Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Η ΕΚΘΕΣΗ “ΣΥΝΟΨΗ” ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

Συνε­χί­ζε­ται με επι­τυ­χία και επι­σκέ­ψεις πολ­λών φιλό­τε­χνων η έκθε­ση εικα­στι­κών έργων του ζωγρά­φου, περ­φόρ­μερ, λογο­τέ­χνη, θεω­ρη­τι­κού τέχνης Κώστα Ευαγ­γε­λά­του, στη Σύγ­χρο­νη Πινα­κο­θή­κη Villa “Ροδό­πη”, Μεσο­λω­ρά 7 και Βύρω­νος στο Αργο­στό­λι της Κεφαλονιάς.

SYNOPSIS villa Rodopi exhibition 2017.

Ο Κώστας Ευαγ­γε­λά­τος παρου­σιά­ζει χαρα­κτη­ρι­στι­κά έργα του ζωγρα­φι­κής σε καμ­βά, ύφα­σμα, χαρ­τί, ξύλο και πήλι­να πιά­τα, με θέμα του συνειρ­μι­κές συν­θέ­σεις με μορ­φές και νεφε­λο­γρα­φί­ες. Ορι­σμέ­να έχουν εκτε­θεί στις μεγά­λες εκθέ­σεις έργων του που έγι­ναν στο τέλος του 2016 και το 2017 στην Αθή­να, τον Πει­ραιά και το Leeds της Αγγλί­ας καθώς και στις συμ­με­το­χές του στην Art Thessaloniki, στο χώρο τέχνης Espace Peugeot στο Παρί­σι και στην Art Athina 2017.

 Η ιστο­ρι­κός, κρι­τι­κός τέχνης κ. Έλλη Καπλά­νη-Κοκ­κί­νη ανα­φέ­ρει σε κεί­με­νο της:

Ανή­συ­χος και πολυ­πράγ­μων, με σημα­ντι­κές σπου­δές γύρω από την τέχνη, τη θεω­ρία και τις εφαρ­μο­γές της ο Κώστας Ευαγ­γε­λά­τος, για 30 και πλέ­ον χρό­νια δημιουρ­γεί και παρου­σιά­ζει τον προ­σω­πι­κό, εικα­στι­κό του λόγο στην Ελλά­δα και το εξω­τε­ρι­κό, παράλ­λη­λα με τον ποι­η­τι­κό και λογοτεχνικό.

Κώστα Ευαγ­γε­λά­του, επι­ζω­γρα­φι­σμέ­να με ακρυ­λι­κό και λάδια πήλι­να πιάτα

Με αφορ­μή ποι­κί­λες και ετε­ρό­κλη­τες πηγές εμπνέ­ε­ται και οργα­νώ­νει τις θεμα­τι­κές του ενό­τη­τες, αφή­νει τη φαντα­σία του να λει­τουρ­γή­σει ευερ­γε­τι­κά και, στο­χεύ­ο­ντας να ανα­δεί­ξει πτυ­χές τους, προ­βαί­νει σε ευφά­ντα­στους συν­δυα­σμούς, πρω­τό­τυ­πους τόσο σχε­δια­στι­κά όσο και χρωματικά.

Επι­πλέ­ον, οι εμπει­ρί­ες του, ως καλ­λι­τε­χνι­κός διευ­θυ­ντής της γκα­λε­ρί DADA στην Αθή­να από το 1986 έως το 1993 και η ομά­δα τέχνης του ART STUDIO EST που δημιούρ­γη­σε το 1990, του έχουν δώσει τη δυνα­τό­τη­τα μιας διευ­ρυ­μέ­νης, κρι­τι­κής ματιάς γύρω από την εγχώ­ρια και διε­θνή τέχνη.

   Υλι­κά, σχή­μα­τα, μεγέ­θη, υφές, χρώ­μα­τα συντί­θε­νται ανά­λο­γα στα έργα ζωγρα­φι­κής, γλυ­πτι­κής και κατα­σκευών του, εσω­τε­ρι­κού και εξω­τε­ρι­κού χώρου, δίνο­ντας δια­στά­σεις ουσια­στι­κής κατεύ­θυν­σης, καλ­λι­τε­χνι­κής δρά­σης και φυσιογνωμίας.

   Ανοί­γουν δια­λό­γους ανά­με­σα στο παρελ­θόν και το παρόν, κατα­θέ­τουν κλί­μα­κες αξιών λόγου και τέχνης, φιλο­σο­φί­ας και εικονοποιϊας.

   Σε προ­γε­νέ­στε­ρες ενό­τη­τές του με τίτλους: «Νεφε­λο­γρα­φί­ες», «Σωμα­το­γρα­φί­ες», σε επι­ζω­γρα­φι­σμέ­νες κατα­σκευ­ές ευμε­γέ­θεις ή μικρο­γρα­φι­κές, καμω­μέ­νες με γεω­με­τρι­κά σχή­μα­τα, στις αρχαϊ­κές του ποι­κί­λες συλ­λή­ψεις και πιο πρό­σφα­τα σε ομά­δες έργων με τίτλους «Ιδε­ο­γρα­φι­κές συλ­λή­ψεις» και «Ιδε­ο­γρα­φι­κές μορ­φές και συλ­λή­ψεις», ο Ευαγ­γε­λά­τος βρί­σκει τρό­πους να συν­δέ­σει το απώ­τε­ρο παρελ­θόν με το σύγ­χρο­νο παρόν, να παρα­θέ­σει σύμ­βο­λα που προ­κύ­πτουν από μαθη­μα­τι­κούς τύπους, γράμ­μα­τα και ιδε­ο­γράμ­μα­τα, προ­σω­πο­ποιώ­ντας φυσι­κούς νόμους με θεω­ρί­ες, φορ­μα­λι­στι­κές αισθη­τι­κές που συγκρο­τούν την καλ­λι­τε­χνι­κή πρα­κτι­κή του.

   Οι μορ­φές του, πρό­σω­πα που παρα­τί­θε­νται φασμα­τι­κά, σε συνέρ­γεια με ένα ακα­θό­ρι­στο περι­βάλ­λον, σώμα­τα που ανα­δει­κνύ­ουν το ανθρώ­πι­νο κάλ­λος, αίρουν την ενσάρ­κω­σή τους από αγγειο­γρα­φι­κά ευρή­μα­τα, από την αρχαία αγαλ­μα­το­ποι­ϊα και βέβαια τη γεν­ναιό­δω­ρη γρα­φή των αρχαί­ων συγ­γρα­φέ­ων, στοι­χεία που ο Ευαγ­γε­λά­τος επε­ξερ­γά­ζε­ται και μετα­φέ­ρει έντε­χνα στις εικό­νες του, συνερ­γα­ζό­με­νος πάντα με ζωντα­νά μοντέλα.

   Η μορ­φο­ποί­η­σή τους σε επι­φά­νειες μου­σα­μά, σε πανιά, σε χαρ­τιά, σε ξύλα συλ­λεγ­μέ­να από τη φύση, που δια­τη­ρούν το φυσι­κό τους σχή­μα, δημιουρ­γεί αλλη­λου­χί­ες ιστο­ρι­κού λόγου και πρά­ξης και μίας πνευ­μα­τι­κής συγ­γέ­νειας, που ανα­δύ­ε­ται για να δια­τη­ρη­θεί η δια­χρο­νι­κό­τη­τα της ελλη­νι­κής ιστορίας.

   Ο σχε­δια­σμός με απευ­θεί­ας χρή­ση της χρω­μα­τι­κής πάστας, εκτός του ότι δημιουρ­γεί, σε πολ­λές περι­πτώ­σεις, έξερ­γη υφή, δίνει την αίσθη­ση της χαρα­κτι­κής πρα­κτι­κής και φυσι­κά ιδιό­τη­τες υφολογικές.

   Μορ­φές φιλο­τε­χνη­μέ­νες με περι­γράμ­μα­τα, σ’ένα περι­βάλ­λον συμπα­ντι­κό, δίνουν δυνα­τό­τη­τες για πολ­λές ερμη­νεί­ες και υπο­βάλ­λουν το θεα­τή να οδη­γη­θεί σ’ένα ταξί­δι χρό­νου και ιστορίας.

   Ο Κώστας Ευαγ­γε­λά­τος δεν επα­να­παύ­ε­ται στις πολύ­χρο­νες επι­τυ­χί­ες του. Ανα­ζη­τά ενσυ­νεί­δη­τα νέες κατευ­θύν­σεις, κυρί­ως εκφρα­στι­κές, καθώς η ανθρώ­πι­νη μορ­φή είναι εμβλη­μα­τι­κή, σε όλες σχε­δόν τις συν­θέ­σεις του.

   Στο έργο του μπο­ρεί κανείς να ανα­κα­λύ­ψει, πέρα από την προ­σω­πι­κή έκφρα­ση, μια ποι­η­τι­κή της ίδιας της ζωής, που ξεπερ­νά κάθε πρό­σω­πο και αφή­γη­ση, ύφος και μορφή.

Έλλη Κοκ­κί­νη Καπλάνη

Ιστο­ρι­κός, Κρι­τι­κός τέχνης.

Ο Καλλιτέχνης Ντάνυ Μαρτζώκας, η σοπράνο Σταυρούλα Πολλάτου, ο γνωστός πιανίστας μάριος Καζάς και ο εικαστικός Κώστας Ευαγγελάτος

Ο Καλ­λι­τέ­χνης Ντά­νυ Μαρ­τζώ­κας, η σοπρά­νο Σταυ­ρού­λα Πολ­λά­του, ο γνω­στός πια­νί­στας μάριος Καζάς και ο εικα­στι­κός Κώστας Ευαγγελάτος

Επι­σκέ­ψεις- ξενα­γή­σεις στην έκθε­ση κάθε Τετάρ­τη και Σάβ­βα­το από 8.30μμ ‑10.00μμ.

Διάρ­κεια έκθε­σης μέχρι και τις 2 Σεπτεμ­βρί­ου 2017.

Πλη­ρο­φο­ρί­ες: 26710 28501, 6944621286

Η ζωγράφος, χαράκτρια Ζαχαρούλα Bongard με τον Κώστα Ευαγγελάτο στην έκθεση

Η ζωγρά­φος, χαρά­κτρια Ζαχα­ρού­λα Bongard με τον Κώστα Ευαγ­γε­λά­το στην έκθεση

 

Ντάνυ Μαρτζώκας, Φώτης Αλεξάνδρου

Ντά­νυ Μαρ­τζώ­κας, Φώτης Αλεξάνδρου

Σταυρούλα Πολλάτου και Μάριος Καζάς στη VIilla Ροδόπη

Σταυ­ρού­λα Πολ­λά­του και Μάριος Καζάς στη VIilla Ροδόπη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο