Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ: Η αλήθεια για τις συντάξεις και τα Ταμεία

Με πλήθος από στοιχεία σφυροκοπούν — δίνουν απάντηση στις κυβερνητικές διαστρεβλώσεις και καλούν σε ένταση της πάλης

Το τι πραγ­μα­τι­κά συμ­βαί­νει με τα ασφα­λι­στι­κά ταμεία και τις τσα­κι­σμέ­νες συντά­ξεις ανα­λύ­ουν σε ανα­κοί­νω­σή τους οι Συνερ­γα­ζό­με­νες Συντα­ξιου­χι­κές Οργα­νώ­σεις (ΙΚΑ — OAEE — ΔΗΜΟΣΙΟΥ — ΠΟΣΕ ΟΑΕΕ — ΕΛΤΑ — ΟΣΕ — ΠΕΣ ΝΑΤ- ΠΣΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ — ΠΟΣΕΑ ΕΤΕΑΠ — ΕΣΤΑΜΕΔΕ), απα­ντώ­ντας «στη στρα­τευ­μέ­νη επί­θε­ση με ψέμα­τα, μισές αλή­θειες και δια­στρε­βλώ­σεις από τα κυβερ­νη­τι­κά επι­τε­λεία και μερί­δα των ΜΜΕ» που θάβουν «τα μεγά­λα προ­βλή­μα­τα», ενώ «εμφα­νί­ζουν ως σπου­δαί­ες παρα­χω­ρή­σεις» τα ψίχου­λα.ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ header

Μετα­ξύ άλλων, επισημαίνουν:

  • Οι περι­κο­πές που μέχρι σήμε­ρα έχουν γίνει σε κύριες, επι­κου­ρι­κές συντά­ξεις, πλη­ρω­μέ­να δώρα, ΕΚΑΣ, εφά­παξ, μερί­σμα­τα, φάρ­μα­κα, υγεία, κοι­νω­νι­κές παρο­χές, (…) παρα­μέ­νουν στο ακέ­ραιο. Μόνο από αυτές τις περι­κο­πές οι συντα­ξιού­χοι πλη­ρώ­νουν κάθε χρό­νο από τις συντά­ξεις τους 7,5 δισε­κα­τομ­μύ­ρια ευρώ. Οι νέοι συντα­ξιού­χοι έχουν μικρό­τε­ρες συντά­ξεις από τους παλιό­τε­ρους με τις ίδιες απο­δο­χές, ίδια χρό­νια και ίδιες προ­ϋ­πο­θέ­σεις. Ολοι οι συντα­ξιού­χοι σύμ­φω­να με την αντια­σφα­λι­στι­κή νομο­θε­σία από το 2010 μέχρι το 2023 δεν θα λάβουν καμιά αύξηση.
  • Σύμ­φω­να με τα στοι­χεία του συστή­μα­τος «ΗΛΙΟΣ» για το 2020, 606.280 συντα­ξιού­χοι λαμ­βά­νουν συντά­ξεις κάτω των 500 ευρώ, το 44,5% των συντα­ξιού­χων παίρ­νουν συντά­ξεις κάτω των 700 ευρώ. Η μέση κύρια σύντα­ξη έχει πέσει στα 727,97 ευρώ, η μέση επι­κου­ρι­κή ανέρ­χε­ται στα 194,35 ευρώ.
  • Ισχύ­ουν όλοι οι αντια­σφα­λι­στι­κοί νόμοι όλων των κυβερ­νή­σε­ων. Απο­φά­σεις του ΣτΕ που έχουν εκδο­θεί από το 2015 δεν εφαρ­μό­στη­καν. Η μόνη από­φα­ση που έχει εφαρ­μο­στεί είναι αυτή που κρί­νει ως αντι­συ­νταγ­μα­τι­κές τις περι­κο­πές για το 11μηνο Ιού­νης 2015 — Μάης 2016 και αυτές κου­τσου­ρε­μέ­νες. Οι συντα­ξιού­χοι δεν πρέ­πει να παρα­συρ­θούν από παρο­τρύν­σεις δια­φό­ρων για νέες αγω­γές και προ­σφυ­γές. Πρέ­πει να εκδο­θεί πολι­τι­κή από­φα­ση που θα εφαρ­μο­στεί στο σύνο­λο των συνταξιούχων.
  • Ο στό­χος της κυβέρ­νη­σης για παρα­πέ­ρα ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση της επι­κου­ρι­κής θα στε­ρή­σει σημα­ντι­κά ποσά από τα έσο­δα της επι­κου­ρι­κής, αν οι ασφα­λι­στι­κές εισφο­ρές μπαί­νουν σε ατο­μι­κούς λογα­ρια­σμούς τζο­γα­ρί­σμα­τος. Τα έσο­δα για την πλη­ρω­μή της επι­κου­ρι­κής των ήδη δικαιού­χων και όσων βγαί­νουν στη σύντα­ξη δεν θα επαρ­κούν. Ετσι, θα έρθει σαν ώρι­μο φρού­το η μεί­ω­ση της επι­κου­ρι­κής, η ενο­ποί­η­ση με την κύρια, αλλά με ανά­λο­γη μεί­ω­ση του αθροί­σμα­τος κύριας και επι­κου­ρι­κής. Οι νεο-ασφα­λι­σμέ­νοι για επι­κου­ρι­κή από το τέλος του 2021 θα χουν χει­ρό­τε­ρη προ­ο­πτι­κή. Στην επι­κου­ρι­κή θα εμφα­νι­στεί έλλειμ­μα 274 εκ. ευρώ και προ­τί­θε­νται να το καλύ­ψουν από το κοι­νό κεφά­λαιο και να μην κάνουν μειώ­σεις, όπως μας λένε οι γνωρίζοντες…
  • Οι συντά­ξεις χηρεί­ας κου­τσου­ρεύ­ο­νται, για μια ακό­μη φορά, καθώς με νέα εγκύ­κλιο του υπουρ­γεί­ου Εργα­σί­ας, αφαι­ρεί­ται η προ­σω­πι­κή δια­φο­ρά από τον υπο­λο­γι­σμό του ποσού που απο­δί­δει στην χηρεία, με απο­τέ­λε­σμα το τελι­κό ποσό να είναι μικρό­τε­ρο. Πρό­βλη­μα επί­σης υπάρ­χει με τις συντά­ξεις χηρεί­ας του Δημο­σί­ου. Οι συντά­ξεις που είχαν απο­δο­θεί πριν από τις δια­τά­ξεις του νόμου 4387/16 δεν απο­δί­δο­νται όπως των άλλων κατη­γο­ριών συντα­ξιού­χων με βάση τον νόμο 4670/20, αλλά είναι μειωμένες.
  • Οι εκκρε­μείς για χρό­νια συντά­ξεις φθά­νουν τις 160 χιλιά­δες. Από τον ΕΦΚΑ έχουν απο­χω­ρή­σει φέτος 557 εργα­ζό­με­νοι λόγω συντα­ξιο­δό­τη­σης. Η κυβέρ­νη­ση αντί να κάνει τις ανα­γκαί­ες προ­σλή­ψεις, προ­σλαμ­βά­νει μόνο 180 νέους εργα­ζό­με­νους και επι­στρα­τεύ­ει παλιούς συντα­ξιού­χους για να βγά­λει τις συντά­ξεις! Ετσι, λοι­πόν, υπάρ­χει «κρυ­φό χρέ­ος» παρά το ορια­κό πλε­ό­να­σμα των 176 εκ. ευρώ που κατα­γρά­φει ο κοι­νω­νι­κός προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός για το 2021 στο σκέ­λος των ασφα­λι­στι­κών ταμεί­ων, καθώς δεν συνυ­πο­λο­γί­ζει στο σύνο­λο των εκκρε­μο­τή­των τις εκκρε­μείς συντά­ξεις και από το γεγο­νός ότι ένα ποσό 285 εκα­τομ­μυ­ρί­ων από την κρα­τι­κή επι­χο­ρή­γη­ση του 2021 έχει μπει στο ταμείο του ΕΦΚΑ, με το οποίο θα πλη­ρω­θούν το 2021 ανα­δρο­μι­κά των κλη­ρο­νό­μων θανό­ντων συντα­ξιού­χων. Από το 2022 τα όρια συντα­ξιο­δό­τη­σης αλλά­ζουν για όλους τους συντα­ξιού­χους. Στα 62 χρό­νια για όποιον έχει 40 χρό­νια εργα­σί­ας και όλοι οι άλλοι στα 67 χρόνια.
  • Από τα 70 δισ. που η κυβέρ­νη­ση έχει εισπρά­ξει, από τα Ευρω­παϊ­κά Ταμεία, για τους συντα­ξιού­χους, όχι μόνο δεν έχει δοθεί ούτε ένα λεπτό, αλλά αντί­θε­τα προ­σπα­θούν να μας «φάνε» και το 0,5% του κρα­τι­κού προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού που με δικό της νόμο 4670/20 ψηφί­σθη­κε και αντι­στοι­χεί σε ένα περί­που δισε­κα­τομ­μύ­ριο για κάθε χρό­νο προς τους συντα­ξιού­χους. Τα περισ­σό­τε­ρα από αυτά έχουν δοθεί σε μεγά­λους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους. Πολ­λοί από αυτούς χρω­στούν το μεγα­λύ­τε­ρο ποσό από τα 37 δισ. ανεί­σπρα­κτα στα ασφα­λι­στι­κά ταμεία.
  • Ο επα­νυ­πο­λο­γι­σμός των κύριων συντά­ξε­ων με βάση τον νόμο 4670/20, για όσους συντα­ξιού­χους έχουν τριά­ντα χρό­νια εργα­σί­ας και πάνω, έχει μετα­τε­θεί για το πρώ­το 3μηνο του 2021. Ωστό­σο, θα γίνει μόνο για τους νέους συντα­ξιού­χους που έλα­βαν σύντα­ξη μετά την ψήφι­ση του νόμου 4387/16. Για τους παλιούς συντα­ξιού­χους είναι απροσ­διό­ρι­στο πότε θα γίνει. Το γεγο­νός αυτό εμφα­νί­ζε­ται προ­πα­γαν­δι­στι­κά σαν νέες αυξή­σεις γενι­κά στους συντα­ξιού­χους, κρύ­βο­ντας την αλή­θεια, ότι αυτοί οι συντα­ξιού­χοι θα έχουν ένα ποσο­στό ανα­πλή­ρω­σης πάνω από αυτό που προ­έ­βλε­πε ο νόμος 4387/16, αλλά το σύνο­λο της σύντα­ξής τους θα έχει όλες τις περι­κο­πές των αντια­σφα­λι­στι­κών νόμων και τελι­κά θα είναι μικρό­τε­ρη από αυτές των παλαιών συντα­ξιού­χων, που με τους αγώ­νες μας απο­τρέ­ψα­με την κατάρ­γη­ση της προ­σω­πι­κής διαφοράς.

«Κάνου­με καθα­ρό σε όλους», σημειώ­νουν, «ότι οι συντα­ξιού­χοι δεν θα στα­μα­τή­σουν να διεκ­δι­κούν ό,τι με τη βία μάς έχει αφαι­ρε­θεί σε κύριες, επι­κου­ρι­κές συντά­ξεις, 13η και 14η σύντα­ξη, χηρεία, υγεία — φάρ­μα­κα, έκδο­ση συντάξεων.

Να στα­μα­τή­σουν οι αυτα­πά­τες. Ο,τι μέχρι σήμε­ρα έχου­με απο­κρού­σει, ανα­βά­λει και κερ­δί­σα­με, είναι απο­τέ­λε­σμα των αγώ­νων μας και όχι δικα­στι­κών απο­φά­σε­ων. Η πορεία του κινή­μα­τος των συντα­ξιού­χων το έχει απο­δεί­ξει».

2020 21 Ευχές ΕΣΤΑΜΕΔΕ

Κατα­λή­γο­ντας, η Συντο­νι­στι­κή Επι­τρο­πή εύχε­ται καλή δύνα­μη και υγεία, καλή και αγω­νι­στι­κή χρο­νιά σε όλους τους συντα­ξιού­χους.
Τους καλεί να κλεί­νουν τα αυτιά τους σε διά­φο­ρες ανορ­θο­λο­γι­κές — συνω­μο­σιο­λο­γι­κές θεω­ρί­ες και να παίρ­νουν υπό­ψη τις ιατρι­κές συμ­βου­λές «ώστε να βγού­με ξανά υγιείς στους δρό­μους του αγώ­να».

Καλή Χρονιά 2021

Ατέχνως Καλή Χρονιά 2021

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο