Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΟΓΕ: Συνεχίζουμε τον αγώνα για σύγχρονα δικαιώματα, ζωή χωρίς εκμετάλλευση-καταπίεση, χωρίς πολέμους και προσφυγιά

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΟΓΕ, ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ, ΜΑΖΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

Μήνυμα αλληλεγγύης και συμπαράστασης σε όλες τις γυναίκες του κόσμου, που βιώνουν τη βαρβαρότητα που γεννά ο πόλεμος, που γεννούν οι ιμπεριαλιστικοί σχεδιασμοί ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ, με τη στήριξη όλων των ελληνικών κυβερνήσεων, έστειλε η συγκέντρωση μαζικών φορέων, σωματείων και της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας, στο Σύνταγμα σήμερα, Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

Βρο­ντο­φώ­να­ξαν συν­θή­μα­τα όπως «8 Μάρ­τη σύμ­βο­λο αγώ­να, θα μας οδη­γεί και τού­το τον αιώ­να», «Έξω το ΝΑΤΟ, να φύγου­νε οι βάσεις, καμιά συμ­με­το­χή στις επεμ­βά­σεις», «Αλλη­λεγ­γύη το όπλο των λαών, όχι στο μίσος των εθνι­κι­στών», «Λάστι­χο ωρά­ρια, δου­λειά τις Κυρια­κές, είμα­στε εργα­ζό­με­νες και όχι μηχα­νές» και «Ένω­ση και ΝΑΤΟ σφά­ζουν τους λαούς για των μονο­πω­λί­ων τους αντα­γω­νι­σμούς». 

  • Εξέ­φρα­σαν την κατα­δί­κη τους στη βαρ­βα­ρό­τη­τα της ΕΕ, του ΝΑΤΟ, που εξα­πο­λύ­ουν πολέ­μους, δια­λύ­ουν χώρες, οδη­γούν λαούς στην προ­σφυ­γιά και τη μετανάστευση.
  • Απηύ­θυ­ναν κάλε­σμα αγώ­να για τα σύγ­χρο­να δικαιώ­μα­τα  των γυναι­κών στην εργα­σία, τη μητρό­τη­τα, τον ελεύ­θε­ρο χρό­νο, για ζωή χωρίς εκμε­τάλ­λευ­ση και κατα­πί­ε­ση, χωρίς πολέ­μους και προσφυγιά.

 

Στη συγκέ­ντρω­ση, την κεντρι­κή ομι­λία έκα­νε η πρό­ε­δρος της ΟΓΕ Χρι­στί­να Σκα­λού­μπα­κα, η οποία, ξεκι­νώ­ντας την ομι­λία της, επι­σή­μα­νε: «Σήμε­ρα, την 8η Μάρ­τη 2020, την Παγκό­σμια Ημέ­ρα της Εργα­ζό­με­νης Γυναί­κας, την ημέ­ρα σύμ­βο­λο αγώ­να και διεκ­δί­κη­σης για τις γυναί­κες όλου του κόσμου, η Ομο­σπον­δία Γυναι­κών Ελλά­δας χαι­ρε­τί­ζει όλες τις γυναί­κες αγω­νί­στριες της ζωής, όλες τις εργα­ζό­με­νες και τις άνερ­γες, τις αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νες της πόλης και της υπαί­θρου, τις νέες μητέ­ρες, τις φοι­τή­τριες, τις συντα­ξιού­χους, τις πρό­σφυ­γες και τις μετα­νά­στριες. Από τη σημε­ρι­νή μας συγκέ­ντρω­ση στέλ­νου­με μήνυ­μα αλλη­λεγ­γύ­ης και συμπα­ρά­στα­σης σε όλες τις γυναί­κες του κόσμου, που βιώ­νουν τη βαρ­βα­ρό­τη­τα που γεν­νά ο πόλε­μος, που γεν­νούν οι ιμπε­ρια­λι­στι­κοί σχε­δια­σμοί ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ, με τη στή­ρι­ξη όλων των ελλη­νι­κών κυβερνήσεων.

Είμα­στε στο πλευ­ρό των γυναι­κών προ­σφύ­γων και μετα­να­στών, που μαζί με τα παι­διά τους εγκλω­βί­ζο­νται στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς αντα­γω­νι­σμούς και τα παζά­ρια της τούρ­κι­κης κυβέρ­νη­σης με την ΕΕ, το ΝΑΤΟ. Αυτοί οι αντα­γω­νι­σμοί ευθύ­νο­νται για τη διά­λυ­ση χωρών, τον ξερι­ζω­μό λαών που εγκλω­βί­ζει τους χιλιά­δες πρό­σφυ­γες και μετα­νά­στες στα νησιά του Αιγαί­ου και τα ελλη­νο­τουρ­κι­κά σύνο­ρα στον Έβρο».

Χαι­ρε­τι­σμούς απηύ­θυ­ναν η η Μυρ­τώ Καλ­τι­κο­πού­λου εκπρό­σω­πος Φοι­τη­τι­κών Συλ­λό­γων, η Ανθή Πατσιώ­τη, γραμ­μα­τέ­ας της ΟΒΣΑ και η Γεωρ­γία Νικο­λά­ου εκ μέρους της Ομο­σπον­δί­ας Εργα­ζο­μέ­νων στο Γάλα — Τρό­φι­μα — Ποτά.

✔️  Αυτή την ώρα ξεκι­νά καλ­λι­τε­χνι­κό πρόγραμμα.

Η Γ. Νικο­λά­ου από την Ομο­σπον­δία Γάλα­κτος — Τρο­φί­μων — Ποτών, μετα­ξύ άλλων, επι­σή­μα­νε ότι «η μέρα αυτή μπο­ρεί να γίνει εφαλ­τή­ριο για μαζι­κή συμ­με­το­χή των εργα­ζό­με­νων γυναι­κών στα σωμα­τεία, στις σωμα­τεια­κές επι­τρο­πές, στον αγώ­να, στο ταξι­κά προ­σα­να­το­λι­σμέ­νο εργα­τι­κό συν­δι­κα­λι­στι­κό κίνη­μα. Να εντα­χθούν περισ­σό­τε­ρες γυναί­κες εργά­τριες στην αγω­νι­στι­κή στά­ση ζωής και τη διεκ­δί­κη­ση για όλα όσα μας ανή­κουν και μας στε­ρούν η μεγα­λο­ερ­γο­δο­σία, οι κυβερ­νή­σεις της, η ΕΕ. (Δια­βά­στε εδώ ολό­κλη­ρο το χαι­ρε­τι­σμό)

Η Ανθή Πατσιώ­τη από την ΟΒΣΑ υπο­γράμ­μι­σε μετα­ξύ άλλων: «Οι αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νες δίνου­με καθη­με­ρι­νά σκλη­ρό αγώ­να ώστε να αντα­πε­ξέλ­θου­με στις ατέ­λειω­τες επαγ­γελ­μα­τι­κές και οικο­νο­μι­κές υπο­χρε­ώ­σεις, στις υπο­χρε­ώ­σεις στο σπί­τι, στη φρο­ντί­δα παι­διών, ηλι­κιω­μέ­νων. Λέμε “ως εδώ”, δεν θα ζήσου­με έτσι! Μπαί­νου­με στον αγώ­να για να στα­μα­τή­σει αυτή η ασχή­μια! Καλού­με τις γυναί­κες αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νες να πυκνώ­σουν τις γραμ­μές των σωμα­τεί­ων μας, των ενώ­σε­ων επαγ­γελ­μα­τιο­βιο­τε­χνών και εμπό­ρων, τους γυναι­κεί­ους συλ­λό­γους»(Δια­βά­στε εδώ ολό­κλη­ρο το χαι­ρε­τι­σμό)

Από τους Φοι­τη­τι­κούς Συλ­λό­γους χαι­ρε­τι­σμό απηύ­θυ­νε η Μυρ­τώ Καλ­τι­κο­πού­λου μέλος της ΕΓ του ΜΑΣ και πρό­ε­δρος του ΦΣ Φιλο­σο­φι­κής, η οποία μετα­ξύ άλλων υπο­γράμ­μι­σε: «Δεν απο­δε­χό­μα­στε οι σημε­ρι­νές φοι­τή­τριες του Παι­δα­γω­γι­κού να είναι οι αυρια­νές ανα­πλη­ρώ­τριες με τη βαλί­τσα στο χέρι που θα γυρί­σουν τη μισή Ελλά­δα για να δου­λέ­ψουν μακριά από τις οικο­γέ­νειες τους. Αφού αγο­ρά­σουν τα απα­ραί­τη­τα «προ­σό­ντα», όπως τα ονο­μά­ζουν η ΕΕ και οι κυβερ­νή­σεις. Δε συμ­βι­βα­ζό­μα­στε με την υπο­χρη­μα­το­δό­τη­ση των σχο­λών και της φοι­τη­τι­κής μέρι­μνας που εντεί­νε­ται κάθε χρό­νο. Την ίδια ώρα που η τωρι­νή όσο και οι προη­γού­με­νες κυβερ­νή­σεις δίνουν δισε­κα­τομ­μύ­ρια στο ΝΑΤΟ. Διεκ­δι­κού­με αύξη­ση της χρη­μα­το­δό­τη­σης για τα Πανε­πι­στή­μια μέτρα προ­στα­σί­ας του γυναι­κεί­ου οργα­νι­σμού στις σχο­λές, στις εστί­ες, προ­σλή­ψεις σε μόνι­μο προ­σω­πι­κό, δωρε­άν γυναι­κο­λο­γι­κό έλεγ­χο και ιατρι­κές εξε­τά­σεις για τις φοι­τή­τριες με ευθύ­νη του κρά­τους» (Δια­βά­στε εδώ ολό­κλη­ρο το χαιρετισμό). 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο