Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στις Σάπες Ροδόπης (ΦΩΤΟ)

Σε εξέ­λι­ξη παρα­μέ­νει η δασι­κή πυρ­κα­γιά στην περιο­χή των Σαπών Ροδό­πης, με τις επί­γειες πυρο­σβε­στι­κές δυνά­μεις να ενι­σχύ­ο­νται συνε­χώς, ενώ λόγω της έλευ­σης της νύχτας στα­μά­τη­σε η συν­δρο­μή από αέρος.

Σύμ­φω­να με τα στοι­χεία που παρα­χώ­ρη­σε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ το τμή­μα τύπου του αρχη­γεί­ου του πυρο­σβε­στι­κού σώμα­τος στην Αθή­να, νωρί­τε­ρα ολο­κλη­ρώ­θη­κε, χωρίς κανέ­να πρό­βλη­μα, η εκκέ­νω­ση του οικι­σμού παλιν­νο­στού­ντων ποντί­ων, την οποία ειση­γή­θη­κε ο διοι­κη­τής της πυρο­σβε­στι­κής διοί­κη­σης Ανα­το­λι­κής Μακε­δο­νί­ας και Θρά­κης και επι­κε­φα­λής της επι­χεί­ρη­σης, Κώστας Δαδού­δης, καθώς οι φλό­γες προ­σέγ­γι­σαν επι­κίν­δυ­να τα πρώ­τα σπί­τια του οικι­σμού, χωρίς ωστό­σο μέχρι στιγ­μής να έχουν επε­κτα­θεί σε κατοικίες.

Οι άνε­μοι που πνέ­ουν στην περιο­χή, είναι μέτριοι προς ισχυ­ροί και σε συν­δυα­σμό με την έντα­ση της φωτιάς, δυσχε­ραί­νουν το έργο της κατάσβεσης.

Σημειώ­νε­ται πως για την κατά­σβε­ση επι­χει­ρούν 61 πυρο­σβέ­στες με 22 οχή­μα­τα, από το σύνο­λο της ΠΑΜΘ, τρεις ομά­δες πεζο­πό­ρου καθώς και μηχα­νή­μα­τα έργου και υδρο­φό­ρες της Τοπι­κής Αυτοδιοίκησης.

sappes sappes1 sappes2 sappes3 sappes4 sappes5 sappes6

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο