Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ: «Κάτω τα ξερά σας από τις συντάξεις📍 Ο αγώνας του λαού το δρόμο θα σας φράξει» 📌

🔊 📢  Η συγκέντρωση στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης 

Συνταξιούχοι Συγκέντρωση Πορεία 1 Οκτ 2019 1

🔻🔻

🔸 Στην πλα­τεία Εθνι­κής Αντί­στα­σης στην συγκέ­ντρω­ση των συντα­ξιού­χων, κεντρι­κός ομι­λη­τής ήταν ο Δήμος Κου­μπού­ρης, πρό­ε­δρος της Ομο­σπον­δί­ας Συντα­ξιού­χων ΙΚΑ ο οποί­ος έθε­σε το συνο­λι­κό διεκ­δι­κη­τι­κό πλαί­σιο των συντα­ξιού­χων 🔻🔻

📍 Όπως τόνι­σε, διεκ­δι­κού­με αυτά που μας άρπα­ξαν οι κυβερ­νή­σεις που τα έδω­σαν στους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους που τα έκα­ναν κέρ­δη και υπερ­κέρ­δη. Συνε­χί­ζου­με στο δρό­μο του αγώ­να, υπο­γράμ­μι­σε ο ομι­λη­τής, τονί­ζο­ντας ότι με τους αγώ­νες μας απο­τρέ­ψα­με την κατάρ­γη­ση της «προ­σω­πι­κής δια­φο­ράς» στα πλαί­σια του νόμου Κατρού­γκα­λου, αυξή­θη­καν οι συντά­ξεις χηρεί­ας και επι­στρά­φη­καν οι παρά­νο­μες κρα­τή­σεις στις επι­κου­ρι­κές.

📍 Την Τετάρ­τη 2 Οκτώ­βρη, μαζί με τα παι­διά μας, τους εργα­ζό­με­νους θα συμ­με­τά­σχου­με στην απερ­γία και στις απερ­για­κές συγκε­ντρώ­σεις των Ομο­σπον­διών, των Εργα­τι­κών Κέντρων και των Συν­δι­κά­των 📌  κατέ­λη­ξε ο Δ. Κουμπούρης

✔️  Χαι­ρε­τι­σμούς στη συγκέ­ντρω­ση απηύ­θυ­ναν, ο Ερμό­λα­ος Λινάρ­δος, γγ της Ομο­σπον­δί­ας Πολι­τι­κών Συντα­ξιού­χων του Δημο­σί­ου, ο Παντε­λής Τάτσης, πρό­ε­δρος της Ομο­σπον­δί­ας Συντα­ξιού­χων ΟΑΕΕ, ο Γιώρ­γος Πεπό­νης, πρό­ε­δρος της Πανελ­λή­νιας Ομο­σπον­δί­ας Συντα­ξιού­χων ΕΛΤΑ, ο Σωτή­ρης Ραυ­τό­που­λος, πρό­ε­δρος της Ομο­σπον­δί­ας Συντα­ξιού­χων Σιδη­ρο­δρο­μι­κών, η Ανα­στα­σία Χρι­στο­πού­λου, αντι­πρό­ε­δρος του Πανελ­λή­νιου Συλ­λό­γου Συντα­ξιού­χων Δικη­γό­ρων, ο Γιώρ­γος Βρα­νάς, πρό­ε­δρος της ΠΕΣ/ΝΑΤ, ο Κώστας Τζα­τζά­νης, πρό­ε­δρος των συντα­ξιού­χων του ΕΣΤΑΜΕΔΕ και ο Τέλης Κάντας, πρό­ε­δρος της Πανελ­λή­νιας Ομο­σπον­δί­ας Συντα­ξιού­χων Επι­κου­ρι­κών Ταμείων.

Συνταξιούχοι_Συγκέντρωση-Πορεία 1-Οκτ-2019 Δήμος Κουμπούρης

📍 Η κινητοποίηση έξω από το Υπ. Εργασίας και η συνάντηση με τον Ν. Μηταράκη 🔻🔻

Με το σύν­θη­μα, «Κάτω τα ξερά σας από τις συντά­ξεις. Ο αγώ­νας του λαού το δρό­μο θα σας φρά­ξει», οι συντα­ξιού­χοι έφτα­σαν στο Υπ. Εργα­σί­ας με πορεία που ξεκί­νη­σε νωρί­τε­ρα από την πλα­τεία Εθνι­κής Αντί­στα­σης όπου έγι­νε συγκέ­ντρω­ση. Με πανό, ντου­ντού­κες, ανα­κοι­νώ­σεις και συν­θή­μα­τα διε­μή­νυ­σαν ότι ο αγώ­νας τους θα συνε­χι­στεί, καθώς οι κυβερ­νή­σεις εναλ­λάσ­σο­νται, ωστό­σο οι αντια­σφα­λι­στι­κοί νόμοι δια­χρο­νι­κά παρα­μέ­νουν, χτυ­πώ­ντας τα δικαιώ­μα­τά τους. Μάλι­στα όπως τόνι­σαν δεν παλεύ­ου­με μόνο για εμάς αλλά και για τα παι­διά μας καθώς η αντια­σφα­λι­στι­κή σκυ­τά­λη περ­νά από την μια κυβέρ­νη­ση στην άλλη και φυσι­κά και στη σημερινή

🔻🔻

Δεί­τε ένα ακό­μη video από την πορεία (ομι­λία του Δ. Κου­μπού­ρη έξω από το Υπ. Εργασίας) 

«Εμείς διεκ­δι­κού­με ότι μας έχει αφαι­ρε­θεί. Δεν κάνου­με εκπτώ­σεις, δεν αφαι­ρού­με τίπο­τε από το υπό­μνη­μά μας, απ’ ότι αυτοί μας έχουν αφαι­ρέ­σει για­τί είναι δικά μας αιτή­μα­τα, είναι δικά μας χρή­μα­τα, είναι πλη­ρω­μέ­να από εμάς σε όλη μας τη ζωή, δεν τα χρω­στά­με σε κανέ­να δανει­στή και τα διεκ­δι­κού­με μέχρι τέλος», σημεί­ω­σε ο Δήμος Κου­μπού­ρης, πρό­ε­δρος της Ομο­σπον­δί­ας Συντα­ξιού­χων του ΙΚΑ, ενη­με­ρώ­νο­ντας τη συγκέ­ντρω­ση των συντα­ξιού­χων έξω από το Υπ. Εργα­σί­ας για τα απο­τε­λέ­σμα­τα της συνά­ντη­σης που είχε αντι­προ­σω­πεία τους με τον Νότη Μητα­ρά­κη, υφυ­πουρ­γό Εργα­σί­ας και Κοι­νω­νι­κών Υπο­θέ­σε­ων, αρμό­διο για θέμα­τα Κοι­νω­νι­κής Ασφάλισης.

Συνταξιούχοι_Συγκέντρωση-Πορεία 1-Οκτ-2019

✔️   Σημειώ­νε­ται ότι κατά τη συνά­ντη­ση ο Ν. Μητα­ρά­κης, επα­νέ­λα­βε ότι η κυβέρ­νη­ση σε αυτή την φάση θα προ­χω­ρή­σει στην ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση της επι­κου­ρι­κής ασφά­λι­σης, μέσω της κεφα­λαιο­ποί­η­σης του συστήματος.
✔️   Σχε­τι­κά με τα ανα­δρο­μι­κά από τις περι­κο­πές των συντά­ξε­ων που έχουν βγει αντι­συ­νταγ­μα­τι­κές, ο υφυ­πουρ­γός παρέ­πεμ­ψε στις τελι­κές απο­φά­σεις του ΣτΕ, συν­δέ­ο­ντας ωστό­σο το ζήτη­μα με τα περι­θώ­ρια του λεγό­με­νου «δημο­σιο­νο­μι­κού χώρου».
✔️   Τέλος για το θέμα των «δώρων» επα­νέ­λα­βε την γενι­κό­λο­γη κυβερ­νη­τι­κή ανα­φο­ρά για ένα μηχα­νι­σμό στή­ρι­ξης μετά τις 12 συντά­ξεις, μέσω επι­δο­μα­τι­κής πολιτικής.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο