Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συνεχίζουν να καίνε διάσπαρτες εστίες στις Κεχριές Κορινθίας

Χωρίς ενιαίο ενερ­γό μέτω­πο, αλλά με πολ­λές διά­σπαρ­τες εστί­ες σε μεγά­λη περί­με­τρο και διαρ­κείς ανα­ζω­πυ­ρώ­σεις λόγω των δυνα­τών ανέ­μων που πνέ­ουν και σήμε­ρα στην περιο­χή, συνε­χί­ζε­ται να μαί­νε­ται η μάχη με τις φλό­γες στις Κεχριές Κορινθίας.

Αυτό που επι­διώ­κουν από νωρίς το πρωί οι 236 πυρο­σβέ­στες με τα 54 οχή­μα­τα, οι 15 ομά­δες πεζο­πό­ρων καθώς επί­σης τα έξι ελι­κό­πτε­ρα, τα τέσ­σε­ρα αερο­πλά­να και οι εθε­λο­ντές είναι να ελέγ­ξουν τις διά­σπαρ­τες εστί­ες που βρί­σκο­νται στην περιο­χή και οι οποί­ες, με τη βοή­θεια του αέρα (που ολο­έ­να και αυξά­νε­ται όσο περ­νά­ει η ώρα), συνε­χί­ζουν το κατα­στρο­φι­κό τους έργο.

Σύμ­φω­να με την πυρο­σβε­στι­κή, στα χωριά και οικι­σμούς που εκκε­νώ­θη­καν από χθες, σήμε­ρα προ­στέ­θη­κε ο οικι­σμός Ντράσ­σα, κοντά στο Γαλα­τά­κι, που εκκε­νώ­θη­κε προ­λη­πτι­κά, ενώ τοπι­κά ΜΜΕ ανα­φέ­ρουν ότι εκκε­νώ­θη­κε και το χωριό Αλα­μά­νο. Επί­σης, η Πυρο­σβε­στι­κή ειση­γή­θη­κε να εκκε­νω­θεί η μονή Αγί­ου Θερά­πο­ντος στο Γαλατάκι.

Τα κύρια πύρι­να σημεία είναι δύο, η περιο­χή στο Γαλα­τά­κι και η ευρύ­τε­ρη περιο­χή στον Άγιο Ιωάν­νη, ωστό­σο οι εναλ­λα­γές στην κατεύ­θυν­ση του ανέ­μου, δίνει ανα­ζω­πυ­ρώ­σεις και σε άλλα σημεία.
Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες από την Πυρο­σβε­στι­κή, υπάρ­χουν ζημιές σε σπί­τια στα όρια των οικι­σμών. Μεγά­λη ζημιά έχουν υπο­στεί επί­σης αγρο­τι­κές εκτά­σεις, ελαιό­δε­ντρα, κ.ά.
Τερά­στια είναι η κατα­στρο­φή στο παρ­θέ­νο πευ­κο­δά­σος της περιο­χής, το οποίο παρα­δό­θη­κε στις φλόγες.
ℹ️  Στα σημεία επι­χει­ρούν 268 πυρο­σβέ­στες με 61 οχή­μα­τα, ενώ από αέρος κάνουν ρίψεις 6 ελι­κό­πτε­ρα και 3 αερο­σκά­φη.

Σημειώ­νε­ται ότι και σήμε­ρα από νωρίς το πρωί στις πλη­γεί­σες περιο­χές βρί­σκο­νται κλι­μά­κια του ΚΚΕ και της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» Πελο­πον­νή­σου, απο­τε­λού­με­να από την Κική Νανο­πού­λου, Γραμ­μα­τέα της ΤΕ Κοριν­θί­ας του Κόμ­μα­τος και τον Γιάν­νη Κελά­ρη, περι­φε­ρεια­κό σύμβουλο.

«Η κατάσταση δεν ελέγχεται»

Όπως ανέ­φε­ρε στο Αθη­ναϊ­κό – Μακε­δο­νι­κό Πρα­κτο­ρείο Ειδή­σε­ων, ο δήμαρ­χος Κοριν­θί­ων, Βασί­λης Νανό­που­λος «η κατά­στα­ση με την φωτιά είναι πάρα πολύ δύσκο­λη»…, «έχω ήδη ζητή­σει από την κυβέρ­νη­ση και την περι­φέ­ρεια Πελο­πον­νή­σου να κηρύ­ξουν τον δήμο σε κατά­στα­ση εκτά­κτου ανά­γκης».
Επί­σης, όπως είπε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο Βασί­λης Νανό­που­λος, «παρ’ ότι επι­χει­ρεί στην περιο­χή σχε­δόν το σύνο­λο των ενα­έ­ριων πυρο­σβε­στι­κών μέσων, η κατά­στα­ση δεν ελέγ­χε­ται».

ℹ️  Τέλος, σύμ­φω­να με ενη­μέ­ρω­ση από την πυρο­σβε­στι­κή, το από­γευ­μα της Πέμ­πτης, η πυρ­κα­γιά που ξέσπα­σε το πρωί σε δασι­κή έκτα­ση στη Φιγα­λεία Ηλεί­ας τέθη­κε υπό μερι­κό έλεγχο.


Πηγή φωτο Eurokinissi 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο