Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συνελήφθη ο Σωτήρης Δεβελέκος, πρωτοπαλίκαρο του Μιχαλολιάκου

Μετά από αρκε­τούς μήνες, συνε­λή­φθη το από­γευ­μα στο Πόρ­το Ράφτη ο φυγό­δι­κος χρυ­σαυ­γί­της Σωτή­ρης Δεβε­λέ­κος, κατη­γο­ρού­με­νος για την επί­θε­ση στη «Φαβέ­λα».

Το άλλο­τε ηγε­τι­κό στέ­λε­χες της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης Χρυ­σή Αυγή είχε νοι­κιά­σει σπί­τι στην περιο­χή και συνε­λή­φθη από αστυ­νο­μι­κούς της κρα­τι­κής ασφά­λειας περί­που στις 6 το από­γε­τμα, ενώ εις βάρους του εκκρε­μού­σε ένταλ­μα από τις 21 Οκτωβρίου.

Ο 34χρονος είναι κατη­γο­ρού­με­νος για τη δολο­φο­νι­κή επί­θε­ση της Χρυ­σής Αυγής στον ελεύ­θε­ρο κοι­νω­νι­κό χώρο «Φαβέ­λα» στον Πει­ραιά στις 25/2/2018 και κατη­γο­ρεί­ται με τα κακουρ­γή­μα­τα της από­πει­ρας ανθρω­πο­κτο­νί­ας από πρό­θε­ση κατά πέντε ατό­μων και του εμπρη­σμού κατά συναυ­τουρ­γία, από τον οποίο προ­έ­κυ­ψε κίν­δυ­νος για άνθρωπο.

Το ένταλ­μα σύλ­λη­ψης εις βάρος του εκδό­θη­κε στις 21 Οκτω­βρί­ου, όταν δεν εμφα­νί­στη­κε να απο­λο­γη­θεί, ενώ δεν εντο­πί­στη­κε σε καμία από τις τρεις δια­φο­ρε­τι­κές διευ­θύν­σεις που είχε δηλώ­σει. Ο ίδιος άλλω­στε δεν είχε εμφα­νι­στεί ούτε στις 5 Οκτω­βρί­ου στην Ευελ­πί­δων, όταν επρό­κει­το να δικα­στεί μαζί με τον επί­σης χρυ­σαυ­γί­τη Χάρη Δρα­μι­τι­νό για την επί­θε­ση του 2017 εις βάρος της δικη­γό­ρου Ευγε­νί­ας Κουνιάκη.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι για τη δολο­φο­νι­κή επί­θε­ση στον κοι­νω­νι­κό χώρο «Φαβέ­λα» κατη­γο­ρεί­ται και ο Άκης Θεο­δώ­ρου, ο οποί­ος παρα­μέ­νει άφαντος.

Και οι δύο χρυ­σαυ­γί­τες, άλλω­στε, ακο­λού­θη­σαν κατά γράμ­μα τις εντο­λές του αρχη­γού Μιχα­λο­λιά­κου, αφού ήταν εκεί­νος που στις 9 Ιου­νί­ου 2012 έξω από τα γρα­φεία της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης στη Νίκαια δήλω­νε «αν χρεια­στεί, γινό­μα­στε και φυγό­δι­κοι. Ας πάρουν αυτό το μήνυ­μα. Αν χρεια­στεί, θα μας ψάχνουν, και είμα­στε χιλιά­δες, είμα­στε πάρα πολλοί».

Πηγή: Εφη­με­ρί­δα των Συντακτών

«Ο Χικ­μέτ στην Ελλά­δα», του Ηρα­κλή Κακαβάνη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο