Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συνεχίζεται η αστάθεια του καιρού το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

Αστα­τος ανα­μέ­νε­ται να δια­τη­ρη­θεί ο και­ρός σε πολ­λές περιο­χές της χώρας το τρι­ή­με­ρο του Αγί­ου Πνεύ­μα­τος, σύμ­φω­να με το προ­γνω­στι­κά στοι­χεία του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθηνών/meteo.gr.

Έτσι, κυρί­ως το Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο, θα εκδη­λω­θούν βρο­χές και καται­γί­δες, οι οποί­ες κατά τόπους θα συνο­δεύ­ο­νται από αυξη­μέ­νη ηλε­κτρι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα και σε ορι­σμέ­νες περι­πτώ­σεις από χαλα­ζο­πτώ­σεις. Τα φαι­νό­με­να θα εντο­πί­ζο­νται κατά κανό­να στα ηπει­ρω­τι­κά και στο Βόρειο Αιγαίο, ενώ ενδέ­χε­ται να επη­ρε­α­στούν πρό­σκαι­ρα τμή­μα­τα του νομού Αττι­κής. Επι­ση­μαί­νε­ται ότι τις βρα­δι­νές ώρες του Σαβ­βά­του στα νησιά του Βορεί­ου Αιγαί­ου και σε παρά­κτιες περιο­χές της Βόρειας Ελλά­δας τα φαι­νό­με­να θα επιμείνουν.

Την Κυρια­κή θα επι­κρα­τή­σουν ανά­λο­γες και­ρι­κές συν­θή­κες, με τα φαι­νό­με­να να εντο­πί­ζο­νται στις ίδιες περιο­χές με το Σάβ­βα­το, ενώ τη Δευ­τέ­ρα η αστά­θεια θα περιο­ρι­στεί κυρί­ως στη βόρεια χώρα.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο