Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συνελήφθη 36χρονος για βιασμό της κόρης της συντρόφου του όταν ήταν ανήλικη

Στη σύλ­λη­ψη ενός 36χρονου Αλβα­νού υπη­κό­ου στην Αίγι­να που κατη­γο­ρεί­ται για βια­σμό και γενε­τή­σιες πρά­ξεις με ανή­λι­κη, παρά­βα­ση της νομο­θε­σί­ας περί προ­σω­πι­κών δεδο­μέ­νων, περί όπλων και περί ναρ­κω­τι­κών, προ­χώ­ρη­σε η Υπο­διεύ­θυν­ση Ασφα­λεί­ας Πειραιά.

Σύμ­φω­να με την αστυ­νο­μία ο 36χρονος φέρε­ται να ασελ­γού­σε από το 2013 στην ανή­λι­κη κόρη της 50χρονης συντρό­φου του, επί­σης αλβα­νι­κής υπη­κο­ό­τη­τας, η οποία συνε­λή­φθη και αυτή, ενώ σε βάρος της σχη­μα­τί­στη­κε δικο­γρα­φία για παρά­βα­ση της νομο­θε­σί­ας περί όπλων.

Το περι­στα­τι­κό φέρε­ται να κατήγ­γει­λε η ίδια η 25χρονη ενή­λι­κη, πλέ­ον, παθού­σα σε κοι­νω­νι­κή λει­τουρ­γό. Σύμ­φω­να με τις ίδιες πλη­ρο­φο­ρί­ες η ίδια φέρε­ται να έχει ισχυ­ρι­στεί ότι ο 36χρονος, αφού βιντε­ο­σκο­πού­σε τις ασελ­γείς πρά­ξεις, την απει­λού­σε ότι θα τις δημο­σιο­ποι­ή­σει στο διαδίκτυο.

Μετά από έρευ­να στην κατο­χή και στην οικία των δύο συλ­λη­φθέ­ντων βρέ­θη­καν και κατασχέθηκαν:

1505 γραμμ. κάν­να­βης, αερο­βό­λο πιστό­λι, 4 μαχαί­ρια, το χρη­μα­τι­κό ποσό των 18.275 ευρώ, 3 ζυγα­ριές ακρι­βεί­ας, τρί­φτης και 3 κινη­τά τηλέφωνα.

 

Το “έπος” του Γου­έ­μπλεϊ, αφη­γεί­ται ο Αρι­στεί­δης Καμάρας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο