Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συνεχίζεται το χάος στο Σουδάν: Πέμπτη ημέρα συγκρούσεων και καμία διέξοδος στον ορίζοντα

Χιλιά­δες Σου­δα­νοί εγκα­τα­λεί­πουν το Χαρ­τούμ κάτω από βρο­χή βομ­βών, καθώς συνε­χί­ζο­νται σήμε­ρα οι σφο­δρές συγκρού­σεις ανά­με­σα στις παρα­στρα­τιω­τι­κές δυνά­μεις των Δυνά­με­ων Ταχεί­ας Υπο­στή­ρι­ξης και του τακτι­κού στρα­τού μετά την απο­τυ­χία της συμ­φω­νί­ας για κατά­παυ­ση του πυρός που επρό­κει­το να τεθεί σε ισχύ χθες.

Του­λά­χι­στον 200 άνθρω­ποι έχουν σκο­τω­θεί και 1.800 έχουν τραυ­μα­τι­σθεί σε τέσ­σε­ρις ημέ­ρες συγκρού­σε­ων, σε έναν απο­λο­γι­σμό που είναι βέβαιο ότι δεν αντι­στοι­χεί στην πραγματικότητα.

Πεζή ή με αυτο­κί­νη­τα, σε δρό­μους σπαρ­μέ­νους με πτώ­μα­τα και απαν­θρα­κω­μέ­να στρα­τιω­τι­κά οχή­μα­τα, χιλιά­δες Σου­δα­νοί προ­σπα­θούν να περά­σουν μέσα από δια­σταυ­ρού­με­να πυρά των παρα­στρα­τιω­τι­κών δυνά­με­ων του στρα­τη­γού Μοχά­μεντ Χαμντάν ή Χεμε­ντί και του σου­δα­νι­κού στρα­τού του οποί­ου ηγεί­ται ο στρα­τη­γός Αμπ­ντέλ Φάταχ αλ-Μπουρ­χάν που συγκρού­ο­νται μετά το πρα­ξι­κό­πη­μα που οργά­νω­σαν από κοι­νού το 2021.

Από το Σάβ­βα­το, η διε­θνής κοι­νό­τη­τα απευ­θύ­νει εκκλή­σεις για διά­λο­γο. Αλλά οι δύο στρα­τη­γοί, που βρί­σκο­νται πλέ­ον σε υπαρ­ξια­κή ένο­πλη αντι­πα­ρά­θε­ση, κωφεύ­ουν στις εκκλή­σεις για κατά­παυ­ση του πυρός ή έστω μία προ­σω­ρι­νή εκε­χει­ρία για την απο­μά­κρυν­ση των αμά­χων από τις πιο επι­κίν­δυ­νες συνοικίες.

Ωστό­σο, τα σύντο­μα δια­στή­μα­τα που οι συγκρού­σεις στα­μα­τούν, συχνό­τε­ρα για ανε­φο­δια­σμό σε πυρο­μα­χι­κά ή για την μετα­κί­νη­ση των δυνά­με­ων, κάθε μέρα ομά­δες Σου­δα­νών κατορ­θώ­νουν να βγουν από το Χαρτούμ.

Διό­τι η πόλη δεν είναι βιώ­σι­μη από το Σάβ­βα­το: το ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα και το νερό έχουν κοπεί — και επι­στρέ­φουν σε λίγες περιο­χές για λίγες ώρες — και οι αδέ­σπο­τες σφαί­ρες δια­περ­νούν τοί­χους και παρά­θυ­ρα. Ακό­μη χει­ρό­τε­ρα, μερι­κές φορές ένας πύραυ­λος πέφτει από τον ουρα­νό και μετα­τρέ­πει σε ερεί­πια κατοι­κί­ες ή νοσοκομεία.

Χθες ήδη, ο ΟΗΕ είχε κατα­με­τρή­σει περί τους 200 νεκρούς και 1.800 τραυ­μα­τί­ες. Αλλά οι για­τροί επα­να­λαμ­βά­νουν ότι κανέ­νας απο­λο­γι­σμός δεν είναι αξιό­πι­στος σε αυτό το επι­κίν­δυ­νο πεδίο μάχης: ακα­θό­ρι­στος είναι ο αριθ­μός των νεκρών και των τραυ­μα­τιών που δεν έχουν βρεθεί.

Ελλείψεις

Επτά νοσο­κο­μεία έχουν κλεί­σει στο Χαρ­τούμ εξαι­τί­ας των συγκρού­σε­ων, ενώ τα υπό­λοι­πα αδυ­να­τούν να λει­τουρ­γή­σουν, σύμ­φω­να με τους για­τρούς, ελλεί­ψει υλι­κών ή διό­τι έχουν κατα­λη­φθεί από στρα­τιω­τι­κές δυνά­μεις ή διό­τι τα μέλη του προ­σω­πι­κού δεν μπο­ρούν να φθά­σουν στην εργα­σία τους.

Τα απο­θέ­μα­τα τρο­φί­μων μειώ­νο­νται στην χώρα όπου σε κανο­νι­κές επο­χές υπάρ­χουν ήδη ελλεί­ψεις λόγω του πλη­θω­ρι­σμού που τρέ­χει με τρι­ψή­φια νού­με­ρα. Κανέ­να φορ­τη­γό τρο­φο­δο­σί­ας δεν έχει μπει στην πρω­τεύ­ου­σα του Σου­δάν από το Σάββατο.

Στην χώρα των 45 εκα­τομ­μυ­ρί­ων κατοί­κων όπου η πεί­να πλήτ­τει περισ­σό­τε­ρο του ενός τρί­του του πλη­θυ­σμού, μέλη ανθρω­πι­στι­κών οργα­νώ­σε­ων και διπλω­μά­τες λένε ότι δεν μπο­ρούν πλέ­ον να λει­τουρ­γή­σουν: τρεις εργα­ζό­με­νοι του Παγκό­σμιου Επι­σι­τι­στι­κού Προ­γράμ­μα­τος σκο­τώ­θη­καν στο Νταρ­φούρ και ο ΟΗΕ καταγ­γέλ­λει λεη­λα­σί­ες στις απο­θή­κες και τις εγκα­τα­στά­σεις του.

Οι κάτοι­κοι ζουν με την αγω­νία μίας επί­θε­σης στο σπί­τι τους ή στην οικο­γέ­νειά τους: δεν έχουν ξεχά­σει τις μάχες, τις επι­θέ­σεις και τις φρι­κα­λε­ό­τη­τες που κόστι­σαν στον δικτά­το­ρα Όμαρ αλ-Μπα­σίρ, που ανα­τρά­πη­κε το 2019, την έκδο­ση διε­θνών ενταλ­μά­των σύλ­λη­ψης για εγκλή­μα­τα πολέ­μου, εγκλή­μα­τα κατά της ανθρω­πό­τη­τας και γενο­κτο­νία στο Νταρ­φούρ. Ο σου­δα­νός δικτά­το­ρας είχε τότε ανα­θέ­σει την εφαρ­μο­γή της πολι­τι­κής της καμέ­νης γης σε έναν άνθρω­πο: τον Χεμεντί.

Δρόμοι σπαρμένοι με πτώματα

Σήμε­ρα, χιλιά­δες άνδρες και παι­διά έχουν πάρει τον δρό­μο προς την ύπαι­θρο, περ­πα­τώ­ντας μέσα από πτώ­μα­τα σε σήψη.

Οι διπλω­μα­τι­κές απο­στο­λές προ­σπα­θούν να οργα­νώ­σουν τις επι­χει­ρή­σεις απο­μά­κρυν­σης των πολι­τών τους. Απο­στο­λή δύσκο­λη αφού γίνο­νται και οι ίδιες στό­χος επι­θέ­σε­ων: αμε­ρι­κα­νι­κή διπλω­μα­τι­κή απο­στο­λή δέχθη­κε πυρά την Δευ­τέ­ρα και ο πρε­σβευ­τής της Ευρω­παϊ­κής Ενω­σης δέχθη­κε επί­θε­ση στην κατοι­κία του στο Χαρτούμ.

Το υπουρ­γείο Αμυ­νας της Ιαπω­νί­ας, για παρά­δειγ­μα, κάνει τις ανα­γκαί­ες προ­ε­τοι­μα­σί­ες για την απο­μά­κρυν­ση πολι­τών, ένας στό­χος που μοιά­ζει μακρι­νός, αφού το αερο­δρό­μιο του Χαρ­τούμ είναι πεδίο μαχών και έχει τεθεί εκτός λειτουργίας.

Στις τέσ­σε­ρις ημέ­ρες των συγκρού­σε­ων, ούτε ο στρα­τός ούτε οι παρα­στρα­τιω­τι­κές δυνά­μεις φαί­νο­νται σε θέση να επικρατήσουν.

«Κανέ­να στρα­τό­πε­δο δεν φαί­νε­ται να επι­κρα­τεί και, με δεδο­μέ­νη την σφο­δρό­τη­τα των συγκρού­σε­ων, το επί­πε­δο της βίας, η κατά­στα­ση μπο­ρεί να επι­δει­νω­θεί κι άλλο πριν οι δύο στρα­τη­γοί βρε­θούν στο τρα­πέ­ζι των δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων», προει­δο­ποιεί ο Clément Deshayes του πανε­πι­στη­μί­ου Paris 1.

Για τον λόγο αυτόν χρειά­ζε­ται «οι περι­φε­ρεια­κοί τους σύμ­μα­χοι να ασκή­σουν πίε­ση και, προς το παρόν, οι δηλώ­σεις τους δεν κινού­νται προς την κατεύ­θυν­ση αυτή», δήλω­σε στο AFP ο ειδι­κός στο Σουδάν.

Σύμ­φω­να με τους ανα­λυ­τές, οι δυνά­μεις της περιο­χής, οι γει­το­νι­κές χώρες και άλλοι περι­φε­ρεια­κοί παρά­γο­ντες θέλουν να τα έχουν καλά και με τους δύο αντί­πα­λους σου­δα­νούς στρα­τη­γούς. Διό­τι δεν θέλουν να προ­ε­ξο­φλή­σουν το μέλ­λον, το οποίο είναι προς το παρόν αβέβαιο.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο