Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ: Πανελλαδικό συλλαλητήριο στις 14 Δεκέμβρη στην Αθήνα

Πανελ­λα­δι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο το Σάβ­βα­το 14 Δεκέμ­βρη στην Αθή­να διορ­γα­νώ­νουν οι Συνερ­γα­ζό­με­νες Συντα­ξιου­χι­κές Οργα­νώ­σεις ΙΚΑOAEEΔημο­σί­ουΠΟΣΕ ΟΑΕΕΕΛΤΑΟΣΕ — ΠΕΣ ΝΑΤ - ΠΣΣ Δικη­γό­ρων - ΠΕΤΟΜ ΤΕΕΠΟΣΕΑ ΕΤΕΑΠΕΣΤΑΜΕΔΕ.

Το αγω­νι­στι­κό ραντε­βού έχει δοθεί στις 12:30 μ.μ. στα Προ­πύ­λαια και θα ακο­λου­θή­σει πορεία στο Μέγα­ρο Μαξίμου.

Σε ανα­κοί­νω­σή τους οι Συνερ­γα­ζό­με­νες Συντα­ξιου­χι­κές Οργα­νώ­σεις σημειώνουν:

«Πάρτε όλοι μέρος μαζικά στον αγώνα να διεκδικήσουμε ό,τι με την βία μας αρπάξαν και συνεχίζουν όλες οι κυβερνήσεις. Ό,τι με αγώνα, σκληρή δουλειά και θυσίες κατακτήσαμε, πληρώσαμε με τον ιδρώτα και το αίμα μιας ζωής. Ό,τι με την βία μας αρπάξαν δεν μας το χάρισαν, δεν το δανειστήκαμε και δεν το χρωστάμε σε κανέναν και τα διεκδικούμε στο ακέραιο. Να εμποδίσουμε και να ανατρέψουμε τις πολιτικές που οδηγούν στο νέο προμελετημένο έγκλημα την Κοινωνική Ασφάλιση για εμάς, τα παιδιά και τα εγγόνια μας!

Μετά τα μεγα­λειώ­δη συλ­λα­λη­τή­ρια σε όλη την χώρα από κοι­νού με το εργα­τι­κό λαϊ­κό κίνη­μα στις 30 Νοέμ­βρη, συνε­χί­ζου­με, κλι­μα­κώ­νου­με τις κινη­το­ποι­ή­σεις μας.

Να βάλου­με τέλος στις αυτα­πά­τες, στην αδια­φο­ρία, τον συμ­βι­βα­σμό απέ­να­ντι στις θανα­τη­φό­ρες συνε­χό­με­νες αντι­λαϊ­κές πολι­τι­κές όλων των κυβερνήσεων.

Μόνο ο οργα­νω­μέ­νος μαζι­κός αγώ­νας μπο­ρεί να ματαιώ­σει τα σχέ­δια της κυβέρ­νη­σης που αξιο­ποιεί τις απο­φά­σεις του Συμ­βου­λί­ου της Επι­κρα­τεί­ας για τον νόμο — λαι­μη­τό­μο του Κατρού­γκα­λου, προ­κει­μέ­νου να προ­χω­ρή­σουν στην επό­με­νη (πρά­ξη) του έργου, που έχου­με δει όλα αυτά τα χρό­νια περί νέου, δίκαιου και βιώ­σι­μου Ασφα­λι­στι­κού, αφή­νο­ντας άθι­κτο ότι μέχρι σήμε­ρα μας έχουν αφαιρέσει.

14 Δεκέμβρη ΠΕΤΟΜ ΤΕΕ

Οι κατακτήσεις, που με σκληρούς αγώνες και θυσίες επιτύχαμε, για να εξασφαλίσουμε μια ζωή με αξιοπρέπεια, θυσιάζονται στον βωμό της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων, μαζί η κοινωνική ασφάλιση που ιδιωτικοποιείται.

Οι ψεύ­τι­κες ελπί­δες που καλ­λιερ­γού­νται από μερί­δα ΜΜΕ — Τύπου, που εξω­ρα­ΐ­ζουν τις αντι­συ­ντα­ξιου­χι­κές πολι­τι­κές και τις απο­φά­σεις των δικα­στη­ρί­ων, έπε­σαν στον καιά­δα μαζί με τους καλε­σμέ­νους τους, που καθη­με­ρι­νά που­λούν μέσω μεγα­λο­δι­κη­γο­ρι­κών γρα­φεί­ων ανα­δρο­μι­κά και εκα­τομ­μύ­ρια επι­στρο­φές που ποτέ οι συντα­ξιού­χοι δεν έλα­βαν. Ό,τι κατα­φέ­ρα­με μέχρι σήμε­ρα και ό,τι πήραν οι συντα­ξιού­χοι όπως: συντά­ξεις χηρεί­ας, μη περι­κο­πή προ­σω­πι­κής δια­φο­ράς και αφο­ρο­λο­γή­του, επι­στρο­φή από κρα­τή­σεις αλλη­λεγ­γύ­ης στις επι­κου­ρι­κές και υγεία, το κατα­φέ­ρα­με για όλους τους συντα­ξιού­χους μέσα από τους αδιά­κο­πους αγώ­νες μας. Κανέ­να δικα­στή­ριο δεν έχει δώσει πίσω ούτε ένα ευρώ, παρό­τι χιλιά­δες συντα­ξιού­χοι δεν μας άκου­σαν και πλή­ρω­σαν αδρά τα μεγα­λο­δι­κη­γο­ρι­κά γραφεία.

Μπρο­στά στην λαί­λα­πα που έρχε­ται, εμείς οι συντα­ξιού­χοι, που έχου­με βιώ­σει για πολ­λά χρό­νια όλες αυτές τις θανα­τη­φό­ρες πολι­τι­κές, εκτι­μά­με ότι το σκη­νι­κό που χτί­ζε­ται και προ­ε­τοι­μά­ζει τα νέα δει­νά για συντα­ξιού­χους και ασφα­λι­σμέ­νους, μόνο ο μαζι­κός αγώ­νας παντού μπο­ρεί να ανατρέψει.

Αγώνας μαζικός, οργανωμένος παντού για:

Να επι­στρα­φούν όλα τα κλεμ­μέ­να — κου­ρε­μέ­να απο­θε­μα­τι­κά των Ταμεί­ων με ανα­κε­φα­λαιο­ποί­η­ση τους.

Πλή­ρη απο­κα­τά­στα­ση όλων των περι­κο­πών, νομο­θε­τι­κή ρύθ­μι­ση της 13ης και 14ης σύντα­ξης. Μπρο­στά στα Χρι­στού­γεν­να άμε­ση κατα­βο­λή του δώρου.

Αυξή­σεις στους μισθούς και στις συντά­ξεις, στη βάση των σύγ­χρο­νων ανα­γκών της εργα­τι­κής — λαϊ­κής οικο­γέ­νειας και όχι με συν­θή­κες του προη­γού­με­νου αιώ­να, δου­λειάς σε άθλιες συν­θή­κες ως τα βαθιά γερά­μα­τα. Κατώ­τε­ρη κύρια σύντα­ξη 600 ευρώ, κατώ­τε­ρο μισθό 751 ευρώ.

Να απο­δο­θούν άμε­σα, χωρίς προ­α­παι­τού­με­να, όσα παρά­νο­μα και αυθαί­ρε­τα έχουν παρα­κρα­τη­θεί σε κύριες — επι­κου­ρι­κές συντάξεις.

Άμε­ση κατα­βο­λή κύριων και επι­κου­ρι­κών συντά­ξε­ων σε όσους εκκρε­μεί η κατα­βο­λή τους. Εφά­παξ και επι­κου­ρι­κές να απο­δί­δο­νται ανε­ξάρ­τη­τα από την έκδο­ση της ορι­στι­κής από­φα­σης της κύριας σύντα­ξης. Άμε­ση πρό­σλη­ψη προ­σω­πι­κού στον ΕΦΚΑ.

Άμε­ση χρη­μα­το­δό­τη­ση του δημό­σιου συστή­μα­τος Υγεί­ας από τον κρα­τι­κό προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό για κάλυ­ψη όλων των ανα­γκών των δημό­σιων δομών. Τη δωρε­άν παρο­χή όλων των ιατρι­κών και εξε­τα­στι­κών επι­σκέ­ψε­ων, της φαρ­μα­κευ­τι­κής και νοσο­κο­μεια­κής αγωγής.

Την επα­να­λει­τουρ­γία όλων των δομών Υγεί­ας που έκλει­σαν και των μονά­δων που καταρ­γή­θη­καν. Την άμε­ση πρό­σλη­ψη του ανα­γκαί­ου ιατρι­κού, παραϊ­α­τρι­κού και βοη­θη­τι­κού προσωπικού.

Κατάρ­γη­ση των κρα­τή­σε­ων για την υγεία στις κύριες και επι­κου­ρι­κές συντάξεις.

Μεί­ω­ση των ορί­ων ηλι­κί­ας συντα­ξιο­δό­τη­σης στα 60 για τους άνδρες, στα 55 για τις γυναί­κες. Με 5 χρό­νια λιγό­τε­ρης δου­λειάς για τα Βαρέα και Ανθυ­γιει­νά Επαγγέλματα».

Απαι­τού­με απο­κλει­στι­κά δημό­σιο σύστη­μα κοι­νω­νι­κής ασφά­λι­σης, που θα εκπλη­ρώ­νει τα δικαιώ­μα­τα του εργα­ζό­με­νου λαού και όχι τα κέρ­δη των λίγων.

Πάρ­τε όλοι μαζι­κά, αγω­νι­στι­κά μέρος στον αγώ­να, για να απο­τρέ­ψου­με τα νέα αντι­λαϊ­κά μέτρα και να διεκ­δι­κή­σου­με ό,τι με την βία μας έχουν αρπά­ξει, το Σάβ­βα­το 14/12/19 ώρα 12:30 μ.μ. στην Αθή­να, στα Προ­πύ­λαια, και την πορεία στο μέγα­ρο Μαξίμου».


Υπόμνημα προς τον Πρωθυπουργό

 Αξιό­τι­με κ. Πρωθυπουργέ

Οι συνερ­γα­ζό­με­νες συντα­ξιου­χι­κές οργα­νώ­σεις στις 14/12/19, πραγ­μα­το­ποιούν νέο πανελ­λα­δι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο ώρα 12.30 πμ στην Αθή­να για τα μεγά­λα προ­βλή­μα­τα που αντι­με­τω­πί­ζει ο συντα­ξιου­χι­κός κόσμος.

Είναι η πρώ­τη φορά μετά την εκλο­γή σας που οι οργα­νώ­σεις μας, που εκπρο­σω­πούν το σύνο­λο των συντα­ξιού­χων στη χώρα μας, υπο­βά­λουν αίτη­μα συνά­ντη­σης μαζί σας.

Τα προη­γού­με­να χρό­νια είχα­με συνα­ντή­σεις με τους προ­κα­τό­χους σας που δέχθη­καν την αντι­προ­σω­πία μας, παρου­σία των υπουρ­γών εργα­σί­ας, κοι­νω­νι­κών ασφα­λί­σε­ων και συζη­τή­σα­με μαζί τους τα μεγά­λα προ­βλή­μα­τα των συντα­ξιού­χων. Ελπί­ζου­με ότι και εσείς θα αντα­πο­κρι­θεί­τε στο αίτη­μά μας.

Κύριε Πρω­θυ­πουρ­γέ

Όπως και εσείς γνω­ρί­ζε­τε, οι κατα­στρο­φι­κές περι­κο­πές που οι συντα­ξιού­χοι δέχθη­καν όλα τα προη­γού­με­να χρό­νια, οι μειώ­σεις στις συντά­ξεις, κύριες, επι­κου­ρι­κές, στο ΕΚΑΣ, στα δώρα, στην υγεία, στα φάρ­μα­κα, στις κοι­νω­νι­κές παρο­χές, από τις προη­γού­με­νες κυβερ­νή­σεις πρό­σθε­σαν στην ζωή μας ανυ­πέρ­βλη­τα προβλήματα.

Είμα­στε ξανά στο δρό­μο του αγώ­να και διεκ­δι­κού­με ό,τι μας αφαι­ρέ­θη­κε, το πλη­ρώ­σα­με σε όλη μας την ζωή με την δου­λειά μας. Πιστεύ­ου­με ότι με τον πλού­το που παρά­ξα­με εμείς οι συντα­ξιού­χοι και οι σημε­ρι­νοί εργα­ζό­με­νοι παρά­γουν, μπο­ρού­με να ζήσου­με καλύ­τε­ρα εμείς και τα παι­διά μας που και αυτά θυσιά­ζο­νται στο βωμό του κέρ­δους με ανερ­γία, μισθούς πεί­νας και εργα­σια­κές σχέ­σεις δουλοκτητικές.

Δεν σας κρύ­βου­με ότι η ανη­συ­χία μας σήμε­ρα μεγα­λώ­νει από τις δηλώ­σεις των υπουρ­γών εργα­σί­ας, ότι το νέο ασφα­λι­στι­κό που ετοι­μά­ζε­ται θα περιο­ρί­σει τον κοι­νω­νι­κό του χαρα­κτή­ρα, επ’ ωφέ­λεια των ιδιω­τι­κών ασφα­λι­στι­κών εται­ριών. Καθώς επί­σης από το γεγο­νός ότι ο νέος προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός για το 2020 δίνει νέο χτύ­πη­μα στο δικαί­ω­μά μας στην υγεία – περί­θαλ­ψη, αφού προ­βλέ­πει νέα μειω­μέ­να κον­δύ­λια για την υγεία, τον ΕΟΠΥΥ, τα δημό­σια νοσο­κο­μεία και ιδρύ­μα­τα, περιο­ρι­σμό στην ιατρι­κή και φαρ­μα­κευ­τι­κή αγω­γή, ύψους εκα­το­ντά­δων εκα­τομ­μυ­ρί­ων ευρώ. Όλα αυτά που ζήσα­με την περί­ο­δο της κρί­σης δια­τη­ρού­νται και βλέ­που­με νέα δει­νά να έρχο­νται την περί­ο­δο της ανάπτυξης.

Δεν θα κου­ρα­στού­με να διεκ­δι­κού­με όσα μας έχουν αφαι­ρε­θεί και να επα­να­λαμ­βά­νου­με ότι δεν απο­δε­χό­μα­στε τη λογι­κή «ό,τι έγι­νε, έγινε».

Διεκ­δι­κού­με ό,τι με τη βία μας έχει αφαι­ρε­θεί. Οι συντά­ξεις μας, τα δικαιώ­μα­τά μας στην κοι­νω­νι­κή ασφά­λι­ση δεν είναι χάρι­σμα, δεν τα χρω­στά­με σε κανέ­να δανει­στή και θα τα διεκ­δι­κή­σου­με μέχρι το τέλος. 

Αγω­νι­ζό­μα­στε και απαι­τού­με:

 • Την κατάρ­γη­ση όλων των αντια­σφα­λι­στι­κών νόμων και επι­στρο­φή όσων μας έχουν αφαιρεθεί.
 • Να δοθούν άμε­σα αυξή­σεις σε όλες τις συντά­ξεις και να ορι­σθεί η κατώ­τε­ρη σύντα­ξη στα 600 ευρώ από τα 360 που είναι σήμε­ρα, με αφο­ρο­λό­γη­το ποσό 12000 τον χρόνο.
 • Να απο­δο­θούν άμε­σα χωρίς αιτή­σεις, δικα­στή­ρια και προ­α­παι­τού­με­να με ανα­δρο­μι­κή ισχύ, όλες οι παρά­νο­μες παρα­κρα­τή­σεις σε κύριες — επι­κου­ρι­κές συντά­ξεις. Να εφαρ­μο­σθεί τώρα η από­φα­ση του ΣτΕ του Ιού­νη του 2015.
 • Ανα­κε­φα­λαιο­ποί­η­ση των ταμεί­ων μας.
 • Άμε­ση νομο­θέ­τη­ση και κατα­βο­λή σε όλους τους συντα­ξιού­χους των πλη­ρω­μέ­νων δώρων μας. Μπρο­στά στα Χρι­στού­γεν­να να απο­δο­θεί σε όλους η 13η σύντα­ξη. 
 • Απο­κλει­στι­κά δημό­σια κοι­νω­νι­κή ασφά­λι­ση, δωρε­άν υγεία ιατρο­φαρ­μα­κευ­τι­κή περί­θαλ­ψη για όλους χωρίς προ­ϋ­πο­θέ­σεις και προ­α­παι­τού­με­να. Κατάρ­γη­ση της επι­χει­ρη­μα­τι­κής δρά­σης στην υγεία – περίθαλψη.
 • Άμε­ση χρη­μα­το­δό­τη­ση του δημό­σιου συστή­μα­τος υγεί­ας από τον κρα­τι­κό προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό για κάλυ­ψη όλων των ανα­γκών των δημό­σιων δομών. Την δωρε­άν παρο­χή όλων των ιατρι­κών και εξε­τα­στι­κών επι­σκέ­ψε­ων, της φαρ­μα­κευ­τι­κής και νοσο­κο­μεια­κής αγωγής.
 • Την επα­να­λει­τουρ­γία των νοσο­κο­μεί­ων που έκλει­σαν των μονά­δων που καταρ­γή­θη­καν. Την άμε­ση πρό­σλη­ψη του ανα­γκαί­ου ιατρι­κού, παραϊ­α­τρι­κού και βοη­θη­τι­κού προ­σω­πι­κού. Την χρη­μα­το­δό­τη­ση για την προ­μή­θεια των απα­ραί­τη­των ανα­λώ­σι­μων, φαρ­μά­κων κ.α.
 • Κατάρ­γη­ση των παρα­κρα­τή­σε­ων για την υγεία στις κύριες και επι­κου­ρι­κές συντάξεις.
 • Άμε­ση από­δο­ση σύντα­ξης στους συντα­ξιού­χους του ΟΑΕΕ, που οφεί­λουν πάνω από 20.000 ευρώ, με την ανα­λο­γία των ασφα­λι­στι­κών εισφο­ρών που έχουν κατα­βά­λει, και από­δο­ση του παρα­κρα­τη­θέ­ντος ποσού για κοι­νω­νι­κό του­ρι­σμό, του νόμου 3863/10.
 • Άμε­ση από­δο­ση στις δικαιού­χες συντα­ξιου­χι­κές συν­δι­κα­λι­στι­κές οργα­νώ­σεις των 0.20 Ευρώ που παρα­κρα­τού­νται οικειο­θε­λώς από τους συντα­ξιού­χους, για την κάλυ­ψη των λει­τουρ­γι­κών κ.α ανα­γκών τους.

Κύριε Πρω­θυ­πουρ­γέ

Μετά την συγκέ­ντρω­σή μας  θα ακο­λου­θή­σει πορεία προς το πρω­θυ­πουρ­γι­κό μέγα­ρο. Θα είμα­στε εκεί ώρα 14.30 και παρα­κα­λού­με να δεχθεί­τε την αντι­προ­σω­πεία μας. 

Οι Συνερ­γα­ζό­με­νες Συντα­ξιου­χι­κές Οργανώσεις


 

Υπόμνημα Συνταξιούχων στον πρωθυπουργο 5.12.19

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο