Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συνεχίζεται το δολοφονικό σφυροκόπημα του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας

Συνε­χί­ζε­ται το δολο­φο­νι­κό σφυ­ρο­κό­πη­μα του Ισρα­ήλ στη Λωρί­δα της Γάζας — για δεύ­τε­ρη συνε­χή ημέ­ρα μετά τη λήξη της εκε­χει­ρί­ας- με τους νεκρούς και τραυ­μα­τί­ες στους αμά­χους εκατοντάδες.

Το υπουρ­γείο Υγεί­ας της Χαμάς έκα­νε λόγο για σχε­δόν 240 νεκρούς από τα χθε­σι­νά ισραη­λι­νά χτυ­πή­μα­τα. Άλλοι 650 άνθρω­ποι τραυ­μα­τί­στη­καν σε «εκα­το­ντά­δες αερο­πο­ρι­κές επι­θέ­σεις, πλήγ­μα­τα του πυρο­βο­λι­κού και βομ­βαρ­δι­σμούς από θαλάσ­σης, σε όλη τη Λωρί­δα της Γάζας», ανέ­φε­ρε η κυβέρ­νη­ση της Χαμάς σε ανα­κοί­νω­ση, προ­σθέ­το­ντας ότι οι ισραη­λι­νές δυνά­μεις «στο­χο­ποί­η­σαν κυρί­ως τη Χαν Γιού­νες, όπου δεκά­δες σπί­τια κατα­στρά­φη­καν με τους κατοί­κους τους μέσα σε αυτά».

«Αυτή τη στιγ­μή χτυ­πά­με στρα­τιω­τι­κούς στό­χους της Χαμάς σε όλη της Λωρί­δα της Γάζας», δήλω­σε τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες σήμε­ρα ο Τζό­να­θαν Κόν­ρι­κους, εκπρό­σω­πος του στρατού.

Η εφη­με­ρί­δα Times of Israel ανέ­φε­ρε «εκτε­τα­μέ­νες χερ­σαί­ες μάχες» τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες σήμε­ρα γύρω από τη Χαν Γιού­νες στο νότιο τμή­μα του παλαι­στι­νια­κού θύλα­κα, όπως μετα­δί­δει το γερ­μα­νι­κό πρα­κτο­ρείο (dpa). Οι ισραη­λι­νές αμυ­ντι­κές δυνά­μεις (IDF) δήλω­σαν ότι στην περιο­χή βρί­σκο­νταν κάποια από τα ηγε­τι­κά μέλη της Χαμάς. Η ίδια εφη­με­ρί­δα ανέ­φε­ρε επί­σης, επι­κα­λού­με­νη κατοί­κους της Λωρί­δας της Γάζας, ότι ο ισραη­λι­νός στρα­τός έρι­ξε φυλ­λά­δια στην Χαν Γιού­νες, καλώ­ντας τους κατοί­κους να μετα­κι­νη­θούν προς τη Ράφα, στα νότια, καθώς η περιο­χή είναι επι­κίν­δυ­νη. Επι­θέ­σεις των IDF ανα­φέρ­θη­καν και στη Ράφα. Ο ισραη­λι­νός στρα­τός επι­βε­βαί­ω­σε επί­σης αργά χθες τον θάνα­το πέντε ομή­ρων που κρα­τού­νταν στη Λωρί­δα της Γάζας, δίνο­ντας στη δημο­σιό­τη­τα τα ονό­μα­τά τους, προ­σθέ­το­ντας ότι είχε ενη­με­ρώ­σει τις οικο­γέ­νειές τους.

Την αγω­νία του για την κατά­στα­ση που επι­κρα­τεί στη Γάζα μετά την κατάρ­ρευ­ση της συμ­φω­νί­ας κατά­παυ­σης του πυρός, εξέ­φρα­σε ο υπεύ­θυ­νος των ανθρω­πι­στι­κών ζητη­μά­των και συντο­νι­στής αρω­γής έκτα­κτης ανά­γκης του ΟΗΕ, Μάρ­τιν Γκρίφιθς.

Σε δήλω­σή του εκφρά­ζει την έντο­νη ανη­συ­χία του για το γεγο­νός πως «σχε­δόν δύο μήνες μετά τις μάχες, τα παι­διά, οι γυναί­κες και οι άνδρες της Γάζας είναι όλοι τρο­μο­κρα­τη­μέ­νοι. Δεν έχουν που­θε­νά ασφα­λές μέρος να πάνε και πολύ λίγα για να επι­βιώ­σουν. Ζουν περι­τρι­γυ­ρι­σμέ­νοι από ασθέ­νειες, κατα­στρο­φή και θάνατο».

Στα βόρεια σύνο­ρα του Ισρα­ήλ, ξεκί­νη­σαν και πάλι οι ανταλ­λα­γές πυρών μετα­ξύ του ισραη­λι­νού στρα­τού και της λιβα­νέ­ζι­κης οργά­νω­σης Χεζ­μπο­λάχ, συμ­μά­χου της Χαμάς. Η Χεζ­μπο­λάχ ανα­κοί­νω­σε τον θάνα­το δύο μελών της εξαι­τί­ας των ισραη­λι­νών βομ­βαρ­δι­σμών στον νότιο Λίβα­νο, όπου σκο­τώ­θη­κε επί­σης ένας άμαχος.

Το Ισρα­ήλ εξα­πέ­λυ­σε νωρίς σήμε­ρα αερο­πο­ρι­κά πλήγ­μα­τα κοντά στη συρια­κή πρω­τεύ­ου­σα Δαμα­σκό, σύμ­φω­να με το συρια­κό υπουρ­γείο Άμυ­νας, χωρίς να υπάρ­χουν άμε­σα ανα­φο­ρές για θύμα­τα. Σε ερώ­τη­ση του Γαλ­λι­κού Πρα­κτο­ρεί­ου, ο ισραη­λι­νός στρα­τός δεν σχο­λί­α­σε τις πλη­ρο­φο­ρί­ες αυτές.

Οι εχθρο­πρα­ξί­ες μετα­ξύ του Ισρα­ήλ και της Χαμάς ξεκί­νη­σαν και πάλι χθες, Παρα­σκευή, ύστε­ρα από επτα­ή­με­ρη ανα­κω­χή. Το Ισρα­ήλ δήλω­σε ότι η Χαμάς παρα­βί­α­σε τους όρους της συμ­φω­νί­ας εκτο­ξεύ­ο­ντας ρου­κέ­τες προς το έδα­φός του. Σύμ­φω­να με το dpa, υψη­λό­βαθ­μο στέ­λε­χος της Χαμάς, ο Χαλίλ αλ-Χαγιά, κατη­γό­ρη­σε χθες σε συνέ­ντευ­ξή του στο Al Jazeera το Ισρα­ήλ ότι απέρ­ρι­ψε αρκε­τές «πρω­το­βου­λί­ες και προ­τά­σεις» για παρά­τα­ση της εκεχειρίας.

 

 

Να ακου­στεί μέχρι τη Γάζα: ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο