Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συνεχίζονται οι συνομιλίες στο Κάιρο για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα — Διαδήλωση στο Τελ Αβιβ: «Εσύ είσαι που υπονομεύεις κάθε συμφωνία»

Τη 212η ημέ­ρα των δολο­φο­νι­κών επι­χει­ρή­σε­ων του Ισρα­ήλ στη Λωρί­δα της Γάζας, ανα­μέ­νε­ται να ξαναρ­χί­σουν σε λίγες ώρες σήμε­ρα στο Κάι­ρο οι συνο­μι­λί­ες για την ενδε­χό­με­νη κατά­παυ­ση του πυρός ανά­με­σα στον ισραη­λι­νό στρα­τό και στην παλαι­στι­νια­κή Χαμάς, με φόντο το λιμού που πλήτ­τει τον θύλακα. 

Παράλ­λη­λα σε όλο τον κόσμο δυνα­μώ­νει το κύμα αλλη­λε­γύ­ης στην Παλαι­στί­νη και κατα­δί­κης του κρά­τους δολο­φό­νου. Το φοι­τη­τι­κό κίνη­μα αλλη­λεγ­γύ­ης στους Παλαι­στί­νιους εξα­πλώ­νε­ται από χώρα σε χώρα.

Ωστό­σο, το κρά­τος δολο­φό­νος του Ισρα­ήλ συνε­χί­ζει το αιμα­το­κύ­λι­σμα του παλαι­στι­νια­κού λαού. Νέοι αερο­πο­ρι­κοί βομ­βαρ­δι­σμοί στη Λωρί­δα της Γάζας, ιδί­ως στον νότο, στη Ράφα, είχε ως απο­τέ­λε­σμα, σύμ­φω­να με το υπουρ­γείο Υγεί­ας της Χαμάς, να σκο­τω­θούν 32 άνθρω­ποι μέσα σε 24 ώρες.

Μέχρι στιγ­μής του­λά­χι­στον 34.654 άνθρω­ποι έχουν σκο­τω­θεί από τις ισραη­λι­νές θηριω­δί­ες, στην πλειο­νό­τη­τά τους γυναί­κες και παιδιά.

Την ίδια ώρα, η διευ­θύ­ντρια του Παγκό­σμιου Επι­σι­τι­στι­κού Προ­γράμ­μα­τος (ΠΕΠ), η Σίντι Μακέιν, έκρου­σε τον κώδω­να του κιν­δύ­νου διό­τι πλέ­ον η βόρεια Λωρί­δα της Γάζας πλήτ­τε­ται από «πραγ­μα­τι­κό λιμό», που εξα­πλώ­νε­ται προς τον νότο.

Χθες, αντι­προ­σω­πεία της Χαμάς υπό τον Χαλίλ αλ Χάγια είχε έναν πρώ­το γύρο επα­φών με τους μεσο­λα­βη­τές, που περι­μέ­νουν την απά­ντη­ση του παλαι­στι­νια­κού ισλα­μι­στι­κού κινή­μα­τος. Ωστό­σο δεν υπήρ­ξε «καμιά εξέ­λι­ξη», ανέ­φε­ρε εκπρό­σω­πος της Χαμάς.

Ανώ­τε­ρος ισραη­λι­νός αξιω­μα­τού­χος είπε, υπό τον όρο να μην κατο­νο­μα­στεί, πως μόνο αν υπάρ­ξουν απτές ενδεί­ξεις προ­ό­δου ισραη­λι­νή αντι­προ­σω­πεία υπό τον Δαυίδ Μπαρ­νέα, τον επι­κε­φα­λής της Μοσάντ —της ισραη­λι­νής υπη­ρε­σί­ας πλη­ρο­φο­ριών— θα πάει στο Κάι­ρο. Κατ’ αυτόν, «πρέ­πει να ανα­μέ­νο­νται μακρές και δύσκο­λες δια­πραγ­μα­τεύ­σεις για να κατα­λή­ξου­με σε αλη­θι­νή συμφωνία».

Σύμ­φω­να με ρεπορ­τάζ του αμε­ρι­κα­νι­κού ειδη­σε­ο­γρα­φι­κού ιστό­το­που Axios, ο διευ­θυ­ντής της CIA, ο Γουί­λιαμ Μπερνς, βρί­σκε­ται στο Κάιρο.

Την επο­μέ­νη της κατη­γο­ρί­ας της Χαμάς πως ο ισραη­λι­νός πρω­θυ­πουρ­γός Μπε­νια­μίν Νετα­νιά­χου εμπο­δί­ζει οποια­δή­πο­τε πιθα­νό­τη­τα συμ­φω­νί­ας επι­μέ­νο­ντας πως θα δια­τά­ξει επί­θε­ση στη Ράφα, ισραη­λι­νός αξιω­μα­τού­χος κατη­γό­ρη­σε με τη σει­ρά του τη Χαμάς πως εμπο­δί­ζει οποια­δή­πο­τε πιθα­νό­τη­τα συμ­φω­νί­ας επι­μέ­νο­ντας στην αξί­ω­σή της για τον ορι­στι­κό τερ­μα­τι­σμό του πολέμου.

Η πρό­τα­ση των μεσο­λα­βη­τών (Αίγυ­πτος, Κατάρ, ΗΠΑ), που υπο­βλή­θη­κε στη Χαμάς στα τέλη Απρι­λί­ου, προ­βλέ­πει κατά­παυ­ση του πυρός 40 ημε­ρών, απε­λευ­θέ­ρω­ση ισραη­λι­νών ομή­ρων και σε αντάλ­λαγ­μα παλαι­στί­νιων φυλακισμένων.

«Εσύ είσαι που υπονομεύεις κάθε συμφωνία»

Ισραη­λι­νός αξιω­μα­τού­χος δήλω­σε χθες ότι η Χαμάς «εμπο­δί­ζει κάθε πιθα­νό­τη­τα» κατά­παυ­σης του πυρός επι­μέ­νο­ντας να απαι­τεί ορι­στι­κό τέλος του πολέμου.

Στέ­λε­χος της Χαμάς επα­να­λάμ­βα­νε νωρί­τε­ρα ότι το κίνη­μα «δεν θα απο­δε­χθεί επ’ ουδε­νί συμ­φω­νία που δεν θα προ­βλέ­πει ρητώς τερ­μα­τι­σμό του πολέμου».

«Οι πλη­ρο­φο­ρί­ες μας επι­βε­βαιώ­νουν ότι ο (ισραη­λι­νός πρω­θυ­πουρ­γός) Νετα­νιά­χου φρε­νά­ρει προ­σω­πι­κά την επί­τευ­ξη συμ­φω­νί­ας εξαι­τί­ας προ­σω­πι­κών υπο­λο­γι­σμών», πρό­σθε­σε το στέ­λε­χος της Χαμάς.

Προ­χθές Παρα­σκευή, η Χαμάς ανα­κοί­νω­νε πως η αντι­προ­σω­πεία της πάει στο Κάι­ρο με «ανοι­κτό πνεύ­μα», επι­μέ­νο­ντας ωστό­σο στις πάγιες απαι­τή­σεις της: στον «πλή­ρη τερ­μα­τι­σμό της επί­θε­σης» του Ισρα­ήλ και στην «από­συρ­ση» του ισραη­λι­νού στρα­τού από τον θύλακα.

Το Ισρα­ήλ απορ­ρί­πτει τους όρους αυτούς της Χαμάς, την οποία χαρα­κτη­ρί­ζει τρο­μο­κρα­τι­κή οργά­νω­ση, όπως και οι ΗΠΑ και η ΕΕ, κι έχει ορκι­στεί να «αφα­νί­σει» μετά την επί­θε­ση της 7ης Οκτωβρίου.

Χθες βρά­δυ χιλιά­δες άνθρω­ποι, ανά­με­σά τους συγ­γε­νείς ομή­ρων, δια­δή­λω­σαν για ακό­μη μια φορά στο Τελ Αβίβ για να απαι­τή­σουν από την κυβέρ­νη­ση Νετα­νιά­χου να κλεί­σει συμ­φω­νία για να γυρί­σουν οι Ισραη­λι­νοί που εξα­κο­λου­θούν να κρα­τού­νται από μαχη­τές της Χαμάς στη Λωρί­δα της Γάζας σπί­τια τους.

Πανό με το πορ­τρέ­το του κ. Νετα­νιά­χου ανέ­γρα­φε το σύν­θη­μα «εσύ είσαι που υπο­νο­μεύ­εις κάθε συμφωνία».

«Πέραν του αποδεκτού»

Ενώ οι προ­σπά­θειες και οι εκκλή­σεις για την κήρυ­ξη κατά­παυ­σης του πυρός συνε­χί­ζο­νται, ο πρω­θυ­πουρ­γός Νετα­νιά­χου δεν στα­μα­τά να δια­τρα­νώ­νει την απο­φα­σι­στι­κό­τη­τά του να δια­τά­ξει χερ­σαία επί­θε­ση στη Ράφα, κατ’ αυτόν το «τελευ­ταίο» οχυ­ρό της Χαμάς στον θύλακο.

«Θα κάνου­με αυτό που είναι απα­ραί­τη­το για να νική­σου­με, για να συντρί­ψου­με τον εχθρό μας, μη εξαι­ρου­μέ­νης της Ράφας», επα­νέ­λα­βε κι αυτή την εβδο­μά­δα. Η επι­χεί­ρη­ση θα γίνει, «με ή χωρίς συμ­φω­νία» για κατά­παυ­ση του πυρός, επέμεινε.

Για τον Χου­σάμ Μπα­ντράν, μέλος του πολι­τι­κού γρα­φεί­ου της Χαμάς, οι απει­λές του κ. Νετα­νιά­χου για τη Ράφα «έχουν ξεκά­θα­ρα στό­χο να ακυ­ρώ­σουν κάθε πιθα­νό­τη­τα συμφωνίας».

Ο κυριό­τε­ρος σύμ­μα­χος του Ισρα­ήλ, οι ΗΠΑ, ενα­ντιώ­νε­ται δημό­σια στην επί­θε­ση στη Ράφα και ζητεί να καταρ­τι­στεί «αξιό­πι­στο» σχέ­διο για την προ­στα­σία των αμά­χων (προ­φα­νώς σαν αυτό που έχουν υλο­ποι­ή­σει μέχρι τώρα οι ισραη­λι­νές δυνά­μεις και έχουν ματο­κυ­λή­σει τον παλαι­στι­νια­κό λαό, έχο­ντας την αμέ­ρι­στη στή­ρι­ξη των Αμερικανοευρωπαίων)

Η διε­θνής ανθρω­πι­στι­κή βοή­θεια, η οποία εξα­κο­λου­θεί να υπο­βάλ­λε­ται σε εξαι­ρε­τι­κά αυστη­ρούς ελέγ­χους από το Ισρα­ήλ, συνε­χί­ζει να φθά­νει με το στα­γο­νό­με­τρο, την ώρα που όλος ο πλη­θυ­σμός του θυλά­κου —2,4 εκατ. άνθρω­ποι— κιν­δυ­νεύ­ει να υπο­στεί λιμό.

«Ο λιμός είναι παρών»

Η Ράφα, πάνω στα κλει­στά σύνο­ρα με την Αίγυ­πτο, είναι η βασι­κή πύλη εισό­δου της ανθρω­πι­στι­κής βοή­θειας που φθά­νει από χερ­σαί­ες οδούς.

Αν εξα­πο­λυ­θεί εκεί χερ­σαία επί­θε­ση, θα κατα­φέ­ρει «σκλη­ρό πλήγ­μα στις ανθρω­πι­στι­κές επι­χει­ρή­σεις στο σύνο­λο της Λωρί­δας της Γάζας», προει­δο­ποιεί το Γρα­φείο Συντο­νι­σμού Ανθρω­πι­στι­κών Υπο­θέ­σε­ων (OCHA) του ΟΗΕ.

«Όταν ξεσπούν τέτοιου τύπου συρ­ρά­ξεις, με τόσα συναι­σθή­μα­τα, με τόσα πράγ­μα­τα να γίνο­νται, έρχε­ται ο λιμός», τόνι­σε η διευ­θύ­ντρια του ΠΕΠ του ΟΗΕ, η Σίντι Μακέιν, σε από­σπα­σμα συνέ­ντευ­ξης που παρα­χώ­ρη­σε στο NBC και προ­βλή­θη­κε προ­χθές Παρα­σκευή (η συνέ­ντευ­ξη θα μετα­δο­θεί ολό­κλη­ρη σήμε­ρα). Στη Γάζα, «ο λιμός είναι παρών, είναι πραγ­μα­τι­κός λιμός στον βορ­ρά που εξα­πλώ­νε­ται προς τον νότο», προειδοποίησε.

Ζήτη­σε για ακό­μη μια φορά να κηρυ­χθεί κατά­παυ­ση του πυρός στον θύλα­κο και να προ­σφερ­θεί στο ΠΕΠ «ανε­μπό­δι­στη πρό­σβα­ση», προ­κει­μέ­νου «να μπού­με στη Γάζα» για τη δια­νο­μή ανθρω­πι­στι­κής βοήθειας.

 

Ν. Λαπα­θιώ­της, Οι νικη­μέ­νοι της ζωής – Ποιήματα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο