Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συνεχίζονται οι αιματηρές επιθέσεις του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας

Σε εξέ­λι­ξη είναι από τα ξημε­ρώ­μα­τα νέες δολο­φο­νι­κές επι­χει­ρή­σεις του Ισρα­ήλ στη Λωρί­δα της Γάζας.

Ο στρα­τός του κρά­τους — δολο­φό­νου ανα­κοί­νω­σε πως διε­ξά­γει νέες επι­χει­ρή­σεις, ειδι­κά στον κεντρι­κό τομέα της Λωρί­δας τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες. για να «εξα­λει­φθούν τρο­μο­κρά­τες» και να χτυ­πη­θούν «τρο­μο­κρα­τι­κές υπο­δο­μές στην κεντρι­κή Γάζα». Μαχη­τι­κά βομ­βάρ­δι­σαν στό­χους και επι­χεί­ρη­σαν δυνά­μεις στο πεδίο, πρό­σθε­σε ο στρατός.

Εργα­ζό­με­νοι στις υπη­ρε­σί­ες πρώ­των βοη­θειών στην περιο­χή έκα­ναν λόγο για του­λά­χι­στον πέντε νεκρούς σε πολυ­κα­τοι­κία στον καταυ­λι­σμό προ­σφύ­γων της Νου­σέι­ρατ, νοτιο­δυ­τι­κά της πόλης της Γάζας.

Στον νότο, έξι άνθρω­ποι σκο­τώ­θη­καν σε αερο­πο­ρι­κό βομ­βαρ­δι­σμό στη Ράφα, πάνω στα κλει­στά σύνο­ρα με την Αίγυ­πτο, ανέ­φε­ραν πηγές στις παλαι­στι­νια­κές υπη­ρε­σί­ες πρώ­των βοηθειών.

Ο ισραη­λι­νός στρα­τός υπο­στή­ρι­ξε επί­σης πως σκο­τώ­θη­κε επί­σης «χρη­μα­το­δό­της» της Χαμάς σε αερο­πο­ρι­κό βομ­βαρ­δι­σμό στη Λωρί­δα της Γάζας. Τον κατο­νό­μα­σε ως «Νάσερ Ιακώβ Τζά­μπερ Νάσερ» και τον χαρα­κτή­ρι­σε «υπεύ­θυ­νο για τη χρη­μα­το­δό­τη­ση μεγά­λου μέρους των στρα­τιω­τι­κών δρα­στη­ριο­τή­των της Χαμάς στη Ράφα», υπο­στη­ρί­ζο­ντας πως τον Δεκέμ­βριο μετέ­φε­ρε «εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες δολά­ρια» στο παλαι­στι­νια­κό ισλα­μι­στι­κό κίνημα.

Νωρί­τε­ρα αυτή την εβδο­μά­δα, ο ισραη­λι­νός στρα­τός απέ­συ­ρε μονά­δες από τη Χαν Γιού­νις και άλλους τομείς της νότιας Λωρί­δας της Γάζας. Ο Νετα­νιά­χου είπε πως η ανα­δί­πλω­ση έγι­νε στο πλαί­σιο των σχε­δια­σμών για να εξα­πο­λυ­θεί χερ­σαία επί­θε­ση στη Ράφα, στο νότιο άκρο της Λωρί­δας της Γάζας.

Ο ισραη­λι­νός πρω­θυ­πουρ­γός δια­τρα­νώ­νει πως η επι­χεί­ρη­ση αυτή θα γίνει, παρά το μακε­λειό που θα προ­κα­λέ­σει, καθώς στην πόλη έχουν κατα­φύ­γει σχε­δόν 1,5 εκατ. βίαια εκτοπισμένοι.

(Πηγή: 902)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο