Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συνελήφθη ο πλέον καταζητούμενος διακινητής ναρκωτικών της Κολομβίας Dairo Antonio Úsuga, γνωστός και ως Otoniel

Συνε­λή­φθη μετά από κοι­νή επι­χεί­ρη­ση του στρα­τού, της αερο­πο­ρί­ας και της αστυ­νο­μί­ας στο βορειο­δυ­τι­κό τμή­μα της χώρας ο Ντά­ριο Αντό­νιο Ούσου­γα ανα­κοί­νω­σε χθες η κολομ­βια­νή κυβέρνηση.
«Μεγά­λα εύση­μα στις δυνά­μεις ασφα­λεί­ας (…) για τη σύλ­λη­ψη στο Νεκό­κλι του Ντάι­ρο Αντό­νιο Ουσού­γκα, επί­σης γνω­στός ως «Οτο­νιέλ», ανώ­τε­ρος ηγέ­της της Clan del Golfo», ανέ­φε­ρε στο Twitter ο Εμί­λιο Αρχί­λα, σύμ­βου­λος του προ­έ­δρου Ιβάν Ντούκε.

Η “Clan del Golfo” είναι η ισχυ­ρό­τε­ρη συμ­μο­ρία δια­κι­νη­τών ναρ­κω­τι­κών στην Κολομ­βία, ο μεγα­λύ­τε­ρος εξα­γω­γέ­ας κοκα­ΐ­νης στον κόσμο.
Ο ναρ­κέ­μπο­ρος συνε­λή­φθη στο Νεκό­κλι, ένα από τα κύρια προ­πύρ­για της Clan del Golfo, κοντά στα σύνο­ρα με τον Παναμά.
Ο 50χρονος Οτο­νιέλ ήταν επι­κε­φα­λής της Clan del Golfo που σχη­μα­τί­στη­κε από πρώ­ην μέλη ακρο­δε­ξιών παρα­στρα­τιω­τι­κών οργα­νώ­σε­ων που πολε­μού­σαν ενα­ντί­ον αρι­στε­ρών ανταρ­τών μέχρι τη δεκα­ε­τία του 2010 και ήταν επι­κη­ρυγ­μέ­νος επί­σης από τις ΗΠΑ, που προ­σέ­φε­ραν αμοι­βή 5 εκα­τομ­μυ­ρί­ων δολαρίων.
Η συμ­μο­ρία έχει παρου­σία σε σχε­δόν 300 δήμους σε όλη τη χώρα, σύμ­φω­να με το ανε­ξάρ­τη­το ινστι­τού­το Indepaz.

Dairo Antonio Úsuga Otoniel 2Η κυβέρ­νη­ση ‑που είχε προ­σφέ­ρει αντα­μοι­βή 800.000 δολα­ρί­ων για πλη­ρο­φο­ρί­ες σχε­τι­κά με το πού βρι­σκό­ταν, χαι­ρέ­τι­σε τη σύλ­λη­ψη σε τηλε­ο­πτι­κό μήνυ­μα βίντεο του πρό­ε­δρου Iván Duque.
«Αυτό είναι το μεγα­λύ­τε­ρο πλήγ­μα κατά της δια­κί­νη­σης ναρ­κω­τι­κών στη χώρα μας αυτόν τον αιώ­να», είπε. «Αυτό το πλήγ­μα συγκρί­νε­ται μόνο με την πτώ­ση του Πάμπλο Εσκο­μπάρ τη δεκα­ε­τία του 1990».

Η Σύλληψη

Ο Otoniel που χρη­σι­μο­ποιού­σε ένα δίκτυο αγρο­τι­κών ασφα­λών σπι­τιών για να μετα­κι­νη­θεί και να απο­φύ­γει τις αρχές και δεν χρη­σι­μο­ποιού­σε τηλέ­φω­νο, αλλά βασι­ζό­ταν σε κού­ριερ για την επι­κοι­νω­νία, συνε­λή­φθη στο αγρο­τι­κό του κρη­σφύ­γε­το στην επαρ­χία Antioquia, σε επι­χεί­ρη­ση που συμ­με­τεί­χαν 500 στρα­τιώ­τες με την υπο­στή­ρι­ξη 22 ελι­κο­πτέ­ρων. Ένας αστυ­νο­μι­κός σκοτώθηκε.
Στο παρελ­θόν, η αστυ­νο­μία είχε βρει ειδι­κά ορθο­πε­δι­κά στρώ­μα­τα σε αυτά τα  σπί­τια, καθώς υπέ­φε­ρε από πόνους στην πλά­τη από κήλη δίσκου.
Ο αρχη­γός της αστυ­νο­μί­ας Χόρ­χε Βάρ­γκας είπε ότι ο βαρό­νος των ναρ­κω­τι­κών φοβό­ταν τη σύλ­λη­ψη, «ποτέ δεν πλη­σί­α­ζε σε κατοι­κη­μέ­νες περιοχές».

Το κυνήγι ενός άπιαστου βαρόνου ναρκωτικών

Ωστό­σο, η εφη­με­ρί­δα El Tiempo ανέ­φε­ρε ότι οι αρχές κατά­φε­ραν να εντο­πί­σουν την τοπο­θε­σία όπου τελι­κά συνε­λή­φθη πριν από δύο εβδομάδες.
Ο αρχη­γός Βάρ­γκας είπε ότι οι κινή­σεις του εντο­πί­στη­καν από περισ­σό­τε­ρους από 50 ειδι­κούς “νοη­μο­σύ­νης σημά­των” χρη­σι­μο­ποιώ­ντας δορυ­φο­ρι­κές εικό­νες. Υπη­ρε­σί­ες των ΗΠΑ και του Ηνω­μέ­νου Βασι­λεί­ου συμ­με­τεί­χαν στην έρευνα.
Ο Duque, που επι­κα­λεί­ται το πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων AFP, περιέ­γρα­ψε την επι­χεί­ρη­ση ως «τη μεγα­λύ­τε­ρη διείσ­δυ­ση στη ζού­γκλα που έχει δει ποτέ στη στρα­τιω­τι­κή ιστο­ρία της χώρας μας».
Ο Οτο­νιέλ συνο­δεύ­τη­κε από τις δυνά­μεις ασφα­λεί­ας μετά τη σύλ­λη­ψή του — και πολ­λοί πόζα­ραν για φωτο­γρα­φί­ες, ενώ οι ΕΔ της Κολομ­βί­ας κυκλο­φό­ρη­σαν αργό­τε­ρα φωτο­γρα­φία που δεί­χνει τους στρα­τιώ­τες τους να τον φυλά­νε δεμέ­νον με χειροπέδες.
Τα τελευ­ταία χρό­νια έχουν γίνει πολ­λές τερά­στιες επι­χει­ρή­σεις στις οποί­ες συμ­με­τεί­χαν χιλιά­δες αξιω­μα­τι­κοί για τη σύλ­λη­ψη του 50χρονου, αλλά μέχρι τώρα καμία δεν ήταν επιτυχής.

Ποιος είναι ο Otoniel;

Γεν­νη­μέ­νος στην Antioquia στις αρχές της δεκα­ε­τί­ας του 1970, ο Otoniel “έπαι­ξε” ανά­με­σα σε πολ­λές αντάρ­τι­κες και παρα­στρα­τιω­τι­κές ομά­δες — συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νου του Farc (Επα­να­στα­τι­κές Ένο­πλες Δυνά­μεις της Κολομ­βί­ας) και των Ηνω­μέ­νων Δυνά­με­ων Αυτο­ά­μυ­νας της Κολομ­βί­ας (AUC — ακρο­δε­ξιά παρα­στρα­τιω­τι­κή συμ­μο­ρία και δια­κί­νη­ση ναρκωτικών).
Όταν η AUC δια­λύ­θη­κε το 2005, άρχι­σε να εργά­ζε­ται για τον βαρό­νο των ναρ­κω­τι­κών Daniel Rendón Herrera, γνω­στό ως Don Mario — επι­κε­φα­λής της ομά­δας Usaga, η οποία αργό­τε­ρα έγι­νε γνω­στή ως Clan του Κόλπου.
Στη συνέ­χεια, ο Otoniel ανέ­λα­βε την ευθύ­νη της ομά­δας αφού ο προη­γού­με­νος αρχη­γός της — ο αδερ­φός του — σκο­τώ­θη­κε από την αστυ­νο­μία σε μια επι­δρο­μή σε μια γιορ­τή παρα­μο­νή Πρω­το­χρο­νιάς πριν από 10 χρόνια.
Οι δυνά­μεις ασφα­λεί­ας της Κολομ­βί­ας χαρα­κτή­ρι­σαν τη συμ­μο­ρία ως την πιο ισχυ­ρή εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση της χώρας, ενώ οι αρχές στις ΗΠΑ την περι­γρά­φουν ως «βαριά οπλι­σμέ­νη [και] εξαι­ρε­τι­κά βίαιη».Dairo Antonio Úsuga Otoniel 1

Η συμ­μο­ρία, η οποία δρα σε πολ­λές επαρ­χί­ες και έχει εκτε­τα­μέ­νες διε­θνείς δια­συν­δέ­σεις, ασχο­λεί­ται με το λαθρε­μπό­ριο ναρ­κω­τι­κών και ανθρώ­πων, την παρά­νο­μη εξό­ρυ­ξη χρυ­σού και τους εκβιασμούς.
Πιστεύ­ε­ται ότι έχει περί­που 1.800 ένο­πλα μέλη, τα οποία στρα­το­λο­γού­νται κυρί­ως από ακρο­δε­ξιές παρα­στρα­τιω­τι­κές ομά­δες, που έχουν συλ­λη­φθεί σε Αργε­ντι­νή, Βρα­ζι­λία, Ονδού­ρα, Περού και Ισπα­νία, ελέγ­χο­ντας πολ­λές από τις δια­δρο­μές που χρη­σι­μο­ποιού­νται για το λαθρε­μπό­ριο ναρ­κω­τι­κών από την Κολομ­βία στις ΗΠΑ και μέχρι τη Ρωσία.
Η κολομ­βια­νή κυβέρ­νη­ση, ωστό­σο, δηλώ­νει ότι τους έχει απο­δε­κα­τί­σει τα τελευ­ταία χρό­νια, ανα­γκά­ζο­ντας πολ­λά ηγε­τι­κά μέλη να κρυ­φτούν σε απο­μα­κρυ­σμέ­νες περιο­χές της ζούγκλας.
Ο Οτο­νιέλ αντι­με­τω­πί­ζει σει­ρά από κατη­γο­ρί­ες, όπως απο­στο­λή απο­στο­λών κοκα­ΐ­νης στις ΗΠΑ, δολο­φο­νία αστυ­νο­μι­κών και στρα­το­λό­γη­ση παι­διών, ενώ κατη­γο­ρή­θη­κε και στις ΗΠΑ το 2009 και αντι­με­τω­πί­ζει δια­δι­κα­σί­ες έκδο­σης, που θα μπο­ρού­σαν να τον δουν τελι­κά να εμφα­νι­στεί σε δικα­στή­ριο της Νέας Υόρκης.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες και από BBC

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο