Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΡΙΖΑ: Μνημείο πολιτικού εκφυλισμού, στην υπηρεσία της κυβερνητικής εναλλαγής

Η παρά­στα­ση που εκτυ­λί­χθη­κε την περα­σμέ­νη βδο­μά­δα στο Τάε Κβον Ντο, στο 4ο συνέ­δριο του ΣΥΡΙΖΑ, είχε απ’ όλα: Φτη­νούς θεα­τρι­νι­σμούς και τον πρό­ε­δρό του να μιλά­ει ως τηλευαγ­γε­λι­στής των ΗΠΑ στα «αλα­λά­ζο­ντα πλή­θη» καλώ­ντας τα να …εγέρ­θη­τι, γιου­χα­ΐ­σμα­τα και μπό­λι­κη καμα­ρί­λα, εκλο­γές που προ­κη­ρύσ­σο­νται και ακυ­ρώ­νο­νται «διά βοής» από τους κλα­κα­δό­ρους «followers» του «αρχη­γού», που απει­λεί τους αντι­πά­λους του και δηλώ­νει ότι «με έφε­ρε η κοι­νω­νία» κι άλλα τέτοια ωραία, μακριά φυσι­κά από κάθε έννοια πολι­τι­κής συζή­τη­σης, κατα­στα­τι­κής δια­δι­κα­σί­ας, ακό­μα και κάποιας τυπι­κής αντι­προ­σώ­πευ­σης, όπως έδει­ξαν και οι καταγ­γε­λί­ες για τους ανύ­παρ­κτους συνέ­δρους, οι εικό­νες με τις άδειες καρέ­κλες και το προ­ε­δρείο να καλεί μάταια τους μισούς ομι­λη­τές στο βήμα.

Πρό­κει­ται για αντι­δρα­στι­κά χαρα­κτη­ρι­στι­κά που σημα­το­δο­τούν συνο­λι­κά την πορεία του αστι­κού πολι­τι­κού συστή­μα­τος και τα οποία θυμί­ζουν τα όσα συνα­ντά­με σε άλλες χώρες, στις ΗΠΑ, στη Λατι­νι­κή Αμε­ρι­κή αλλά και σε ορι­σμέ­νες χώρες της Ευρώ­πης, όπου κυριαρ­χεί ένα πλή­ρως «αρχη­γο­κε­ντρι­κό» μοντέ­λο, από τα σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κά και τα φιλε­λεύ­θε­ρα μέχρι τα ακρο­δε­ξιά κόμματα.

Βεβαί­ως, θα πει κανείς, καμία μεγά­λη έκπλη­ξη: Ο τέν­τζε­ρης του πολι­τι­κού και οργα­νω­τι­κού εκφυ­λι­σμού κύλη­σε και βρή­κε το καπά­κι της χρε­ο­κο­πί­ας των αυτα­πα­τών για πολι­τι­κούς «Μεσ­σί­ες» που θα μετα­μορ­φώ­σουν τον καπι­τα­λι­σμό σε «ανθρώ­πι­νο», αυτα­πά­τες που δια­κί­νη­σε ο ΣΥΡΙΖΑ όλα τα προη­γού­με­να χρό­νια, καπη­λευό­με­νος λαϊ­κούς αγώ­νες και ελπί­δες την ώρα που εφάρ­μο­ζε μια βάρ­βα­ρη αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή, με μνη­μό­νια, αντερ­γα­τι­κά μέτρα και συμ­φω­νί­ες με τον «δια­βο­λι­κά καλό» Τραμπ. Αλλά και στη συνέ­χεια και τώρα ως αντι­πο­λί­τευ­ση ψηφί­ζο­ντας πάνω από τα μισά νομο­σχέ­δια της ΝΔ, καλώ­ντας τον λαό να «λογα­ρια­στεί μετά» και στην κάλ­πη με την αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή, που και εκεί­νος συνυ­πο­γρά­φει. Οσο γι’ αυτό, δεν έχει παρά να ακού­σει κανείς την ειση­γη­τι­κή ομι­λία του Κασ­σε­λά­κη στο συνέ­δριο, την οποία με ευκο­λία θα συνυ­πέ­γρα­φαν η ΝΔ και ο ίδιος ο Μητσο­τά­κης: Από τα καλέ­σμα­τα «υπε­ρά­σπι­σης» της ΕΕ από το ακρο­δε­ξιό «alter ego» της και το αίτη­μα για ΕΕ με «στρα­τη­γι­κή αυτο­νο­μία» απέ­να­ντι στους αντα­γω­νι­στές της, μέχρι τις δια­πι­στώ­σεις για τη «χαμη­λή παρα­γω­γι­κό­τη­τα της οικο­νο­μί­ας», και από τα περί «οικο­νο­μί­ας που θα φέρει ανά­πτυ­ξη και κοι­νω­νι­κή κινη­τι­κό­τη­τα για όλους, με κεφα­λαια­γο­ρές που θα λει­τουρ­γούν σωστά», μέχρι τα καλέ­σμα­τα για «ριζι­κή ανα­νέ­ω­ση των οργα­νώ­σε­ων των εργα­ζο­μέ­νων», με το εργα­τι­κό — λαϊ­κό κίνη­μα να κάνει πλά­τες στους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους και στις κυβερνήσεις.

Ακρι­βώς αυτό, όμως, η πλή­ρης ταύ­τι­ση στη στρα­τη­γι­κή του κεφα­λαί­ου και στους ευρω­α­τλα­ντι­κούς σχε­δια­σμούς, που δυσκο­λεύ­ει να χαρα­χτούν και οι όποιες επί­πλα­στες δια­χω­ρι­στι­κές γραμ­μές, είναι στοι­χείο του «πολι­τι­κού αδιε­ξό­δου» που περι­γρά­φουν τις μέρες αυτές τα αστι­κά επι­τε­λεία, της δυσκο­λί­ας να συγκρο­τη­θεί εναλ­λα­κτι­κός κυβερ­νη­τι­κός πόλος που θα εγκλω­βί­ζει τη λαϊ­κή δυσα­ρέ­σκεια, ζητώ­ντας τώρα να ανοί­ξει η συζή­τη­ση για τις «αλλα­γές στο πολι­τι­κό σύστη­μα». Αυτό αφο­ρά και η υπο­ση­μεί­ω­ση ότι «δεν υπάρ­χει πλέ­ον επί­δι­κο για τον ΣΥΡΙΖΑ όπως τον ξέρα­με», αφού σε μεγά­λο βαθ­μό έχει χάσει την ικα­νό­τη­τα και χρη­σι­μό­τη­τά του για το σύστη­μα να εγκλω­βί­ζει εργα­τι­κές — λαϊ­κές δυνά­μεις με «ριζο­σπα­στι­κό» φερετζέ.

Τα παρα­πά­νω εξη­γούν και από μία ακό­μα σκο­πιά για­τί ο εκφυ­λι­σμός περ­νά­ει τώρα σε «νέα πίστα», με ακό­μα πιο αντι­δρα­στι­κά σχή­μα­τα «εισα­γω­γής» ΗΠΑ, με την υπο­τι­θέ­με­νη «αδια­με­σο­λά­βη­τη σχέ­ση» των μελών με τον αρχη­γό, με την εκλο­γή του «από τη βάση», από όποιον «περ­νά­ει απέ­ξω» κι έχει να δώσει δύο ευρώ, στα βήμα­τα των ΝΔ — ΠΑΣΟΚ. Με ηλε­κτρο­νι­κές «δια­δι­κα­σί­ες» — παρω­δία και την επί­φα­ση συμ­με­το­χής μέσα από μέλη που γρά­φο­νται με την ίδια ευκο­λία που γρά­φο­νται σε μια κάρ­τα σού­περ μάρ­κετ. Με τον λαό δηλα­δή στη γωνία, και τα υπο­τι­θέ­με­να «μέλη» των κομ­μά­των από τον κανα­πέ να επι­λέ­γουν μέσα από τα ΜΜΕ και τα Μέσα Κοι­νω­νι­κής Δικτύ­ω­σης «μάνα­τζερ» της αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής, το πολύ πολύ δια­λέ­γο­ντας το περι­τύ­λιγ­μα, αφού όπως έλε­γε τον περα­σμέ­νο Νοέμ­βρη ο Στ. Κασ­σε­λά­κης, ανα­πα­ρά­γο­ντας και τη θεω­ρία των «δύο άκρων», «η απο­χή είναι ένα μεγά­λο ρίσκο για την κοι­νω­νία μας σήμε­ρα. Ενα μεγά­λο ρίσκο, για­τί μπο­ρεί να οδη­γή­σει σε υπερ­βο­λι­κές αμφι­τα­λα­ντεύ­σεις. Σε extreme. Και σε ακρο­δε­ξιά και σε αναρ­χία. Ειδι­κά όταν υπάρ­χουν οικο­νο­μι­κές πιέ­σεις, κοι­νω­νι­κές πιέσεις».

Όπως τώρα, δηλα­δή, με τους μεγά­λους λαϊ­κούς αγώ­νες που βρί­σκο­νται σε εξέ­λι­ξη απέ­να­ντι στην αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή να περι­γρά­φο­νται από τους συνέ­δρους του ΣΥΡΙΖΑ ως «κοι­νω­νι­κός ανα­βρα­σμός», την ίδια ώρα που μιλού­σαν για την απου­σία τους — παρά τα κατά τ’ άλλα «δεκά­δες χιλιά­δες» ηλε­κτρο­νι­κά τους μέλη — από αυτούς. Και την ίδια ώρα που τα στε­λέ­χη τους σε μια σει­ρά χώρους ύψω­ναν από κοι­νού με ΝΔ — ΠΑΣΟΚ πρό­σθε­τα εμπό­δια στην οργά­νω­ση της απερ­γί­ας, στις κινη­το­ποι­ή­σεις των αγρο­τών και φοι­τη­τών, έδι­ναν «ανά­σες» στην αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή της ΝΔ μιλώ­ντας για την υπο­τι­θέ­με­νη «παντο­δυ­να­μία» της.

Η πορεία αυτή κάθε άλλο παρά κεραυ­νός εν αιθρία ήταν, όπως προ­σπα­θούν να παρου­σιά­σουν όσοι απο­χώ­ρη­σαν από τον ΣΥΡΙΖΑ συγκρο­τώ­ντας τη «Νέα Αρι­στε­ρά», ή όσοι έμει­ναν και αντι­τί­θε­νται στις μεθο­δεύ­σεις της σημε­ρι­νής ηγε­σί­ας. Απε­να­ντί­ας, όλοι τους έβα­λαν φαρ­διά — πλα­τιά την υπο­γρα­φή τους, «πετρο­βο­λώ­ντας» μάλι­στα τότε και το «παλαιο­λι­θι­κό» ΚΚΕ, που δεν κατα­λά­βαι­νε τάχα από τις «νέες συμ­με­το­χι­κές διαδικασίες».

Οι εργαζόμενοι, ο λαός, η νεολαία
δεν έχουν να περιμένουν τίποτα
από τις διεργασίες στη σάπια σοσιαλδημοκρατία, 
όπως και συνολικά στο αστικό πολιτικό σύστημα.

Έχουν να περιμένουν πολλά από τον δικό τους αγώνα 

Όπως έδει­ξαν τις μέρες αυτές και οι μεγα­λειώ­δεις κινη­το­ποι­ή­σεις αγρο­τών, φοι­τη­τών, οι απερ­για­κές κινη­το­ποι­ή­σεις με σύν­θη­μα «ή τα κέρ­δη τους ή οι ζωές μας», της περα­σμέ­νης Τετάρ­της, η πραγ­μα­τι­κή εργα­τι­κή — λαϊ­κή αντι­πο­λί­τευ­ση που «βάζει δύσκο­λα» στην κυβέρ­νη­ση της ΝΔ και στην αντι­λαϊ­κή πολιτική.
Εκεί βρί­σκε­ται η ελπί­δα, εκεί κατα­θέ­τει και το ΚΚΕ όλες τις δυνά­μεις του και όσες του δώσει ο λαός στις επερ­χό­με­νες ευρω­ε­κλο­γές, απευ­θύ­νο­ντας

Κάλεσμα
μαχητικής συμπόρευσης στον λαό

Πηγή Ριζο­σπά­στης


Δια­βά­στε 🔺🔺 στον «Ριζο­σπά­στη του Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κου» 2–3 Μάρτη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο