Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συνεχίζεται η επιχείρηση εντοπισμού των 10 αγνοουμένων του Euroferry Olympia

Με μία μικρή ανα­ζω­πύ­ρω­ση, που εκδη­λώ­θη­κε χθες βρά­δυ αλλά τέθη­κε γρή­γο­ρα υπό έλεγ­χο, συνε­χί­ζο­νται και σήμε­ρα για πέμ­πτη ημέ­ρα οι ρίψεις νερού στο επι­βα­τη­γό οχη­μα­τα­γω­γό πλοίο «Euroferry Olympia», το οποίο βρί­σκε­ται στη θαλάσ­σια περιο­χή Κασ­σιό­πη βόρεια της Κέρ­κυ­ρας, ενώ εντός της ημέ­ρας στο εσω­τε­ρι­κό του πλοί­ου θα επα­να­λη­φθούν οι επι­χει­ρή­σεις έρευ­νας από άνδρες της ΕΜΑΚ και εξει­δι­κευ­μέ­να στε­λέ­χη της της oλλαν­δι­κής εται­ρεί­ας Smit Salvage και της ελλη­νι­κής Μegatugs salvage towage, για τον εντο­πι­σμό των 10 αγνοουμένων.

Η επι­χεί­ρη­ση για τον εντο­πι­σμό των αγνο­ου­μέ­νων στα­μά­τη­σε χθες, αργά το από­γευ­μα, ενώ στο εσω­τε­ρι­κό του πλοί­ου εξα­κου­λου­θούν να υπάρ­χουν μικρές εστί­ες φωτιάς, πυκνοί καπνοί και υψη­λές θερμοκρασίες.

Σε δύο από τα κατα­στρώ­μα­τα του πλοί­ου, όπου επι­χει­ρούν με οξυ­γό­νο και ειδι­κές στο­λές άνδρες της ΕΜΑΚ, το διο­ξεί­διο του άνθρα­κα ξεπερ­νά τα 500 Ppm (μονά­δα μέτρη­σης διο­ξει­δί­ου). Μάλι­στα, η κάθε επι­χεί­ρη­ση που γίνε­ται δεν μπο­ρεί να διαρ­κέ­σει περισ­σό­τε­ρο από 30 λεπτά ενώ η ορα­τό­τη­τα είναι πολύ περιορισμένη.

Το πλοίο, λόγω των και­ρι­κών συν­θη­κών που μετα­βάλ­λο­νται στη θαλάσ­σια περιο­χή, δεν απο­κλεί­ε­ται να μετα­κι­νη­θεί εκ νέου σε ασφα­λές σημείο, ενώ μόνο όταν σβή­σουν εντε­λώς οι εστί­ες φωτιάς και καθα­ρί­σει καλύ­τε­ρα ο αέρας στο εσω­τε­ρι­κό του θα οδη­γη­θεί σε εμπο­ρι­κό λιμά­νι, προ­κει­μέ­νου να  διε­ρευ­νη­θεί εξο­νυ­χι­στι­κά από τους πραγματογνώμονες.

Στο σημείο όπου βρί­σκε­ται σήμε­ρα το πλοίο υπάρ­χουν δύο πλω­τά του Λιμε­νι­κού, τέσ­σε­ρα ρυμουλ­κά και ένα πυρο­σβε­στι­κό πλοιάριο.

Η πυρ­κα­γιά στο πλοίο «Euroferry Olympia» εκδη­λώ­θη­κε στο τρί­το κατά­στρω­μα τα ξημε­ρώ­μα­τα της Παρα­σκευ­ής 18 Φεβρουα­ρί­ου στη θαλάσ­σια περιο­χή βορειο­α­να­το­λι­κά της Ερει­κού­σας κατά την εκτέ­λε­ση του προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νου δρο­μο­λο­γί­ου του από Ηγου­με­νί­τσα προς Πρίντεζι.

Οι δια­σω­θέ­ντες ανέρ­χο­νται σε 280 άτο­μα, επι­βά­τες και πλή­ρω­μα, 10 άτο­μα φέρο­νται να αγνο­ού­νται, ενώ εντο­πί­στη­κε νεκρός ένας 58χρονος οδηγός.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο