Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συνεχώς φθάνουν τρακτέρ στην πλατεία Συντάγματος

Στο Σύνταγ­μα φθά­νουν συνε­χώς τρα­κτέρ των βιο­πα­λαι­στών αγρο­τών που παλεύ­ουν για τα δίκαια αιτή­μα­τα τους, για την επι­βί­ω­σή τους.

Τα τρα­κτέρ με αναμ­μέ­να φώτα και παρα­τε­τα­μέ­να κορ­να­ρί­σμα­τα κατα­φθά­νουν στην πλα­τεία Συντάγ­μα­τος, με τον κόσμο να χειροκροτεί.

Όλοι σήμε­ρα στο μεγά­λο συλ­λα­λη­τή­ριο που είναι προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νο για τις 18:30.

Οι αγρό­τες διεκ­δι­κούν να στη­ρι­χτεί το εισό­δη­μά τους, που συρ­ρι­κνώ­νε­ται από το υπέ­ρο­γκο κόστος παρα­γω­γής, τις χαμη­λές τιμές που επι­βάλ­λουν στα προ­ϊ­ό­ντα τους οι βιο­μή­χα­νοι και οι μεγα­λέ­μπο­ροι, τις περι­κο­πές της νέας ΚΑΠ, αλλά και τις απα­νω­τές κατα­στρο­φές στην παρα­γω­γή τους.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο