Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συνελήφθη παπάς (πατέρας 3 παιδιών) για βιασμό 16χρονης

Συνε­λή­φθη χθες (Πέμ­πτη) το από­γευ­μα, με ένταλ­μα, από αστυ­νο­μι­κούς της Υπο­διεύ­θυν­σης Προ­στα­σί­ας Ανη­λί­κων της Ασφά­λειας Αττι­κής, 36χρονος ιερέ­ας, με τρία παι­διά, κατη­γο­ρού­με­νος για βια­σμό, γενε­τή­σιες πρά­ξεις με ανη­λί­κους, κατά­χρη­ση ανη­λί­κων και πορ­νο­γρα­φία ανη­λί­κων κατ’ εξα­κο­λού­θη­ση και κατά συρροή.

Οπως ενη­μέ­ρω­σε η ΕΛΑΣ, ο ιερέ­ας λει­τουρ­γεί σε ναό στα Κάτω Πατή­σια και όχι στην Ηλιού­πο­λη, όπως εκ παρα­δρο­μής είχε ανα­φέ­ρει αρχικά.

Σύμ­φω­να με την Αστυ­νο­μία, ο 36χρονος φέρε­ται να διέ­πρατ­τε τα αδι­κή­μα­τα, για τα οποία κατη­γο­ρεί­ται, σε βάρος ανή­λι­κης, που είναι 16 ετών, σήμε­ρα, το πρώ­το εξά­μη­νο του 2020. Η κοπέ­λα ενη­μέ­ρω­σε πρό­σφα­τα τους γονείς της, οι οποί­οι κατήγ­γει­λαν τον ιερέα στην ΕΛΑΣ.

Η δικο­γρα­φία που σχη­μα­τί­στη­κε σε βάρος του υπο­βλή­θη­κε στον εισαγ­γε­λέα Πλημ­με­λειο­δι­κών Αθη­νών, ο οποί­ος παρέ­πεμ­ψε την υπό­θε­ση για διε­νέρ­γεια κύριας ανάκρισης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Συνε­λή­φθη χθες (20–1‑2022) το από­γευ­μα, δυνά­μει εντάλ­μα­τος, από αστυ­νο­μι­κούς της Υπο­διεύ­θυν­σης Προ­στα­σί­ας Ανη­λί­κων της Διεύ­θυν­σης Ασφά­λειας Αττι­κής, ημε­δα­πός κατη­γο­ρού­με­νος για βια­σμό, γενε­τή­σιες πρά­ξεις με ανη­λί­κους, κατά­χρη­ση ανη­λί­κων και πορ­νο­γρα­φία ανη­λί­κων κατ’ εξα­κο­λού­θη­ση και κατά συρροή.

Ειδι­κό­τε­ρα, ο ανω­τέ­ρω κατη­γο­ρεί­ται ότι σε παρελ­θό­ντα χρό­νο, διέ­πρα­ξε τα προ­α­να­φε­ρό­με­να αδι­κή­μα­τα σε βάρος ανήλικης.

Η δικο­γρα­φία που σχη­μα­τί­σθη­κε, υπο­βλή­θη­κε στον κ. Εισαγ­γε­λέα Πλημ­με­λειο­δι­κών Αθη­νών, ο οποί­ος παρέ­πεμ­ψε την υπό­θε­ση για διε­νέρ­γεια κύριας ανά­κρι­σης. Σε βάρος του ημε­δα­πού εκδό­θη­κε ένταλ­μα, δυνά­μει του οποί­ου συνελήφθη.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο