Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΣΥΝΕΚ-ΔΙΚΤΥΟ: Ένας απροσδόκητος ( ; ) σύμμαχος της Κεραμέως

Αλγει­νή εντύ­πω­ση προ­κα­λεί η στά­ση των δυνά­με­ων του ΣΥΡΙΖΑ στην Εκπαί­δευ­ση απέ­να­ντι στην προ­σπά­θεια του υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας να εφαρ­μό­σει με τον πιο αυταρ­χι­κό τρό­πο τον νόμο Χατζη­δά­κη, να πάρει ρεβάνς από τον κλά­δο για τους μεγα­λειώ­δεις αγώ­νες που έδω­σε όλο το προη­γού­με­νο διά­στη­μα και να καθιε­ρώ­σει ένα κατά γενι­κή ομο­λο­γία καλ­πο­νο­θευ­τι­κό σύστη­μα ηλε­κτρο­νι­κών εκλο­γών για τα Υπη­ρε­σια­κά Συμ­βού­λια, που καταρ­γεί κάθε ζωντα­νή δια­δι­κα­σία του συν­δι­κα­λι­στι­κού κινήματος.

Η από­φα­ση της ηγε­σί­ας των ΣΥΝΕΚ και του ΔΙΚΤΥΟΥ να συμ­με­τέ­χουν άνευ όρων στις ηλε­κτρο­νι­κές ψευ­το­ε­κλο­γές για την ανά­δει­ξη αιρε­τών εκπρο­σώ­πων στα Υπη­ρε­σια­κά Συμ­βού­λια είναι σε πλή­ρη αντί­θε­ση με τη διά­θε­ση του κλά­δου να υψώ­σει ανά­στη­μα απέ­να­ντι στο υπουρ­γείο, να μην υπο­τα­χθεί, να δώσει ακό­μα μια φορά απά­ντη­ση αγώ­να και αξιο­πρέ­πειας. Τα επι­χει­ρή­μα­τα που χρη­σι­μο­ποιούν για να δικαιο­λο­γή­σουν τα αδι­καιο­λό­γη­τα, εμπλέ­κο­ντας ακό­μα και άλλους κλά­δους, είναι φαιδρά.

Αλή­θεια, η ηγε­σία των ΣΥΝΕΚ και του ΔΙΚΤΥΟΥ δεν υπολογίζει:

Το 95% των συνα­δέλ­φων που απεί­χε κρα­τώ­ντας περή­φα­νη στά­ση στις προη­γού­με­νες εκλο­γές, αφή­νο­ντας παρα­κα­τα­θή­κη για τους αγώ­νες που δώσα­με όλο το προη­γού­με­νο διάστημα;

Τις δεκά­δες ΕΛΜΕ — Συλ­λό­γους ΠΕ σε όλη την Ελλά­δα που απο­φα­σί­ζουν την καταγ­γε­λία της απα­ρά­δε­κτης εγκυ­κλί­ου των εκλο­γών και καλούν σε αποχή;

Τα εκλεγ­μέ­να μέλη των ΣΥΝΕΚ και του ΔΙΚΤΥΟΥ στα ΔΣ των Συλ­λό­γων και των ΕΛΜΕ που αντι­δρούν και συντάσ­σο­νται με την περή­φα­νη στά­ση της αποχής;

Η μονα­δι­κή δικαιο­λο­γία που προ­βάλ­λουν οι ΣΥΝΕΚ και το ΔΙΚΤΥΟ, κι από κοντά και η ΔΑΚΕ και η ΔΗΣΥ/ΠΕΚ (ΠΑΣΟΚ), είναι ότι ο κλά­δος 2 χρό­νια είχε δοτούς αιρε­τούς. Σε αυτές τις συν­θή­κες, ο «εκλεγ­μέ­νος αιρε­τός» μέσα από την άθλια δια­δι­κα­σία που στή­νει η κα Κερα­μέ­ως δεν θα είναι αυτός που τα σωμα­τεία μας και οι συνά­δελ­φοι θέλουν και έχουν ανά­γκη. Δηλα­δή να ελέγ­χουν, να καταγ­γέλ­λουν τη διοι­κη­τι­κή αυθαι­ρε­σία, να υπο­στη­ρί­ζουν ατα­λά­ντευ­τα τις θέσεις των σωμα­τεί­ων. Αλλω­στε αυτή είναι και η επι­δί­ω­ξη του υπουρ­γεί­ου, στην οποία υπο­τάσ­σο­νται αυτές οι δυνά­μεις που συναι­νούν στις ηλε­κτρο­νι­κές εκλογές.

Η στά­ση τους τελι­κά δεν είναι «απροσ­δό­κη­τη». Είναι συνέ­χεια της από­φα­σης που έχουν πάρει να συντάσ­σο­νται μαζί με τη ΔΑΚΕ, όπως συμ­βαί­νει στο 90% των απο­φά­σε­ων του ΔΣ της ΟΛΜΕ, π.χ. την άρνη­σή τους να βάλει εμπό­δια ο κλά­δος για τους «μέντο­ρες και συντο­νι­στές», αλλά και στο τελευ­ταίο συνέ­δριο. Να λει­τουρ­γούν ως ανά­χω­μα στις αγω­νι­στι­κές δια­θέ­σεις του κλά­δου, σε κάθε κρί­σι­μη καμπή του κινή­μα­τος, όπως έκα­ναν μετά τη μεγα­λειώ­δη απερ­γία στις 11/10/2021 για την «αξιο­λό­γη­ση — κατη­γο­ριο­ποί­η­ση» των σχο­λι­κών μονά­δων. Να κλεί­νουν άρον — άρον κάθε μεγά­λο μέτω­πο αντι­πα­ρά­θε­σης με την κυβέρ­νη­ση, κάθε ρωγ­μή που ανοί­γει απέ­να­ντι στην κυβερ­νη­τι­κή πολιτική.

Είναι απο­κα­λυ­πτι­κό ότι στην τελευ­ταία συνε­δρί­α­ση του ΔΣ της ΟΛΜΕ, όταν η ΔΑΚΕ βρέ­θη­κε «στα σκοι­νιά», μετά την ψήφο 8 από τους 11 (ΣΥΝΕΚ, ΑΣΕ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ, ΠΕΚ) για απο­χή από τις ψευ­το­ε­κλο­γές της Κερα­μέ­ως, οι ΣΥΝΕΚ, βάζο­ντας ως προ­ϋ­πό­θε­ση την ομο­φω­νία, απέ­συ­ραν την ψήφο τους, απλώ­νο­ντας χέρι βοη­θεί­ας στην κυβερ­νη­τι­κή παρά­τα­ξη. Ακρι­βώς την ίδια τακτι­κή ακο­λού­θη­σαν και στη ΔΟΕ. Εφτα­σαν μάλι­στα σε σημείο να μπλο­κά­ρουν την έκδο­ση ανα­κοί­νω­σης της Ομο­σπον­δί­ας, αρνού­με­νοι (από κοι­νού με ΔΑΚΕ και ΔΗΣΥ) να κατα­γρα­φεί η αντί­θε­ση στις ηλε­κτρο­νι­κές εκλο­γές. Οι δυνά­μεις του ΣΥΡΙΖΑ για πρώ­τη φορά σε ΔΟΕ και ΟΛΜΕ τοπο­θε­τή­θη­καν υπέρ των ηλε­κτρο­νι­κών εκλο­γών. Κομ­μά­τι — κομ­μά­τι αρχί­ζουν να απο­δέ­χο­νται και να υλο­ποιούν τον ν. Χατζηδάκη.

Είναι ξεκά­θα­ρο ότι η ηγε­σία των ΣΥΝΕΚ — ΔΙΚΤΥΟΥ δεν έχει καμία διά­θε­ση να συμ­βά­λει στην πάλη του κλά­δου απέ­να­ντι στην εφαρ­μο­γή της αντιεκ­παι­δευ­τι­κής — αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής της κυβέρ­νη­σης. Καλ­λιερ­γεί μια επι­κίν­δυ­νη στά­ση ανα­μο­νής, επί της ουσί­ας καλεί τους συνα­δέλ­φους να ενα­πο­θέ­σουν τις ελπί­δες τους σε μια πιθα­νή εναλ­λα­γή των κυβερ­νή­σε­ων. Αυτό φαί­νε­ται και από την τελευ­ταία ανα­κοί­νω­ση του ΣΥΡΙΖΑ, που ανα­φέ­ρει ότι ως πιθα­νά μελ­λο­ντι­κή κυβέρ­νη­ση «…θα καταρ­γή­σει τις σχε­τι­κές νομο­θε­τι­κές ρυθ­μί­σεις…» αλλά μέχρι τότε οι δυνά­μεις του συμ­με­τέ­χουν κανο­νι­κά μαζί με τη ΔΑΚΕ και την ΠΕΚ! Επι­λέ­γουν να αξιο­ποι­ή­σουν με τυχο­διω­κτι­κό τρό­πο τη συγκυ­ρία προ­κει­μέ­νου να πιά­σουν τα πόστα στις καρέ­κλες των αιρετών.

Κάθε εκπαι­δευ­τι­κός που νιώ­θει οργή και αγα­νά­κτη­ση γι’ αυτό που ζει κάθε μέρα στα σχο­λεία, που θέλει να αντι­στα­θεί στην αντιεκ­παι­δευ­τι­κή πολι­τι­κή της κυβέρ­νη­σης, την οποία επι­βάλ­λει με τον πιο αυταρ­χι­κό τρό­πο, πρέ­πει να δώσει για μια ακό­μα φορά μια απο­στο­μω­τι­κή απά­ντη­ση: Μαζι­κή απο­χή από τις εκλο­γές — παρω­δία της Κεραμέως.

Ιδιαί­τε­ρο βάρος έχει η στά­ση κάθε συν­δι­κα­λι­στή, κάθε μέλους ΔΣ που αντι­πά­λε­ψε την αντι­λαϊ­κή — αντιεκ­παι­δευ­τι­κή πολι­τι­κή της κυβέρ­νη­σης όλο το προη­γού­με­νο διά­στη­μα, ανε­ξάρ­τη­τα σε ποια παρά­τα­ξη ανή­κει, να συντα­χθεί με τις απο­φά­σεις δεκά­δων σωμα­τεί­ων σε όλη την Ελλά­δα που στέ­κο­νται αγω­νι­στι­κά και καλούν σε αποχή.

Οι χιλιά­δες εκπαι­δευ­τι­κοί που δίνουν καθη­με­ρι­νά τη μάχη της μόρ­φω­σης των μαθη­τών, που παλεύ­ουν για ζωή με δικαιώ­μα­τα, έχουν επι­λο­γή: Δίνουν αγω­νι­στι­κή απά­ντη­ση στην κυβέρ­νη­ση, απέ­χουν μαζι­κά από τις εκλο­γές — παρω­δία της 5ης Νοέμ­βρη, συμ­με­τέ­χουν μαζι­κά στη μεγά­λη πανερ­γα­τι­κή απερ­γία στις 9 Νοέμβρη.

Ανδρέ­ας Καρ­γό­που­λος, μέλος του ΔΣ της ΟΛΜΕ

Ανα­δη­μο­σιεύ­ε­ται από τον «Ριζο­σπά­στη».

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο