Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συνελήφθη 13χρονος, θύμα μπούλινγκ, επειδή πήγε με αεροβόλο στο σχολείο του στον Γέρακα

Ενας 13χρονος μαθη­τής της Α΄ Γυμνα­σί­ου, ο οποί­ος δεχό­ταν μπού­λινγκ, από παρέα παι­διών, συνε­λή­φθη επει­δή πήγαι­νε με αερο­βό­λο στο σχο­λείο του, στον Γέρα­κα. Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες από πηγές της ΕΛ.ΑΣ, ο 13χρονος ανέ­φε­ρε ότι δεχό­ταν συνε­χώς μπού­λινγκ και απει­λές, μάλι­στα, κατά της ζωής του από άλλους μαθη­τές και σε κάποια στιγ­μή άρχι­σε να πηγαί­νει στο σχο­λείο με ένα αερο­βό­λο που υπήρ­χε στο σπί­τι του.

Η διευ­θύ­ντρια του σχο­λεί­ου, που αντι­λή­φθη­κε ότι ο μαθη­τής οπλο­φο­ρού­σε, ειδο­ποί­η­σε την Αστυ­νο­μία που έσπευ­σε στο σχο­λείο και από την έρευ­να που πραγ­μα­το­ποί­η­σε βρή­κε στην τσά­ντα του ένα αερο­βό­λο και ένα πολυ­ερ­γα­λείο με κατσα­βί­δι. Ο 13χρονος που συνε­λή­φθη κατη­γο­ρού­με­νος για παρά­βα­ση της νομο­θε­σί­ας περί όπλων, αφέ­θη­κε στη συνέ­χεια ελεύ­θε­ρος με εντο­λή του εισαγ­γε­λέα. Σημειώ­νε­ται ακό­μη, ότι σχη­μα­τί­στη­κε δικο­γρα­φία και σε βάρος των γονέ­ων του για παρα­μέ­λη­ση επο­πτεί­ας ανηλίκου.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο