Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης κοσμηματοπωλείου μετά τον θάνατο του τοξικομανή που προσπάθησε να το ληστέψει

Συνε­λή­φθη ο ιδιο­κτή­της κοσμη­μα­το­πω­λεί­ου, στην οδό Γλάδ­στω­νος, στο κέντρο της Αθή­νας, μετά το λιν­τσά­ρι­σμα και θάνα­το του τοξι­κο­μα­νή ο οποί­ος προ­σπά­θη­σε να ληστέ­ψει το κατά­στη­μα. Η αστυ­νο­μία προ­χώ­ρη­σε στη σύλ­λη­ψή του βάσει ενός βίντεο από κάμε­ρα ασφα­λεί­ας που δεί­χνει τον ίδιο, μαζί με ένα άγνω­στο, να κλω­τσούν τον τοξι­κο­μα­νή, όταν εκεί­νος είχε εγκλω­βι­στεί στη βιτρί­να κοσμηματοπωλείο.

Ο ιδιο­κτή­της του κοσμη­μα­το­πω­λεί­ου οδη­γεί­ται στον εισαγ­γε­λέα με την κατη­γο­ρία της βαριάς σκο­πού­με­νη βλά­βης, ενώ ανα­ζη­τεί­ται από την αστυ­νο­μία το δεύ­τε­ρο άτο­μο που φαί­νε­ται στο βίντεο να κλω­τσά­ει τον τοξικομανή.

Ο εκφα­σι­σμός της κοι­νω­νί­ας οδη­γεί και στο λιν­τσά­ρι­σμα τοξι­κο­μα­νούς – Ντρο­πή και απο­τρο­πια­σμός (Σκλη­ρό Βίντεο)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο