Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συνελήφθη προστατευόμενος μάρτυρας της υπόθεσης Novartis για απάτες

Σε εξέ­λι­ξη βρί­σκε­ται επι­χεί­ρη­ση του Τμή­μα­τος Προ­στα­σί­ας Περιου­σια­κών Δικαιω­μά­των της Διεύ­θυν­σης Ασφά­λειας Αττι­κής για την εξάρ­θρω­ση εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης, που εξα­πα­τού­σε επι­χει­ρη­μα­τί­ες με το πρό­σχη­μα της ευνοϊ­κής δανειο­δό­τη­σης εγχώ­ριων επιχειρήσεων.

Σύμ­φω­να με όσα διαρ­ρέ­ο­νταιο από την ΕΛ.ΑΣ. μέχρι στιγ­μής έχουν γίνει 3 συλ­λή­ψεις, ενώ πάνω από 500 χιλιά­δες ευρώ υπο­λο­γί­ζε­ται η λεία της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης, από τις περι­πτώ­σεις απά­της, που έχουν ταυ­το­ποι­η­θεί έως τώρα.

Ανά­με­σα στους τρείς συλ­λη­φθέ­ντες, όπως ανα­φέ­ρουν οι ίδιες αστυ­νο­μι­κές πηγές, είναι ο άλλο­τε προ­στα­τευό­με­νος μάρ­τυ­ρας της υπό­θε­σης Novartis, με το κωδι­κό όνο­μα «Μάξι­μος Σαρά­φης».

Ο πρώ­ην υπεύ­θυ­νος Επι­κοι­νω­νί­ας της Novartis με τα άλλα δύο άτο­μα φέρε­ται ότι εξα­πα­τού­σε επι­χει­ρη­μα­τί­ες, απο­σπώ­ντας χρη­μα­τι­κά ποσά, για τη γρή­γο­ρη χορή­γη­ση τρα­πε­ζι­κών δανείων.

Μετά την ολο­κλή­ρω­ση της επι­χεί­ρη­σης, ανα­μέ­νε­ται ανα­λυ­τι­κή ενη­μέ­ρω­ση από την ΕΛΑΣ.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο