Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συνελήφθη ο αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης Γ. Αβαρλής για «φακελάκι» — Παραιτήθηκε από την θέση του

Την παραί­τη­ση του αντι­δη­μάρ­χου Επι­χει­ρη­σια­κού Σχε­δια­σμού, Ηλε­κτρο­νι­κής Δια­κυ­βέρ­νη­σης και Μετα­να­στευ­τι­κής Πολι­τι­κής Γιώρ­γου Αβαρ­λή έκα­νε δεκτή ο δήμαρ­χος Θεσ­σα­λο­νί­κης Κων­στα­ντί­νος Ζέρβας.

«Ο Δήμαρ­χος Θεσ­σα­λο­νί­κη κάνει απο­δε­κτή την παραί­τη­ση που υπέ­βα­λε ο Αντι­δή­μαρ­χος Επι­χει­ρη­σια­κού Σχε­δια­σμού, Ηλε­κτρο­νι­κής Δια­κυ­βέρ­νη­σης και Μετα­να­στευ­τι­κής Πολι­τι­κής Γιώρ­γος Αβαρ­λής με αφορ­μή δικα­στι­κή εμπλο­κή για ιδιω­τι­κή του υπό­θε­ση», ανα­φέ­ρε­ται σχετικά.

Ο Γ. Αβαρ­λής συνε­λή­φθη σήμε­ρα ύστε­ρα από επι­χεί­ρη­ση της Υπη­ρε­σί­ας Εσω­τε­ρι­κών Υπο­θέ­σε­ων Σωμά­των Ασφα­λεί­ας για εμπλο­κή σε υπό­θε­ση με «φακε­λά­κι». Μαζί του συνε­λή­φθη­σαν άλλος ένας λογι­στής και μια εφο­ρια­κός, ενώ η εισαγ­γε­λέ­ας άσκη­σε εις βάρος τους κακουρ­γη­μα­τι­κή ποι­νι­κή δίω­ξη για εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση, δωρο­λη­ψία και εκβίαση.

Η υπό­θε­ση ερευ­νή­θη­κε ύστε­ρα από καταγ­γε­λία ιδιο­κτή­τη φαρ­μα­κεί­ων. Σύμ­φω­να με τη δικο­γρα­φία, το ποσό, σε προ­ση­μειω­μέ­να χαρ­το­νο­μί­σμα­τα, που φέρο­νται να εισέ­πρα­ξαν οι κατη­γο­ρού­με­νοι είναι 1000 ευρώ, αλλά, όπως περι­γρά­φε­ται στην ίδια δικο­γρα­φία, φαί­νε­ται πως είχαν αξιώ­σει περισ­σό­τε­ρα χρή­μα­τα προ­κει­μέ­νου να «κλεί­σουν» φορο­λο­γι­κή υπό­θε­ση καταγγέλλοντος.

Όπως έγι­νε γνω­στό, εκτός από την υπό­θε­ση αυτή, οι διω­κτι­κές Αρχές ερευ­νούν την εμπλο­κή τους σε τυχόν άλλες υπο­θέ­σεις δωροληψίας.

Για είσπρα­ξη νόμι­μης αμοι­βής του γρα­φεί­ου τους, κάνουν λόγο — διά της συνη­γό­ρου τους- οι δύο λογι­στές. «Δεν είχα­με καμία πρό­θε­ση χρη­μα­τι­σμού» φαί­νε­ται να είναι η υπε­ρα­σπι­στι­κή τους γραμ­μή, την οποία θα ανα­πτύ­ξουν και ενώ­πιον του Ειδι­κού Ανα­κρι­τή Θεσ­σα­λο­νί­κης, όπου παρα­πέμ­φθη­καν να απο­λο­γη­θούν το προ­σε­χές Σάββατο.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες απο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο