Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ το ΜΑΚΕΛΕΙΟ από το ΚΡΑΤΟΣ-ΔΟΛΟΦΟΝΟ: Κλιμακώνεται η επίθεση του ισραηλινού στρατού στη νότια Λωρίδα της Γάζας

Κλι­μα­κώ­νο­νται οι επι­χει­ρή­σεις του ισραη­λι­νού στρα­τού στην νότια Λωρί­δα της Γάζας, με ακα­τά­παυ­στους βομ­βαρ­δι­σμούς στην πόλη Χάν Γιου­νίς, την οποία έχει περι­κυ­κλώ­σει ο ισραη­λι­νός στρατός.

Οι 60 μέρες δολο­φο­νι­κών επι­χει­ρή­σε­ων από το κρά­τος — δολο­φό­νο έχουν προ­κα­λέ­σει πάνω από 16.248 νεκρούς, εκ των οποί­ων 7.112 παι­διά  και 4.885 γυναί­κες, δίχως να συμπε­ρι­λαμ­βά­νο­νται οι 7.500 αγνο­ού­με­νοι που κατα­πλα­κώ­θη­καν από ερεί­πια και θάφτη­καν ζωντανοί.

Ο νέος απο­λο­γι­σμός θυμά­των από το παλαι­στι­νια­κό υπουρ­γείο Υγεί­ας και τις υπη­ρε­σί­ες στη Γάζα ανα­φέ­ρει επί­σης πάνω από 43.616 τραυ­μα­τί­ες και 1,5 εκα­τομ­μύ­ριο βίαια εκτο­πι­σμέ­νους αμάχους.

Ο Ισραη­λι­νός αντι­στρά­τη­γος Χέρ­τζι Χαλε­βί, αρχη­γός του επι­τε­λεί­ου των Ισραη­λι­νών Ενό­πλων Δυνά­με­ων, ισχυ­ρί­στη­κε σήμε­ρα το βρά­δυ ότι ο ισραη­λι­νός στρα­τός «περι­κυ­κλώ­νει τώρα και την πόλη Χαν Γιού­νις» στη νότια Λωρί­δα της Γάζας, προ­σθέ­το­ντας πως αφού «εξα­σφα­λί­στη­καν» πολ­λά «προ­πύρ­για» της Χαμάς στη βόρεια Γάζα, τώρα επι­χει­ρούν «κατά των προ­πυρ­γί­ων της στο νότο». Ο στρα­τη­γός Για­ρόν Φίν­κελ­μαν, διοι­κη­τής της Νότιας Διοί­κη­σης, είπε πως πρό­κει­ται για την «πιο σφο­δρή μέρα» από την έναρ­ξη της χερ­σαί­ας επί­θε­σης στην περιο­χή στις 27 Οκτώβρη.

Οι επι­θέ­σεις των Ισραη­λι­νών στη νότια Γάζα δεν είναι μόνο χερ­σαί­ες, καθώς συν­δυά­ζο­νται με κατα­στρο­φι­κές αερο­πο­ρι­κές επι­δρο­μές. Ισο­πε­δω­τι­κοί βομ­βαρ­δι­σμοί ήταν αυτοί σε συγκρό­τη­μα κατοι­κιών στην Ντειρ αλ Μπά­λαχ της κεντρι­κής Λωρί­δας της Γάζας που προ­κά­λε­σαν το θάνα­το 45 ανθρώ­πων (ανά­με­σά τους παι­δά­κια και έφη­βοι) με τις άψυ­χες σορούς να μετα­φέ­ρο­νται στο νοσο­κο­μείο Σου­χά­ντα αλ Ασκα της περιοχής.

Ο Νετανιάχου απέκλεισε
απελευθέρωση άλλων ομήρων

Μεγά­λες εντά­σεις προ­έ­κυ­ψαν σε συνά­ντη­ση που είχαν σήμε­ρα μέλη οικο­γε­νειών των ομή­ρων ‑συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων εκεί­νων που αφέ­θη­καν ελεύ­θε­ροι- με τον πρω­θυ­πουρ­γό Μπε­νια­μίν Νετα­νιά­χου και μέλη του πολε­μι­κού υπουρ­γι­κού συμ­βου­λί­ου, σύμ­φω­να με ισραη­λι­νά μέσα ενημέρωσης.

Ισραη­λι­νά ΜΜΕ ανα­φέ­ρουν ότι ο Νετα­νιά­χου τόνι­σε στις οικο­γέ­νειες πως «δεν υπάρ­χει καμία δυνα­τό­τη­τα αυτή τη στιγ­μή να τους απε­λευ­θε­ρώ­σου­με όλους».

Το πρω­θυ­πουρ­γι­κό γρα­φείο ανέ­φε­ρε σήμε­ρα στο Γαλ­λι­κό Πρα­κτο­ρείο ότι αυτή τη στιγ­μή 138 Ισραη­λι­νοί όμη­ροι και άλλοι δια­φο­ρε­τι­κών υπη­κο­ο­τή­των συνε­χί­ζουν να κρα­τού­νται στη Λωρί­δα της Γάζας, προ­σθέ­το­ντας στον κατά­λο­γο των ομή­ρων ένα άτο­μο που θεω­ρεί­το αγνοούμενος.

Από την άλλη, εκπρό­σω­πος της Χαμάς, ξεκα­θά­ρι­σε ότι δεν θα υπάρ­ξουν δια­πραγ­μα­τεύ­σεις ή ανταλ­λα­γή κρα­του­μέ­νων έως όπου στα­μα­τή­σει η επί­θε­ση του Ισρα­ήλ στη Λωρί­δα της Γάζας. «Θεω­ρού­με τον Νετα­νιά­χου πλή­ρως υπεύ­θυ­νο για τη ζωή των Ισραη­λι­νών ομή­ρων και για την παρε­μπό­δι­ση της ολο­κλή­ρω­σης της συμ­φω­νί­ας ανταλ­λα­γής», δήλω­σε ο Οσά­μα Χαμντάν.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από
ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP, «Reuters», «Al Jazeera»
via 902.gr

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο