Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συνεχίζεται η έκθεση Γλυπτικής στο Βυζαντινό Μουσείο

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Βαλ­τε­τσί­ου 42, Τ.Κ.: 106 81 Αθή­να FAX: 210/33.01.408 e‑mail:[email protected]

                                                                                              Αθή­να 5 Οκτω­βρί­ου 2021


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με μεγά­λη προ­σέ­λευ­ση κόσμου και οργα­νω­μέ­νες ξενα­γή­σεις συνε­χί­ζε­ται η έκθε­ση Γλυ­πτι­κής του ΕΕΤΕ στο Βυζα­ντι­νό Μου­σείο στην Αθή­να που οργα­νώ­νει η Εφο­ρία Γλυ­πτι­κής και το ΔΣ του ΕΕΤΕ (Επι­με­λη­τή­ριο Εικα­στι­κών Τεχνών Ελλάδος).

15 Σεπτεμβρίου — 17 Οκτωβρίου 2021
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Καθημερινά 9.00-17.00
13.00-17.00 κάθε Τρίτη

Η έκθε­ση πραγ­μα­το­ποιεί­ται σε υπαί­θριο χώρο (στον αύλειο χώρο του Μεγά­ρου Δου­κίσ­σης) στο Βυζα­ντι­νό Μου­σείο Βασ. Σοφί­ας 22, στά­ση Μετρό «Ευαγ­γε­λι­σμός», Αθήνα

Από παλιό­τε­ρη (2019) παρό­μοια έκθεση

Ο Έφο­ρος Γλυ­πτι­κής και Ταμί­ας του ΔΣ του ΕΕΤΕ, Αρι­στεί­δης Πατσό­γλου σημειώ­νει στον κατάλογο:

«Στην Τέχνη δεν υπάρ­χει παρ­θε­νο­γέ­νε­ση, όλα ξεκι­νούν από κάπου αλλού για να κατευ­θυν­θούν κάπου αλλού…»
«Έτσι και η νεο­ελ­λη­νι­κή γλυ­πτι­κή ξεκι­νά, ως παρα­κο­λού­θη­μα της μεγά­λης Ευρω­παϊ­κής παρά­δο­σης, με έντε­χνη δημιουρ­γία και με νοο­τρο­πία καλού μαθητή.
Μιμεί­ται τους ποι­κί­λους κλα­σι­κι­σμούς της Δύσης. Μόνο που η δική μας γλυ­πτι­κή έχει πολύ πιο βαθιές και ουσια­στι­κές ρίζες.

Η σκιά του Παρ­θε­νώ­να φαί­νε­ται πολύ βαριά για πολ­λούς Έλλη­νες γλύ­πτες και είναι η αφε­τη­ρία μιας και­νού­ριας πορεί­ας, δημιουρ­γί­ας και αξιο­πρέ­πειας εδώ και αιώ­νες. Σήμε­ρα ο καθέ­νας παθιά­ζε­ται με την ιδέα της ανα­κά­λυ­ψης της ποι­κι­λο­μορ­φί­ας των πολι­τι­σμών. Θα ήταν παρά­ξε­νο, να μην δεχτού­με την ιστο­ρι­κή ποι­κι­λο­μορ­φία, η οποία δεν είναι ούτε λιγό­τε­ρο πλού­σια, ούτε λιγό­τε­ρο διδακτική.

Υπάρ­χουν ένα σωρό ανα­φο­ρές σε ξένους πολι­τι­σμούς, αλλά πολύ λιγό­τε­ρες στον Ορφέα και στον Όμηρο.
Το παρελ­θόν είναι επί­σης ένα «Αλλού», ένα συναρ­πα­στι­κό ΑΛΛΟΥ.

Το παρελ­θόν είχε απ’ όλα, καλά και κακά. Το μήνυ­μα επα­να­λαμ­βά­νε­ται και ανα­νε­ώ­νε­ται ανά­λο­γα με το ποιος το δέχε­ται και ο οποί­ος ανα­ζη­τεί απα­ντή­σεις σε προ­βλή­μα­τα της δικής μας εποχής.

Έκθε­ση 2019 — Δια­κρί­νε­ται εδώ ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ και η εικα­στι­κός Εύα Μελά

…Η Λατρεία της αλλαγής «για την αλλαγή».

Για τον σύγ­χρο­νο άνθρω­πο στις τέχνες είναι ένας τρό­πος για να θίξου­με την ιδέα που αντι­πα­ρα­βάλ­λου­με πάντα σε οποιον­δή­πο­τε στο­χα­σμό επί του παρελθόντος.

-Τη μετάλ­λα­ξη που σημα­δεύ­ει την επο­χή μας. Το να μην θέλει την αλλα­γή ισο­δυ­να­μεί με παραί­τη­ση ζωής. Όμως αν δεχτού­με όλες τις αλλα­γές ισο­δυ­να­μεί με αυτο­κτο­νία. Η αλλα­γή είναι κάτι που συμ­βαί­νει προς μια Κατεύ­θυν­ση, για κάποιον σκο­πό με δημιουρ­γι­κό πνεύ­μα και επι­μέ­ρους επι­λο­γές σε κάθε Βήμα. Μπο­ρού­με να δεχτού­με και να επι­θυ­μού­με μια αλλα­γή χωρίς να κατα­στρέ­ψου­με όσα έχουν προηγηθεί.

Δεν δημιουρ­γεί­ται από το μηδέν ΤΙΠΟΤΑ, χωρίς γνώ­ση, όσο βαθύ­τε­ρη είναι η γνώ­ση, τόσο είναι σημα­ντι­κό­τε­ρο, αυτό που θέλου­με να δημιουργήσουμε.
Η αλλα­γή συνε­πά­γε­ται στη συνερ­γα­σία μα, την υπε­ρά­σπι­ση όλων όσα δεν πρέ­πει να χαθούν για την αγά­πη του μέλλοντος.
Μερι­κές φορές παί­ζου­με τους σωτή­ρες όταν τίπο­τα και κανείς δεν χρειά­ζε­ται τη βοή­θειά μας.
Αλλά όπου υπάρ­χει κίν­δυ­νος, όπου υπάρ­χει παγί­δα, εκβαρ­βα­ρι­σμός ή αφα­νι­σμός, όπου υπάρ­χει λήθη, νομί­ζω ότι κανέ­να έργο και καμιά φωνή δεν είναι περιττή».

🔹 Η είσο­δος στην έκθε­ση πραγ­μα­το­ποιεί­ται σύμ­φω­να με τους κανό­νες του ΕΟΔΥ.

Για το Δ.Σ. του ΕΕΤΕ
Δ.Σ. του ΕΕΤΕ


ℹ️  Η εκθε­ση είναι πλέ­ον θεσμός: παρό­μοια έκθε­ση έγι­νε ακρι­βώς πριν 2 χρό­νια, όπου   συμ­με­τεί­χαν με τα έργα τους 121 γλύ­πτες, με ελεύ­θε­ρο θέμα και γλυ­πτά μεσαί­ου μεγέ­θους από 0,50 έως 1,50 μ., που δημιουρ­γή­θη­καν από το 2008 και μετά.

Στην εκδή­λω­ση των εγκαι­νί­ων η Εύα Μελά, πρό­ε­δρος του ΕΕΤΕ,  μετα­ξύ άλλων επι­σή­μα­νε ότι η γλυ­πτι­κή είναι η τέχνη που έχει προ­ο­ρι­σμό τον δημό­σιο χώρο και στο πλαί­σιο αυτό υπο­γράμ­μι­σε τη «σημα­σία αυτής της έκθε­σης, που πλέ­ον έχει γίνει θεσμός».
Τόνι­σε «την ανά­γκη στή­ρι­ξης των δημό­σιων καλ­λι­τε­χνι­κών δια­γω­νι­σμών που για το ΕΕΤΕ είναι πρω­τεύ­ον ζήτη­μα πάλης, μιας και σήμε­ρα πλήτ­τε­ται ο θεσμός τους, ενι­σχύ­ο­νται οι πελα­τεια­κές σχέ­σεις, ο δημό­σιος χώρος μικραί­νει και κυριαρ­χεί­ται από ιδιω­τι­κά επι­χει­ρη­μα­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα. Βασι­κός στό­χος του ΕΕΤΕ είναι η κοι­νω­νι­κή λει­τουρ­γία της Τέχνης.
Η έκθε­ση Γλυ­πτι­κής — όπως και οι άλλες εκθέ­σεις που διορ­γα­νώ­νει το ΕΕΤΕ — είναι βήμα επι­κοι­νω­νί­ας για τους σύγ­χρο­νους εικα­στι­κούς δημιουρ­γούς, χωρίς μεσά­ζο­ντες και χωρίς αισθη­τι­κούς απο­κλει­σμούς».

Από παλιό­τε­ρη έκθε­ση στον ίδιο χώρο — Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ


ℹ️  Στη φετι­νή συμ­με­τέ­χουν 94 καλλιτέχνες:

 1. Αβδε­λο­πού­λου Τόνια
 2. Αδα­μο­πού­λου Μάνια
 3. Αλευ­ράς Χρήστος
 4. Αμπρα­άμ Μισέλ (Abraham Michel)
 5. Αντώ­νιος Αντώνης
 6. Αργυ­ρα­κο­πού­λου Μαρία
 7. Βαγιω­νή Παυλίνα
 8. Βάλ­βη Ελισάβετ
 9. Βασι­λά­κη Σόνια
 10. Βασι­λεί­ου Αχιλλέας
 11. Βλά­χος Σταύρος
 12. Γεμε­νά­κη Δανάη
 13. Γεωρ­γου­δά­κης Χρήστος
 14. Γιώ­γος Έννιος Έρως
 15. Γκόλ­να Χριστίνα
 16. Δήμα Νικο­λά­κη
 17. Δωρό­που­λος Βασίλης
 18. Ευαγ­γε­λά­τος Κώστας
 19. Ηλί­ας Βαγγέλης
 20. Ιβά­νοφ Τόμις
 21. Καλα­φά­τη Χριστίνα
 22. Κάνι­στρα-Ελευ­θε­ρου­δά­κη Πόλυ
 23. Καρι­ζώ­νης Βασίλης
 24. Κασι­μά­τη Πωλίνα
 25. Κατσα­φά­να Καλλιρρόη
 26. Κεβρε­κί­δης Γιώργος
 27. Κευ­γάς Μιχάλης
 28. Κοντού­λης Σπύρος
 29. Κου­βα­ρά­της Σωκράτης
 30. Κου­νά­λη­ςΧρή­στος
 31. Κου­σί­δου Ελένη
 32. Κωστι­κί­δης Ιωάννης
 33. Λαζά­ρου Σωτηρία
 34. Λαμπρέ­τσα Δήμητρα
 35. Λάμπρου Χρή­στος
 36. Λιά­πης Αλέξανδρος
 37. Λιού­γκας Ευάγγελος
 38. Λού­κας Γεώργιος
 39. Μαζ­ρέ­κου Μπιλ­μπιλ (Mazreku Bilbil)
 40. Μάρα Μάγδα
 41. Μαρα­γκού Κλεονίκη
 42. Μαρ­μα­ρά Πελαγία
 43. Μαυ­ρί­δη Κατερίνα
 44. Μαυ­ροει­δή Ευαγγελία
 45. Μέλ­λιος Χρήστος
 46. Μηλιώ­τη Μαρία
 47. Μικρο­πού­λου Βασιλική
 48. Μιού­ντι-Γιου­βα­νί­δη Έλεν (Mudie-Ioannidou Helen)
 49. Μορ­φο­γέ­νη Λένα
 50. Μπάρ­δης Ιωάννης
 51. Μπε­ρού­τσος Αθανάσιος
 52. Μπο­λιε­ρά­κη Κωνσταντίνα
 53. Μπό­μπο­λη Σοφία
 54. Μπου­ντρή Μαλαματένια
 55. Μπού­ρας Τάσος
 56. Νέζης Πανα­γιώ­της
 57. Νικο­λά­ου Αναστασία
 58. Νικο­πού­λου Ηρώ
 59. Ντε-Παντουά­νις Μάριος
 60. Ντο­μπρό­ζι Σεμπαστιάνο
 61. Ξάν­θου Ανδρονίκη
 62. Ξένου Αθη­να­ΐς
 63. Παγω­μέ­νος Κώστας
 64. Παλαιο­λό­γος Κωνσταντίνος
 65. Παπα­γε­ωρ­γί­ου Ευδοκία
 66. Παπα­γε­ωρ­γί­ου Χριστίνα
 67. Πατσέ­λης Αλτίν
 68. Πατσό­γλου Αλεξάνδρα
 69. Πατσό­γλου Αριστείδης
 70. Πέτρου Πέτρος
 71. Χατζη­πα­να­γιώ­του Στέλλα
 72. Πεφά­νη Δόξα
 73. Πιτσι­ρή Παναγιώτα
 74. Πολι­τά­κης Αντώνης
 75. Πολυ­χρο­νά­του Ελένη
 76. Πρέσ­σα­ςΧά­ρης
 77. Ράλ­λη­ςΤά­σος
 78. Ράπτη Για­σε­μή
 79. Σίμα Ιλι­ριάν (Shima Ilirian)
 80. Σόρτ­Τό­μπυ
 81. Σπυ­ρό­που­λος Κώστας
 82. Σπύ­ρου Βασιλική
 83. Σταυ­ρι­νί­δου Δήμητρα
 84. Σταυ­ρό­που­λος Θάνος
 85. Στερ­γί­ου Σπύρος
 86. Τεσ­σόν Ζαν-Ζακ (Tesson Jean-Jacques)
 87. Τσα­κί­ρης Αντώνης
 88. Τσι­μπουρ­λάς Χρήστος
 89. Τύμπας Ευάγ­γε­λος
 90. Φιλίπ­που Απόστολος
 91. Φου­κα­ράς Αντώνης
 92. Φούνκ Έφη
 93. Χρι­στο­φυ­λά­κης Στυλιανός
 94. Ψαρά­κος Ανδρέας

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο