Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συνελήφθη χθες βράδυ ο Αχ. Μπέος μετά από μήνυση για τις απειλές που διατύπωσε κατά του Κ. Γαργάλα

Συνε­λή­φθη το βρά­δυ της Τρί­της ο Αχιλ­λέ­ας Μπέ­ος έπει­τα από μήνυ­ση που υπέ­βα­λε ο δημο­τι­κός σύμ­βου­λος της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» Κώστας Γαρ­γά­λας, ο οποί­ος την Παρα­σκευή είχε δεχτεί τρα­μπού­κι­κη επί­θε­ση από τον «μασκο­φό­ρο» δημο­τι­κό σύμ­βου­λου Βασί­λη Ζαχεί­λα που ανή­κει στην παρά­τα­ξη του δημάρ­χου Βόλου.

Επι­βε­βαιώ­νο­ντας πως ο Αχ. Μπέ­ος είναι ο ηθι­κός αυτουρ­γός της τρα­μπού­κι­κης επί­θε­σης του μασκο­φό­ρου, στην χθε­σι­νή συνε­δρί­α­ση του Δημο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου, ο Δήμαρ­χος Βόλου απευ­θύν­θη­κε στον Κώστα Γαρ­γά­λα με την φρά­ση «βάλε μυα­λό εσύ». Η συγκε­κρι­μέ­νη απει­λή ακού­γε­ται από το μικρό­φω­νο, όπως φαί­νε­ται στο video από τη συνεδρίαση.

Ο Μπέ­ος συνε­λή­φθη με τη δια­δι­κα­σία του αυτο­φώ­ρου, μετά την μήνυ­ση που κατέ­θε­σε ενα­ντί­ον του ο δημο­τι­κός σύμ­βου­λος της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» για αυτή την απει­λή που διατύπωσε.

Μετά τη μηνυ­τή­ρια ανα­φο­ρά, που υπο­βλή­θη­κε χθες το βρά­δυ στην Αστυ­νο­μία από τον δημο­τι­κό σύμ­βου­λο της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης», με το σκε­πτι­κό απει­λής της ζωής του και της οικο­γέ­νειάς του, ο δήμαρ­χος συνε­λή­φθη, στο πλαί­σιο του αυτο­φώ­ρου, οδη­γή­θη­κε στη Διεύ­θυν­ση Αστυ­νο­μί­ας Μαγνη­σί­ας και με προ­φο­ρι­κή εντο­λή αφέ­θη­κε ελεύθερος.

Στο ίδιο video ακού­γε­ται ο Μπέ­ος να βρί­ζει τους δια­δη­λω­τές που είχαν πάει στην συνε­δρί­α­ση για να καταγ­γεί­λουν την επί­θε­ση του μασκο­φό­ρου με φρά­σεις όπως «μπα­χα­λά­κη­δες», «νού­με­ρα» και άλλες αθλιότητες.

Πηγή: 902.gr

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο