Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συνελήφθη ο τοξοβόλος του Συντάγματος

Σε τρεις συλ­λή­ψεις προ­χώ­ρη­σε η Αντι­τρο­μο­κρα­τι­κή σε επι­χεί­ρη­ση που έγι­νε τα ξημε­ρώ­μα­τα. Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες φέρε­ται να έχει συλ­λη­φθεί ο «τοξο­βό­λος του Συντάγ­μα­τος» και άλλες δύο γυναί­κες ενώ ανε­πι­βε­βαί­ω­τες πλη­ρο­φο­ρί­ες ανα­φέ­ρουν ότι στην κατο­χή τους έχει βρε­θεί και οπλισμός.

Ο «τοξο­βό­λος του Συντάγ­μα­τος» είναι ο Γιάν­νης Μιχαη­λί­δης, ο οποί­ος είχε απο­δρά­σει τον Ιού­νιο του 2019 από τις αγρο­τι­κές φυλα­κές Τίρυνθας.

Ο Μιχαη­λί­δης είχε κατη­γο­ρη­θεί για συμ­με­το­χή στην οργά­νω­ση «Συνω­μο­σία Πυρή­νων της Φωτιάς», για συνέρ­γεια στη διπλή ληστεία τρα­πε­ζών στο Βελ­βε­ντό Κοζά­νης, ενώ το 2015 κατα­δι­κά­στη­κε σε κάθειρ­ξη 13 ετών για την ένο­πλη συμπλο­κή με αστυ­νο­μι­κούς στην Πεύκη.

Ο Μιχαη­λί­δης απέ­κτη­σε το προ­σω­νύ­μιο «Τοξο­βό­λος του Συντάγ­μα­τος» από τον Φεβρουά­ριο του 2011: Τότε είχε σηκώ­σει το τόξο του για να ρίξει ενα­ντί­ον διμοι­ρί­ας των ΜΑΤ, στη διάρ­κεια επεισοδίων.

Συνε­λή­φθη, ασκή­θη­κε σε βάρος του δίω­ξη σε βαθ­μό κακουρ­γή­μα­τος για από­πει­ρα ανθρω­πο­κτο­νί­ας από πρό­θε­ση με ενδε­χό­με­νο δόλο, αλλά αργό­τε­ρα αφέ­θη­κε ελεύ­θε­ρος με περιο­ρι­στι­κούς όρους από τον ανα­κρι­τή. Είχε πει ότι το τόξο ήταν ψεύ­τι­κο και ως εκ τού­του δεν θα μπο­ρού­σε να προ­κα­λέ­σει οποιο­δή­πο­τε κίνδυνο.

Μέσα στην ημέ­ρα ανα­μέ­νο­νται ανα­κοι­νώ­σεις της ΕΛΑΣ για την επι­χεί­ρη­ση στα Εξάρχεια.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο