Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΝΑΤΟ: Κίνδυνος — θάνατος για τους λαούς η νέα «Στρατηγική Αντίληψη»

Δόγμα πολέμου απέναντι σε Ρωσία και Κίνα για τη μοιρασιά της λείας οι αποφάσεις της Συνόδου ΝΑΤΟικό «πρωτοπαλίκαρο» η κυβέρνηση

Δόγ­μα πολέ­μου στην αντι­πα­ρά­θε­ση του ΝΑΤΟ με Ρωσία και Κίνα είναι τα όσα απο­φα­σί­στη­καν χτες στη Σύνο­δο Κορυ­φής της λυκο­συμ­μα­χί­ας στη Μαδρί­τη, ρίχνο­ντας κι άλλο λάδι στη φωτιά της ιμπε­ρια­λι­στι­κής κόντρας για τις πλου­το­πα­ρα­γω­γι­κές πηγές, τις αγο­ρές και τους διαύ­λους. Ολα με την υπο­γρα­φή και της ελλη­νι­κής κυβέρ­νη­σης, προσ­δέ­νο­ντας τη χώρα όλο και πιο στε­νά στους αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κούς σχε­δια­σμούς, μετα­τρέ­πο­ντάς την σε πολε­μι­κό ορμη­τή­ριο και ταυ­τό­χρο­να βάζο­ντας τον λαό μας στην καρ­μα­νιό­λα των αντιποίνων.

Χαρα­κτη­ρι­στι­κά, ο γγ της λυκο­συμ­μα­χί­ας, Γ. Στόλ­τεν­μπεργκ, είπε χτες σχε­τι­κά σε δηλώ­σεις του ότι ο «στρα­τη­γι­κός αντα­γω­νι­σμός ανα­πτύσ­σε­ται παντού στον πλανήτη».

Σε αυτό το πλαί­σιο ανα­κοί­νω­σε ότι οι ηγέ­τες των 30 κρα­τών — μελών συμ­φώ­νη­σαν στη νέα Στρα­τη­γι­κή Αντί­λη­ψη (ΣΑ), κεί­με­νο — δόγ­μα του ΝΑΤΟ, το δεύ­τε­ρο σημα­ντι­κό­τε­ρο για τη λυκο­συμ­μα­χία μετά την ιδρυ­τι­κή της Συν­θή­κη, που περι­γρά­φει το ανε­πί­στρε­πτο πέρα­σμα στους αντα­γω­νι­σμούς σε νέα, ακό­μα πιο οξυ­μέ­νη φάση.

Για παρά­δειγ­μα, στην προη­γού­με­νη, που υιο­θε­τή­θη­κε το 2010 στη Λισα­βό­να, η Ρωσία χαρα­κτη­ρι­ζό­ταν «Στρα­τη­γι­κός Εταί­ρος», ενώ δεν υπήρ­χε ούτε λέξη ανα­φο­ράς στην Κίνα. Σήμε­ρα, προ­α­ναγ­γέλ­λε­ται η σύγκρου­ση με το υπό δια­μόρ­φω­ση ευρα­σια­τι­κό ιμπε­ρια­λι­στι­κό μπλοκ αφού χαρα­κτη­ρι­στι­κά λέγε­ται: «Η εμβά­θυν­ση της στρα­τη­γι­κής εται­ρι­κής σχέ­σης μετα­ξύ της ΛΔ Κίνας και της Ρωσι­κής Ομο­σπον­δί­ας και οι αμοι­βαία ενι­σχυό­με­νες προ­σπά­θειές τους να υπο­νο­μεύ­σουν τη βασι­σμέ­νη σε κανό­νες διε­θνή τάξη αντί­κει­νται στις αξί­ες και τα συμ­φέ­ρο­ντά μας».

Συγκε­κρι­μέ­να, στην τωρι­νή Στρα­τη­γι­κή Αντί­λη­ψη τονί­ζε­ται: «Η Ρωσι­κή Ομο­σπον­δία είναι η πιο σημα­ντι­κή και άμε­ση απει­λή για την ασφά­λεια των Συμ­μά­χων και για την ειρή­νη και τη στα­θε­ρό­τη­τα στον ευρω­α­τλα­ντι­κό χώρο. Επι­διώ­κει να δημιουρ­γή­σει σφαί­ρες επιρ­ρο­ής και άμε­σου ελέγ­χου μέσω του εξα­να­γκα­σμού, της ανα­τρο­πής, της επι­θε­τι­κό­τη­τας και της προ­σάρ­τη­σης». «Στο­χεύ­ει στην απο­στα­θε­ρο­ποί­η­ση χωρών στα ανα­το­λι­κά και στα νότιά μας. Στον Βορ­ρά, η ικα­νό­τη­τά της να δια­τα­ρά­ξει τις ενι­σχύ­σεις των Συμ­μά­χων και την ελευ­θε­ρία ναυ­σι­πλο­ΐ­ας στον Βόρειο Ατλα­ντι­κό είναι μια στρα­τη­γι­κή πρό­κλη­ση για τη Συμ­μα­χία. Η στρα­τιω­τι­κή συσ­σώ­ρευ­ση της Μόσχας, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των περιο­χών της Βαλ­τι­κής, της Μαύ­ρης και της Μεσο­γεί­ου Θάλασ­σας, μαζί με τη στρα­τιω­τι­κή της αλλη­λε­πί­δρα­ση με τη Λευ­κο­ρω­σία, αμφι­σβη­τούν την ασφά­λεια και τα συμ­φέ­ρο­ντά μας».

Στο πλαί­σιο αυτό προ­α­ναγ­γέλ­λε­ται η επι­τά­χυν­ση των ΝΑΤΟι­κών επι­θε­τι­κών σχε­δια­σμών και τονί­ζε­ται: «Θα συνε­χί­σου­με να απα­ντά­με στις ρωσι­κές απει­λές και εχθρι­κές ενέρ­γειες με ενιαίο και υπεύ­θυ­νο τρό­πο. Θα ενι­σχύ­σου­με σημα­ντι­κά την απο­τρο­πή και την άμυ­να για όλους τους Συμ­μά­χους, θα ενι­σχύ­σου­με την ανθε­κτι­κό­τη­τά μας ένα­ντι του ρωσι­κού εξα­να­γκα­σμού και θα υπο­στη­ρί­ξου­με τους εταί­ρους μας για την αντι­με­τώ­πι­ση κακοη­θών παρεμ­βά­σε­ων και επι­θε­τι­κό­τη­τας».

Για την Κίνα αντί­στοι­χα το «πολε­μι­κό ανα­κοι­νω­θέν του ΝΑΤΟ» σημειώ­νει: «Οι δεδη­λω­μέ­νες φιλο­δο­ξί­ες και οι πολι­τι­κές κατα­να­γκα­σμού της Λαϊ­κής Δημο­κρα­τί­ας της Κίνας (ΛΔΚ) αμφι­σβη­τούν τα συμ­φέ­ρο­ντα, την ασφά­λεια και τις αξί­ες μας. Η ΛΔΚ χρη­σι­μο­ποιεί ένα ευρύ φάσμα πολι­τι­κών, οικο­νο­μι­κών και στρα­τιω­τι­κών εργα­λεί­ων για να αυξή­σει το παγκό­σμιό της απο­τύ­πω­μα και την προ­βο­λή ισχύ­ος της, ενώ παρα­μέ­νει αδια­φα­νής ως προς τη στρα­τη­γι­κή, τις προ­θέ­σεις και τη στρα­τιω­τι­κή της συσ­σώ­ρευ­ση. Οι κακό­βου­λες υβρι­δι­κές και κυβερ­νο­ε­πι­χει­ρή­σεις της ΛΔΚ και η συγκρου­σια­κή ρητο­ρι­κή και η παρα­πλη­ρο­φό­ρη­σή της στο­χεύ­ουν τους Συμ­μά­χους και βλά­πτουν την ασφά­λεια της Συμ­μα­χί­ας. Η ΛΔΚ επι­διώ­κει να ελέγ­ξει βασι­κούς τεχνο­λο­γι­κούς και βιο­μη­χα­νι­κούς τομείς, υπο­δο­μές ζωτι­κής σημα­σί­ας και στρα­τη­γι­κά υλι­κά και αλυ­σί­δες εφο­δια­σμού. Χρη­σι­μο­ποιεί την οικο­νο­μι­κή της μόχλευ­ση για να δημιουρ­γή­σει στρα­τη­γι­κές εξαρ­τή­σεις και να ενι­σχύ­σει την επιρ­ροή της. Προ­σπα­θεί να ανα­τρέ­ψει τη διε­θνή τάξη που βασί­ζε­ται σε κανό­νες, μετα­ξύ άλλων στον τομέα του Δια­στή­μα­τος, του κυβερ­νο­χώ­ρου και της θάλασσας».

Σε αυτό το πλαί­σιο το δόγ­μα τονί­ζει ότι «θα εργα­στού­με μαζί υπεύ­θυ­να, ως Σύμ­μα­χοι, για να αντι­με­τω­πί­σου­με τις συστη­μι­κές προ­κλή­σεις που θέτει η ΛΔΚ στην ευρω­α­τλα­ντι­κή ασφά­λεια και να δια­σφα­λί­σου­με τη διαρ­κή ικα­νό­τη­τα του ΝΑΤΟ να εγγυά­ται την άμυ­να και την ασφά­λεια των Συμ­μά­χων (…) Θα ενι­σχύ­σου­με την ανθε­κτι­κό­τη­τα και την ετοι­μό­τη­τά μας και θα προ­στα­τεύ­σου­με από τις κατα­να­γκα­στι­κές τακτι­κές και τις προ­σπά­θειες της ΛΔΚ να διχά­σει τη Συμ­μα­χία. Θα υπε­ρα­σπι­στού­με τις κοι­νές μας αξί­ες και τη διε­θνή τάξη που βασί­ζε­ται σε κανό­νες, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της ελευ­θε­ρί­ας ναυσιπλοΐας».

Στη Στρα­τη­γι­κή Αντί­λη­ψη ανα­φέ­ρε­ται επί­σης ότι «η σύγκρου­ση, η ευθραυ­στό­τη­τα και η αστά­θεια στην Αφρι­κή και τη Μέση Ανα­το­λή επη­ρε­ά­ζουν άμε­σα την ασφά­λειά μας και την ασφά­λεια των εταί­ρων μας. Η νότια γει­το­νιά του ΝΑΤΟ, ιδιαί­τε­ρα η Μέση Ανα­το­λή, η Βόρεια Αφρι­κή και οι περιο­χές του Σαχέλ, αντι­με­τω­πί­ζει αλλη­λέν­δε­τες προ­κλή­σεις ασφά­λειας, δημο­γρα­φι­κές, οικο­νο­μι­κές και πολι­τι­κές (…) Αυτή η κατά­στα­ση (…) επι­τρέ­πει επί­σης την απο­στα­θε­ρο­ποι­η­τι­κή και κατα­να­γκα­στι­κή παρέμ­βα­ση από στρα­τη­γι­κούς ανταγωνιστές».

Κάπου εκεί, η ΣΑ παρα­πέ­μπει στο πυρη­νι­κό οπλο­στά­σιο του ΝΑΤΟ, προει­δο­ποιώ­ντας ότι «η Συμ­μα­χία έχει τις δυνα­τό­τη­τες και την απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα να επι­βά­λει κόστη σε έναν αντί­πα­λο που θα του ήταν απα­ρά­δε­κτα και θα υπε­ρέ­βαι­ναν κατά πολύ τα οφέ­λη που θα μπο­ρού­σε να ελπίζει»…

Παρα­πέ­μπει επί­σης στον παρα­πέ­ρα συντο­νι­σμό ΝΑΤΟ και ΕΕ, σημειώ­νο­ντας ότι «δια­δρα­μα­τί­ζουν συμπλη­ρω­μα­τι­κούς, συνε­κτι­κούς και αμοι­βαία ενι­σχυό­με­νους ρόλους (…) Με βάση τη μακρο­χρό­νια συνερ­γα­σία μας, θα ενι­σχύ­σου­με τη στρα­τη­γι­κή εται­ρι­κή σχέ­ση ΝΑΤΟ — ΕΕ» και «θα αυξή­σου­με τη συνερ­γα­σία σε θέμα­τα κοι­νού ενδια­φέ­ρο­ντος, όπως η στρα­τιω­τι­κή κινη­τι­κό­τη­τα, η ανθε­κτι­κό­τη­τα, ο αντί­κτυ­πος της κλι­μα­τι­κής αλλα­γής στην ασφά­λεια, οι ανα­δυό­με­νες τεχνο­λο­γί­ες (…) και η αντι­με­τώ­πι­ση των συστη­μι­κών προ­κλή­σε­ων που θέτει η ΛΔΚ στην ευρω­α­τλα­ντι­κή ασφά­λεια». Λέγε­ται ακό­μη στο κεί­με­νο πως «το ΝΑΤΟ ανα­γνω­ρί­ζει την αξία μιας ισχυ­ρό­τε­ρης και πιο ικα­νής ευρω­παϊ­κής άμυ­νας που συμ­βάλ­λει θετι­κά στη δια­τλα­ντι­κή και παγκό­σμια ασφά­λεια και είναι συμπλη­ρω­μα­τι­κή και δια­λει­τουρ­γι­κή με το ΝΑΤΟ».

Εχουν άλλω­στε πεδία να ανα­πτύ­ξουν αυτήν τη συνερ­γα­σία και παρα­πέ­ρα: «Τα Δυτι­κά Βαλ­κά­νια και η περιο­χή της Μαύ­ρης Θάλασ­σας έχουν στρα­τη­γι­κή σημα­σία για τη Συμ­μα­χία. Θα συνε­χί­σου­με να υπο­στη­ρί­ζου­με τις ευρω­α­τλα­ντι­κές φιλο­δο­ξί­ες των ενδια­φε­ρό­με­νων χωρών σε αυτές τις περιο­χές. Θα ενι­σχύ­σου­με τις προ­σπά­θειες για την ενί­σχυ­ση των δυνα­το­τή­των τους για την αντι­με­τώ­πι­ση των δια­κρι­τών απει­λών και προ­κλή­σε­ων που αντι­με­τω­πί­ζουν και θα ενι­σχύ­σου­με την ανθε­κτι­κό­τη­τά τους ένα­ντι κακοη­θών παρεμ­βο­λών και κατα­να­γκα­σμού τρί­των. Θα εργα­στού­με με εταί­ρους για την αντι­με­τώ­πι­ση κοι­νών απει­λών και προ­κλή­σε­ων για την ασφά­λεια σε περιο­χές στρα­τη­γι­κού ενδια­φέ­ρο­ντος για τη Συμ­μα­χία, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων της Μέσης Ανα­το­λής και της Βόρειας Αφρι­κής και του Σαχέλ. Ο Ινδο-Ειρη­νι­κός είναι σημα­ντι­κός για το ΝΑΤΟ, δεδο­μέ­νου ότι οι εξε­λί­ξεις σε αυτήν την περιο­χή μπο­ρούν να επη­ρε­ά­σουν άμε­σα την ευρω­α­τλα­ντι­κή ασφά­λεια. Θα ενι­σχύ­σου­με τον διά­λο­γο και τη συνερ­γα­σία με νέους και υπάρ­χο­ντες εταί­ρους στον Ινδο-Ειρη­νι­κό για την αντι­με­τώ­πι­ση δια­πε­ρι­φε­ρεια­κών προ­κλή­σε­ων και κοι­νών συμ­φε­ρό­ντων ασφάλειας».

Λάδι στη φωτιά στην Ουκρανία

Στο πλαί­σιο αυτό και με φόντο τον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στο έδα­φος της Ουκρα­νί­ας οι απο­φά­σεις του ΝΑΤΟ συντη­ρούν και τη συζή­τη­ση για ενδε­χό­με­νη μελ­λο­ντι­κή έντα­ξη της Ουκρα­νί­ας και της Γεωρ­γί­ας σε αυτό, που απο­τε­λεί «κόκ­κι­νη γραμ­μή» για τη Ρωσία, και επι­βε­βαιώ­νουν την από­φα­ση που λήφθη­κε στη Σύνο­δο Κορυ­φής του Βου­κου­ρε­στί­ου το 2008, ότι οι πόρ­τες της λυκο­συμ­μα­χί­ας είναι ανοι­χτές για τη Γεωρ­γία και την Ουκρα­νία, χωρίς όμως να χορη­γη­θεί Σχέ­διο Δρά­σης για ένταξη.

«Η Ουκρα­νία χρειά­ζε­ται εγγυ­ή­σεις ασφα­λεί­ας, επο­μέ­νως θα πρέ­πει να βρε­θεί μια θέση για την Ουκρα­νία στον κοι­νό χώρο ασφα­λεί­ας», τόνι­σε ο Ουκρα­νός Πρό­ε­δρος, Βολ. Ζελέν­σκι, απευ­θυ­νό­με­νος χτες μέσω βιντε­ο­διά­σκε­ψης στους ηγέ­τες του ΝΑΤΟ.

Ανέ­δει­ξε τη στρα­τη­γι­κή σημα­σία της Ουκρα­νί­ας για την ανα­το­λι­κή πτέ­ρυ­γα του ΝΑΤΟ και ανα­ρω­τή­θη­κε: «Δεν έχει “πλη­ρώ­σει” ακό­μη αρκε­τά η Ουκρα­νία; Δεν αρκεί η συνει­σφο­ρά μας στην άμυ­να και ολό­κλη­ρο τον πολι­τι­σμό της Ευρώ­πης; Τι άλλο χρειά­ζε­ται;», για να γίνει η Ουκρα­νία μέλος του ΝΑΤΟ.

Κάλε­σε το ΝΑΤΟ να «επα­νε­ξε­τά­σει» την προ­σέγ­γι­ση για την ανα­το­λι­κή πλευ­ρά του, επι­ση­μαί­νο­ντας πως «μόνο μαζί με την Ουκρα­νία είναι δυνα­τό να απαλ­λα­γού­με από την “γκρί­ζα” ζώνη, να εγγυ­η­θού­με την ασφά­λεια» και καθό­λου τυχαία «όλοι οι σύμ­μα­χοι στην Ανα­το­λι­κή Ευρώ­πη είναι υπέρ της έντα­ξης της Ουκρα­νί­ας στο ΝΑΤΟ». Υπεν­θύ­μι­σε εξάλ­λου πως η Ουκρα­νία, μια χώρα που δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ, πρω­το­στα­τεί στην ανα­χαί­τι­ση της Ρωσί­ας, την οποία «όλοι σας χαρα­κτη­ρί­ζε­τε επί­ση­μα την κύρια απει­λή για σας».

Ο Στόλ­τεν­μπεργκ, στον από­η­χο και της παρέμ­βα­σης Ζελέν­σκι στη Σύνο­δο, τόνι­σε ότι η Ουκρα­νία μπο­ρεί να βασί­ζε­ται στο ΝΑΤΟ «για όσο χρεια­στεί», τάζο­ντας «σημα­ντι­κή στρα­τιω­τι­κή βοή­θεια» και ανα­φέ­ρο­ντας ότι οι ηγέ­τες του ΝΑΤΟ συμ­φώ­νη­σαν χτες σε ένα ενι­σχυ­μέ­νο Ολο­κλη­ρω­μέ­νο Πακέ­το Βοή­θειας (Comprehensive Assistance Package) για το Κίε­βο, με «υπο­στή­ρι­ξη» σε τομείς όπως οι ασφα­λείς επι­κοι­νω­νί­ες, τα συστή­μα­τα κατά των drones και τα καύ­σι­μα. «Μακρο­πρό­θε­σμα, θα βοη­θή­σου­με την Ουκρα­νία να μετα­βεί από τον στρα­τιω­τι­κό εξο­πλι­σμό της σοβιε­τι­κής επο­χής σε σύγ­χρο­νο εξο­πλι­σμό του ΝΑΤΟ και με προ­ώ­θη­ση της δια­λει­τουρ­γι­κό­τη­τας» με τις δυνά­μεις του ΝΑΤΟ, δήλω­σε χτες.

300.000 ΝΑΤΟικοί με το δάχτυλο στη σκανδάλη

Άλλω­στε και στη Δια­κή­ρυ­ξη της Συνό­δου Κορυ­φής της Μαδρί­της, όπως κατα­λή­χτη­κε χτες, τονί­ζε­ται ότι «θα συνε­χί­σου­με και θα εντεί­νου­με περαι­τέ­ρω την πολι­τι­κή και πρα­κτι­κή υπο­στή­ρι­ξη προς τον στε­νό μας εταί­ρο Ουκρα­νία». Επί­σης, υπο­γραμ­μί­ζε­ται ότι «οι Σύμ­μα­χοι έχουν δεσμευ­τεί να ανα­πτύ­ξουν επι­πλέ­ον ισχυ­ρές και ετοι­μο­πό­λε­μες δυνά­μεις στην ανα­το­λι­κή μας πτέ­ρυ­γα, που θα κλι­μα­κω­θούν από τους υπάρ­χο­ντες Σχη­μα­τι­σμούς Μάχης (σ.σ. δύνα­μη ενι­σχυ­μέ­νου τάγ­μα­τος σήμε­ρα) σε μονά­δες μεγέ­θους ταξιαρ­χί­ας όπου και όταν απαι­τεί­ται, υπο­στη­ρι­ζό­με­νες από αξιό­πι­στες ταχέ­ως δια­θέ­σι­μες ενι­σχύ­σεις, προ-τοπο­θε­τη­μέ­νο εξο­πλι­σμό και ενι­σχυ­μέ­νη διοί­κη­ση και έλεγ­χο». Πρό­κει­ται για μια «θεμε­λιώ­δη αλλα­γή στην απο­τρο­πή και άμυ­να» του ΝΑΤΟ, όπως είπε χτες ο Στόλ­τεν­μπεργκ, ο οποί­ος επα­νέ­λα­βε ότι η Δύνα­μη Ταχεί­ας Ανά­πτυ­ξης θα γιγα­ντω­θεί με αύξη­ση του προ­σω­πι­κού της σε πάνω από 300.000 άτο­μα, τα δε προ-τοπο­θε­τη­μέ­να απο­θέ­μα­τα οπλι­σμού και πυρο­μα­χι­κών σε κομ­βι­κά σημεία στην Ανατ. Ευρώ­πη θα διευ­κο­λύ­νουν τις κινή­σεις των στρα­τευ­μά­των τους.

Σημειω­τέ­ον, στη Σύνο­δο παρου­σιά­στη­καν συγκε­κρι­μέ­να στοι­χεία για την προ­ω­θη­μέ­νη παρου­σία του ΝΑΤΟ στη συνο­ριο­γραμ­μή με τη Ρωσία, όπου διπλα­σί­α­σε τους παρα­ταγ­μέ­νους Σχη­μα­τι­σμούς Μάχης, από 4 σε 8 (σε Βουλ­γα­ρία, Εσθο­νία, Ουγ­γα­ρία, Λετο­νία, Λιθουα­νία, Πολω­νία, Ρου­μα­νία και Σλο­βα­κία). Σύμ­φω­να με το ΝΑΤΟ, αυτά τα «Battlegroups» είναι «έτοι­μα για μάχη, επι­δει­κνύ­ο­ντας τη δύνα­μη του δια­τλα­ντι­κού δεσμού», απο­τε­λούν εξάλ­λου «μέρος της μεγα­λύ­τε­ρης ενί­σχυ­σης της συλ­λο­γι­κής άμυ­νας του ΝΑΤΟ εδώ και μια γενιά».

Ανά­με­σα στα άλλα, σύμ­φω­να με τα ΝΑΤΟι­κά στοι­χεία, στη Βουλ­γα­ρία η δύνα­μη αριθ­μεί περί­που 1.000 άτο­μα με συνει­σφο­ρές σε μέσα και προ­σω­πι­κό από Βουλ­γα­ρία, ΗΠΑ και Αλβα­νία. Να σημειω­θεί πως η υπο­στή­ρι­ξη αυτής της δύνα­μης γίνε­ται βασι­κά από το λιμά­νι της Αλε­ξαν­δρού­πο­λης, ενώ η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση έχει δεσμευ­τεί να εντά­ξει Τμή­μα Αντιαρ­μα­τι­κών, απο­τε­λού­με­νο από μία διμοι­ρία με 4 στοι­χεία τέτοιου όπλου, συν ένα στοι­χείο Τεχνι­κής Υπο­στή­ρι­ξης. Επι­πλέ­ον, πρό­σφα­τα επι­ση­μο­ποί­η­σε ότι «θα συμ­με­τά­σχει στις δρα­στη­ριό­τη­τες έγκαι­ρης προει­δο­ποί­η­σης του ΝΑΤΟ με ένα αερο­σκά­φος αερο­με­τα­φε­ρό­με­νου συστή­μα­τος έγκαι­ρης προει­δο­ποί­η­σης και ελέγ­χου, το οποίο θα επι­χει­ρή­σει σε περιο­χές του βουλ­γα­ρι­κού FIR». Εξάλ­λου, σύμ­φω­να πάντα με τα στοι­χεία του ΝΑΤΟ, η Ελλά­δα έχει συνει­σφο­ρά και στο γει­το­νι­κό Κόσο­βο και στην εκεί KFOR με 105 άτο­μα σε σύνο­λο 3.775.

«Θα ενι­σχύ­σου­με τις ασκή­σεις συλ­λο­γι­κής άμυ­νας ώστε να είμα­στε προ­ε­τοι­μα­σμέ­νοι για πολυ­το­με­α­κές επι­χει­ρή­σεις υψη­λής έντα­σης και για τη δια­σφά­λι­ση της ενί­σχυ­σης οποιου­δή­πο­τε Συμ­μά­χου σε σύντο­μο χρο­νι­κό διά­στη­μα», ξεκα­θα­ρί­ζε­ται στη Δια­κή­ρυ­ξη, στην ετοι­μα­σία για τις ιμπε­ρια­λι­στι­κές αντι­πα­ρα­θέ­σεις του αύριο.

Επει­δή όλα αυτά απαι­τούν επι­πλέ­ον χρή­μα από ό,τι δαπα­νά­ται ήδη, οι 30 ηγέ­τες συμ­φώ­νη­σαν να πάνε για υπερ­κά­λυ­ψη της καθο­ρι­σμέ­νης ήδη από το 2014 ΝΑΤΟι­κής νόρ­μας κάθε κρά­τος — μέλος να δίνει ετη­σί­ως το 2% του ΑΕΠ του για στρα­τιω­τι­κές δαπά­νες προ­σα­να­το­λι­σμέ­νες όπως είναι στις ανά­γκες του ΝΑΤΟ. Ο Στόλ­τεν­μπεργκ μάλι­στα είπε χτες χαρα­κτη­ρι­στι­κά ότι αυτό το 2% είναι πια «όρο­φος και όχι ταβά­νι», ενώ το 2022 τα 30 κρά­τη — μέλη ανα­μέ­νε­ται να δαπα­νή­σουν το αστρο­νο­μι­κό ποσό των 1,051 τρισ. δολα­ρί­ων για τέτοιες δαπά­νες. Θυμί­ζου­με, εξάλ­λου, ότι η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση, σύμ­φω­να με τα στοι­χεία του ΝΑΤΟ, δαπα­νά σε εξο­πλι­σμούς το 3,76% του ΑΕΠ, κοντά 7,5 δισ. ευρώ, κατα­γρά­φο­ντας τη μια πρω­τιά μετά την άλλη στο σύνο­λο των 30 κρα­τών — μελών του ΝΑΤΟ, πάνω και από τις ΗΠΑ.

Στο πλαί­σιο εξάλ­λου της ΝΑΤΟι­κής Συνό­δου και ο Αμε­ρι­κα­νός Πρό­ε­δρος ανα­κοί­νω­σε την ενί­σχυ­ση των δυνά­με­ων της χώρας του στην Ευρώ­πη. Θύμι­σε πως οι ΗΠΑ έχουν ήδη ανα­πτύ­ξει αυτήν τη χρο­νιά «20.000 επι­πλέ­ον στρα­τιω­τι­κούς στην Ευρώ­πη για να ενι­σχύ­σου­με τις γραμ­μές μας σε απά­ντη­ση στις επι­θε­τι­κές πρω­το­βου­λί­ες της Ρωσί­ας» και σημεί­ω­σε πως θα αυξή­σουν από 4 σε 6 τον αριθ­μό των αντι­τορ­πι­λι­κών στη ναυ­τι­κή βάση της Ρότα στην Ισπα­νία, θα δημιουρ­γή­σουν στην Πολω­νία ένα μόνι­μο γενι­κό επι­τε­λείο του 5ου σώμα­τος του στρα­τού τους, θα δια­τη­ρή­σουν μια επι­πρό­σθε­τη ταξιαρ­χία από 5.000 άτο­μα στη Ρου­μα­νία και θα προ­χω­ρή­σουν σε «επι­πρό­σθε­τες ανα­πτύ­ξεις στις χώρες της Βαλ­τι­κής», θα στεί­λουν δύο πρό­σθε­τες μοί­ρες «F‑35» στη Βρε­τα­νία και «θα ανα­πτύ­ξου­με επι­πρό­σθε­τες δυνα­τό­τη­τες αντια­ε­ρο­πο­ρι­κής άμυ­νας» στη Γερ­μα­νία και την Ιτα­λία. Ο Ρώσος Πρό­ε­δρος, Βλα­ντι­μίρ Πού­τιν, «ήθε­λε μια “φιν­λαν­δο­ποί­η­ση” της Ευρώ­πης», αλλά παίρ­νει αντι­θέ­τως μια «“NATOποί­η­ση” της Ευρώ­πης», σχολίασε.

Για ένα παγκόσμιο ΝΑΤΟ

Τέλος, ο Στόλ­τεν­μπεργκ χαι­ρέ­τι­σε το γεγο­νός ότι Τουρ­κία, Σου­η­δία και Φιν­λαν­δία κατέ­λη­ξαν στο παζά­ρι τους, και το ΝΑΤΟ απηύ­θυ­νε «πρό­σκλη­ση» στις δύο σκαν­δι­να­βι­κές χώρες να εντα­χθούν στους κόλ­πους του, παρα­πέ­μπο­ντας πλέ­ον στη δια­δι­κα­σία επι­κυ­ρώ­σε­ων που θα ξεκι­νή­σει στα 30 εθνι­κά Κοινοβούλια.

Στο μετα­ξύ, η Δια­κή­ρυ­ξη της Μαδρί­της χαι­ρε­τί­ζει το γεγο­νός ότι στο πλαί­σιο της Συνό­δου έγι­ναν «πολύ­τι­μες ανταλ­λα­γές από­ψε­ων με τους αρχη­γούς κρα­τών και κυβερ­νή­σε­ων της Αυστρα­λί­ας, της Φιν­λαν­δί­ας, της Γεωρ­γί­ας, της Ιαπω­νί­ας, της Δημο­κρα­τί­ας της Κορέ­ας, της Νέας Ζηλαν­δί­ας, της Σου­η­δί­ας και της Ουκρα­νί­ας, καθώς και με τον πρό­ε­δρο του Ευρω­παϊ­κού Συμ­βου­λί­ου και την πρό­ε­δρο της Ευρω­παϊ­κής Επι­τρο­πής, όπως και συνα­ντή­σεις με τους υπουρ­γούς Εξω­τε­ρι­κών Ιορ­δα­νί­ας και Μαυ­ρι­τα­νί­ας, καθώς και με τον υπουρ­γό Αμυ­νας της Βοσ­νί­ας — Ερζεγοβίνης».

«Η συμ­με­το­χή των εταί­ρων μας από την περιο­χή Ασί­ας-Ειρη­νι­κού, μαζί με άλλους εταί­ρους, κατέ­δει­ξε την αξία της συνερ­γα­σί­ας μας για την αντι­με­τώ­πι­ση κοι­νών προ­κλή­σε­ων ασφά­λειας (βλ. Κίνα)», τονί­ζε­ται στη Δια­κή­ρυ­ξη, όπως και ότι «θα προ­χω­ρή­σου­με με την ενί­σχυ­ση της δέσμευ­σής μας με υφι­στά­με­νους και δυνη­τι­κούς νέους συνο­μι­λη­τές πέρα από τον ευρω­α­τλα­ντι­κό χώρο».

Επί­σης, ότι «υπό το πρί­σμα του μετα­βαλ­λό­με­νου περι­βάλ­λο­ντος ασφα­λεί­ας στην Ευρώ­πη», απο­φά­σι­σαν να λάβουν «νέα μέτρα για να ενι­σχύ­σου­με την εξα­το­μι­κευ­μέ­νη πολι­τι­κή και πρα­κτι­κή υπο­στή­ρι­ξη σε εταί­ρους, όπως η Βοσ­νία — Ερζε­γο­βί­νη, η Γεωρ­γία και η Μολ­δα­βία». «Θα ενι­σχύ­σου­με επί­σης την υπο­στή­ρι­ξή μας για την ανά­πτυ­ξη ικα­νο­τή­των σε εταί­ρους από το Νότο», σημειώ­νε­ται στη Διακήρυξη.

Με «φαρδιά — πλατιά» την υπογραφή της ελληνικής κυβέρνησης

Βέβαια, η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση διεκ­δι­κεί τον ρόλο «πρω­το­πα­λί­κα­ρου» στην υλο­ποί­η­ση των παρα­πά­νω, ανα­λαμ­βά­νο­ντας τερά­στιες ευθύ­νες ένα­ντι του λαού.

Προ­σερ­χό­με­νος χτες ο Κυρ. Μητσο­τά­κης στη ΝΑΤΟι­κή Σύνο­δο ισχυ­ρί­στη­κε ότι η ρωσι­κή εισβο­λή στην Ουκρα­νία «δίνει νέα σημα­σία στην ευρω­α­τλα­ντι­κή συμ­μα­χία και μας υπο­χρε­ώ­νει να κινη­θού­με ταχύ­τε­ρα ώστε να ενι­σχύ­σου­με τις δομές του ΝΑΤΟ».

Παράλ­λη­λα, εξέ­φρα­σε την ικα­νο­ποί­η­σή του για­τί στο νέο στρα­τη­γι­κό δόγ­μα στην εισα­γω­γή του συμπε­ρι­λαμ­βά­νε­ται «η προ­στα­σία της κυριαρ­χί­ας, της εδα­φι­κής ακε­ραιό­τη­τας, του Διε­θνούς Δικαί­ου», έννοιες βέβαια που σμπα­ρα­λιά­ζει πρώ­τη πρώ­τη η ιμπε­ρια­λι­στι­κή συμ­μα­χία για να υπη­ρε­τη­θούν σχε­δια­σμοί και συμ­φέ­ρο­ντα των λυκο­συμ­μα­χιών του κεφαλαίου.

Παρα­πέ­ρα, εξέ­φρα­σε ικα­νο­ποί­η­ση και για το γεγο­νός ότι το ΝΑΤΟ απευ­θύ­νει «πρό­σκλη­ση» σε Φιν­λαν­δία και Σου­η­δία να εντα­χθούν στη Συμ­μα­χία, μετά το παζά­ρι με την Τουρ­κία. «Τελι­κά πρυ­τά­νευ­σε η κοι­νή λογι­κή και το καλό της Συμ­μα­χί­ας και ξεπε­ρά­στη­καν οι όποιες και­ρο­σκο­πι­κές και ωφε­λι­μι­στι­κές συμπε­ρι­φο­ρές», ισχυ­ρί­στη­κε κάνο­ντας το μαύ­ρο άσπρο ο Ελλη­νας πρω­θυ­πουρ­γός με έγνοια την πορεία της λυκο­συμ­μα­χί­ας, για την οποία θύμι­σε ότι η Ελλά­δα απο­τε­λεί μέλος της από το 1952 και είναι «ένας σημα­ντι­κός πυλώ­νας στα­θε­ρό­τη­τας στη Νοτιο­α­να­το­λι­κή Μεσό­γειο», «μία χώρα η οποία συστη­μα­τι­κά επεν­δύ­ει άνω του 2% του ΑΕΠ της στις αμυ­ντι­κές δαπά­νες, θωρα­κί­ζο­ντας με αυτόν τον τρό­πο όχι μόνο τη δική μας αμυ­ντι­κή απο­τρε­πτι­κή δυνα­τό­τη­τα αλλά και τις δομές της Συμ­μα­χί­ας», όπως είπε, σε μια ανοι­χτή παρα­δο­χή για τη σκο­πι­μό­τη­τα αυτών των πανά­κρι­βων εξοπλισμών.

«Ως πυλώ­νας στα­θε­ρό­τη­τας, λοι­πόν, στη νοτιο­α­να­το­λι­κή πτέ­ρυ­γα του ΝΑΤΟ έχου­με κάθε λόγο να πιστεύ­ου­με ότι αυτή τη στιγ­μή η προ­σή­λω­ση της Συμ­μα­χί­ας θα πρέ­πει να είναι στην πρό­κλη­ση που αντι­με­τω­πί­ζει στο μέτω­πο της Ουκρα­νί­ας. Δεν χρεια­ζό­μα­στε καμία άλλη πηγή αστά­θειας εντός της Συμ­μα­χί­ας», πρό­σθε­σε, εννο­ώ­ντας την επι­χεί­ρη­ση ΝΑΤΟι­κής συνο­χής που μετα­ξύ άλλων δίνει «αέρα στα πανιά» της τουρ­κι­κής επιθετικότητας.

Αλλά και στην τοπο­θέ­τη­σή του στη Σύνο­δο ο Μητσο­τά­κης, ΝΑΤΟι­κό­τε­ρος των ΝΑΤΟι­κών, θύμι­σε ότι η Ελλά­δα έσπευ­σε να συμ­με­τά­σχει από τους πρώ­τους στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην Ουκρα­νία και να επι­ση­μά­νει «την ετοι­μό­τη­τα τόσο του ελλη­νι­κού στό­λου όσο και των ελλη­νι­κών λιμέ­νων να δια­δρα­μα­τί­σουν κομ­βι­κό ρόλο στη μετα­φο­ρά ουκρα­νι­κών σιτη­ρών στις διε­θνείς αγο­ρές», ενώ υπο­γράμ­μι­σε ότι «είναι παρά πολύ κρί­σι­μο για ουσια­στι­κούς και συμ­βο­λι­κούς λόγους οι κυρώ­σεις που απο­φα­σί­ζο­νται να εφαρ­μό­ζο­νται από όλα τα μέλη».

Στο περι­θώ­ριο της Συνό­δου ο Μητσο­τά­κης είχε επα­φές και με τους ηγέ­τες Βρε­τα­νί­ας, Κανα­δά, Σου­η­δί­ας και Αυστραλίας.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο