Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συνελήφθη ο Βασίλης Δημάκης

Ο κατα­ζη­τού­με­νος από την αστυ­νο­μία Βασί­λης Δημά­κης συνε­λή­φθη σήμε­ρα το μεση­μέ­ρι στον Πειραιά.

Την περα­σμέ­νη εβδο­μά­δα, όντας σε εκπαι­δευ­τι­κή άδεια, ο Βασί­λης Δημά­κης είχε παρα­βιά­σει τους περιο­ρι­σμούς αφαι­ρό­ντας το βρα­χιο­λά­κι ηλε­κτρο­νι­κής επιτήρησης.

Ο Δημά­κης έχει κατα­δι­κα­στεί σε ποι­νή κάθειρ­ξης 44 ετών για ληστεί­ες, παρά­νο­μη οπλο­φο­ρία και πλαστογραφία.

«Την Πέμ­πτη, 16/03/2022, και μετά από 4 έτη του­λά­χι­στον, που πηγαι­νο­ερ­χό­μουν στο Πανε­πι­στή­μιο Αθη­νών ΕΚΠΑ, δίχως ποτέ να έχω δημιουρ­γή­σει το παρα­μι­κρό πρό­βλη­μα ή έστω την παρα­μι­κρή καθυ­στέ­ρη­ση, απο­φά­σι­σα να κάνω το χει­ρό­τε­ρο όλων, να παρα­βιά­σω τους όρους τους οποί­ους η αξιό­τι­μη κυρία εισαγ­γε­λέ­ας Εφε­τών, κ. Σού­κου­ρα, μαζί με τα άλλα δύο μέλη, Μαρία Στέ­φη (διευ­θύ­ντρια) και Σοφία Αση­μα­κο­πού­λου (κοι­νω­νι­κή λει­τουρ­γό), απο­φά­σι­σαν να μου δώσουν», έγρα­φε σε επι­στο­λή που απέ­στει­λε χθες στο 2020mag.gr και τη δημο­σιο­γρά­φο Μαρία Κεφαλά.

«Θέλω να πω σε όσους στή­ρι­ξαν τον αγώ­να μου μέχρι τώρα, ότι δεν υπέ­γρα­ψα κανέ­να χαρ­τί «παρ­θε­νί­ας» απέ­να­ντί τους, με την προ­ϋ­πό­θε­ση να στη­ρί­ξουν τον αγώ­να μου για ισό­τι­μη εκπαί­δευ­ση, αλλά προ­φα­νώς αυτό που μπο­ρώ εύκο­λα να υπο­σχε­θώ είναι ότι δεν πρό­κει­ται ποτέ να εμπλα­κώ σε οποια­δή­πο­τε έκνο­μη ενέρ­γεια, προς θλί­ψη του νεο­φι­λε­λεύ­θε­ρου ακρο­α­τη­ρί­ου που με περισ­σή χολή σχο­λιά­ζει κάτω από συν­δέ­σμους που ανα­φέ­ρο­νται στην από­φα­σή μου να παρα­βιά­σω τους όρους και το βρα­χιο­λά­κι. Δεν θα δικαιώ­σω ούτε έναν από αυτούς, ειδι­κά τώρα που βρί­σκο­μαι εκτός φυλα­κής και για όσο διά­στη­μα παρα­μεί­νω, έως ότου συλ­λη­φθώ», σημείωνε.

«Να αντέ­ξω μέχρι την αλλα­γή «σκυ­τά­λης», μέχρι να ανα­λά­βει οποιοσ­δή­πο­τε άλλος εκτός από τον Μητσο­τά­κη και την ομά­δα του, που έχουν οδη­γή­σει το πολί­τευ­μα σε παρέκ­βα­ση και όλα τα υπό­λοι­πα είναι γνω­στά», πρό­σθε­τε μετα­ξύ άλλων.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο