μου την ώρα τού­τη που μιλά­με σφά­ζε­ται, φυλα­κί­ζε­ται και διώ­χνε­ται από τη γη του. Αυτός ο λαός δεν έχει δικαιώ­μα­τα; Η ζωή του κοστί­ζει λιγό­τε­ρο; Τα παι­διά του δεν έχουν δικαί­ω­μα να χαρούν την παι­δι­κή ηλικία;

Ο λαός μου τα βιώ­νει αυτά εδώ και 75 ολό­κλη­ρα χρό­νια. Δεν κατά­φε­ραν να μας τρο­μο­κρα­τή­σουν, δεν το βάλα­με, ούτε πρό­κει­ται να το βάλου­με κάτω. Θα συνε­χί­σου­με να διεκ­δι­κού­με την ελευ­θε­ρία μας και το δίκιο μας από όποια γωνιά του πλα­νή­τη κι αν βρι­σκό­μα­στε, πόσο μάλ­λον όσοι μένουν στα τιμη­μέ­να χώμα­τα της Παλαι­στί­νης» υπογράμμισε.

Στη συναυ­λία συμ­με­τεί­χαν (με αλφα­βη­τι­κή σει­ρά) οι: Φοί­βος Δελη­βο­ριάς, Εισβο­λέ­ας Full Band, Δημή­τρης Μητσο­τά­κης, Νατάσ­σα Μπο­φί­λιου, Δημή­τρης Μυστα­κί­δης, Μίλ­τος Πασχα­λί­δης, Μιρέ­λα Πάχου, Μπά­μπης Στό­κας, Το Σφάλ­μα Full Band, Υπε­ρα­στι­κοί, Νεφέ­λη Φασού­λη, Tiny Jackal & the Yellow Mary.

 

Να ακου­στεί μέχρι τη Γάζα: ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο