Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συνελήφθη η μητέρα της 12χρονης — Κατηγορείται για διακεκριμένη μαστροπεία

Συνε­λή­φθη σήμε­ρα το από­γευ­μα η μητέ­ρα της 12χρονης που έπε­σε θύμα βια­σμού και εκπόρ­νευ­σης, έπει­τα από ένταλ­μα που εξέ­δω­σε η ανα­κρί­τρια που χει­ρί­ζε­ται την υπόθεση.

Η 38χρονη γυναί­κα οδη­γή­θη­κε στη Γενι­κή Αστυ­νο­μι­κή Διεύθυνση.

Η 33η Ανα­κρί­τρια φαί­νε­ται να περι­λαμ­βά­νει στο ένταλ­μα για την σύλ­λη­ψη της γυναί­κας και άλλες κατη­γο­ρί­ες, ωστό­σο το γεγο­νός πως η κύρια κατη­γό­ρια που της απο­δί­δει είναι αντί­στοι­χη με του Ηλία Μίχου, που κατη­γο­ρεί­ται για το ίδιο αδί­κη­μα, ανά­με­σα σε άλλα , όπως ο βια­σμός, σημαί­νει πως θεω­ρεί ότι το παι­δί εκδί­δο­νταν με την συμ­βο­λή της μητέ­ρας του.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο