Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΝΑΤΟ: Ξεκίνησε με ατζέντα — μπαρούτι για τους λαούς…

…και «ορεκτικό» το μνημόνιο συνεργασίας Τουρκίας — Φινλανδίας — Σουηδίας για το «μεγάλο παζάρι», που έχει στο «μενού» και τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ανιστόρητη, αδιέξοδη και επικίνδυνη η εναπόθεση της προστασίας των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων στο ΝΑΤΟ

Σε σχό­λιό του για τη Σύνο­δο Κορυ­φής του ΝΑΤΟ, το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ τονίζει:

«Η ενα­πό­θε­ση της προ­στα­σί­ας των κυριαρ­χι­κών δικαιω­μά­των της χώρας στο ΝΑΤΟ — και μάλι­στα σε μια Σύνο­δο Κορυ­φής που η επι­θε­τι­κή, πολε­μι­κή ατζέ­ντα της τρο­φο­δο­τεί­ται περαι­τέ­ρω από τον πόλε­μο στην Ουκρα­νία — είναι ενέρ­γεια ανι­στό­ρη­τη, αδιέ­ξο­δη και επι­κίν­δυ­νη. Οι βασι­κοί στό­χοι του ΝΑΤΟ για μεγα­λύ­τε­ρη διεύ­ρυν­ση και περισ­σό­τε­ρη συνο­χή — ενό­ψει της όξυν­σης του αντα­γω­νι­σμού με Ρωσία και Κίνα — θα συνο­δεύ­ο­νται με σχέ­δια συν­δια­χεί­ρι­σης στο Αιγαίο και την Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο, τρο­φο­δο­τώ­ντας έτσι τις διεκ­δι­κή­σεις του τουρ­κι­κού κράτους».

Τη συμ­βο­λή της στα ΝΑΤΟι­κά σχέ­δια και στη «συνο­χή» της ιμπε­ρια­λι­στι­κής συμ­μα­χί­ας παρου­σιά­ζει ως «ασπί­δα» απέ­να­ντι στην τουρ­κι­κή επι­θε­τι­κό­τη­τα η κυβέρ­νη­ση, ενό­ψει και των εργα­σιών της Συνό­δου Κορυ­φής της Μαδρί­της, που ξεκί­νη­σε χτες το βρά­δυ, με ατζέ­ντα — «φωτιά» για τους λαούς και «ορε­κτι­κό» την υπο­γρα­φή μνη­μο­νί­ου συνερ­γα­σί­ας μετα­ξύ Τουρ­κί­ας, Φιν­λαν­δί­ας και Σου­η­δί­ας, για την άρση του τουρ­κι­κού εμπάρ­γκο και την έντα­ξη των δύο τελευ­ταί­ων στο ΝΑΤΟ.

Ετσι, με φόντο το ΝΑΤΟι­κό εφ’ όλης της ύλης παζά­ρι με την Τουρ­κία, που στο «μενού» έχει και τις απα­ρά­δε­κτες αξιώ­σεις της τουρ­κι­κής κυβέρ­νη­σης απέ­να­ντι στα κυριαρ­χι­κά δικαιώ­μα­τα της Ελλά­δας, η κυβέρ­νη­ση συνέ­χι­σε και χτες τις διαρ­ρο­ές ότι οδεύ­ει στη Σύνο­δο «προ­ε­τοι­μα­σμέ­νη», «έτοι­μη να απα­ντή­σει σε κάθε τουρ­κι­κή πρό­κλη­ση», έχο­ντας τους «συμ­μά­χους και εταί­ρους» στο πλευ­ρό της. Ενας επι­κίν­δυ­νος και απα­ρά­δε­κτος εφη­συ­χα­σμός, που απο­σιω­πά το γεγο­νός ότι τα ελλη­νι­κά και κυπρια­κά κυριαρ­χι­κά δικαιώ­μα­τα πάνε για θυσία στον βωμό της ευρω­α­τλα­ντι­κής συνο­χής στη Νοτιο­α­να­το­λι­κή Μεσό­γειο. Παράλ­λη­λα η κυβέρ­νη­ση έλε­γε ότι θα θέσει στην έτε­ρη ιμπε­ρια­λι­στι­κή συμ­μα­χία — την ΕΕ, που προ­ω­θεί τα σχέ­δια συνεκ­με­τάλ­λευ­σης — ζήτη­μα για την ανα­γνώ­ρι­ση του όρου «Turkaegean» (τουρ­κι­κό Αιγαίο), που κατέ­θε­σε η Τουρ­κία για την του­ρι­στι­κή της καμπάνια.

Την ίδια ώρα, σε δηλώ­σεις του πριν ανα­χω­ρή­σει από την Τουρ­κία ο Ερντο­γάν χαρα­κτή­ρι­σε «αδύ­να­τη» μια συνά­ντη­ση με τον Ελλη­να πρω­θυ­πουρ­γό Κυριά­κο Μητσο­τά­κη, λέγο­ντας πάντως ότι «όταν (οι Ελλη­νες) συμ­μα­ζευ­τούν, τότε μπο­ρού­με να καθο­ρί­σου­με τον οδι­κό μας χάρ­τη σε ποιο επί­πε­δο μπο­ρούν να γίνουν οι συνα­ντή­σεις». Συμπλή­ρω­σε δε ότι θα θέσει στη συνά­ντη­ση με τον Μπάι­ντεν το ζήτη­μα των αμε­ρι­κα­νι­κών βάσε­ων στην Ελλά­δα και «ανα­ρω­τή­θη­κε»: «Μπο­ρεί το ΝΑΤΟ να αντέ­ξει να χάσει μια δύνα­μη όπως η Τουρ­κία; Η Τουρ­κία έχει χρη­σι­μο­ποι­ή­σει με συνέ­πεια τη δύνα­μή της για το ΝΑΤΟ. Είμα­στε απο­φα­σι­σμέ­νοι να συνε­χί­σου­με αυτήν την ασυμ­βί­βα­στη πορεία».

Άρση του τουρκικού εμπάργκο για ένταξη Φινλανδίας — Σουηδίας

Στο μετα­ξύ, αργά χτες το βρά­δυ ανα­κοι­νώ­θη­κε ότι η Τουρ­κία συμ­φώ­νη­σε να στη­ρί­ξει την έντα­ξη της Φιν­λαν­δί­ας και της Σου­η­δί­ας στο ΝΑΤΟ, με τις τρεις χώρες κατά τη συνά­ντη­ση των ηγε­τών τους με τον επι­κε­φα­λής του ΝΑΤΟ, που ξεκί­νη­σε το από­γευ­μα, να υπο­γρά­φουν κοι­νό μνη­μό­νιο συνερ­γα­σί­ας με το οποίο δεσμεύ­ο­νται να στη­ρί­ξουν η μία την άλλη «απέ­να­ντι σε απει­λές για την ασφά­λειά τους».

«Οι χώρες του ΝΑΤΟ ήταν ανέ­κα­θεν σε θέση να βρί­σκουν κοι­νό έδα­φος» και να επι­λύ­ουν τις δια­φο­ρές τους, τόνι­σε ο Στόλ­τεν­μπεργκ, προ­σθέ­το­ντας ότι μετά τη συμ­φω­νία αυτή, το ΝΑΤΟ «θα προ­σκα­λέ­σει» τη Σου­η­δία και τη Φιν­λαν­δία να ενταχθούν.

Σύμ­φω­να με τον γγ του ΝΑΤΟ η Αγκυ­ρα, το Ελσίν­κι και η Στοκ­χόλ­μη υπέ­γρα­ψαν ένα μνη­μό­νιο που καλύ­πτει τις ανη­συ­χί­ες που εξέ­φρα­ζε η Τουρ­κία, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των εξα­γω­γών όπλων και του «αγώ­να κατά της τρομοκρατίας».

Η τουρ­κι­κή προ­ε­δρία στην ανα­κοί­νω­σή της ανα­φέ­ρει ότι οι τρεις χώρες συμ­φώ­νη­σαν να εντεί­νουν τη συνερ­γα­σία τους στην αμυ­ντι­κή βιο­μη­χα­νία και να άρουν τυχόν περιο­ρι­σμούς, όπως και να συγκρο­τή­σουν έναν μηχα­νι­σμό δια­μοι­ρα­σμού πλη­ρο­φο­ριών για να κατα­πο­λε­μή­σουν την «τρο­μο­κρα­τία», εξα­σφα­λί­ζο­ντας «την πλή­ρη συνερ­γα­σία» της Φιν­λαν­δί­ας και της Σου­η­δί­ας κατά του PKK και των συμ­μά­χων του, καθώς και τη δέσμευ­ση ότι θα ληφθούν συγκε­κρι­μέ­να μέτρα για την έκδο­ση όσων κατη­γο­ρού­νται για «τρο­μο­κρα­τι­κές ενέργειες».

Το ευρύ­τε­ρο παζά­ρι με την Τουρ­κία θα συνε­χι­στεί και στη συνά­ντη­ση Μπάι­ντεν — Ερντο­γάν, που κατά πάσα πιθα­νό­τη­τα θα γίνει σήμε­ρα, όπως προ­κύ­πτει από δηλώ­σεις και των δύο πλευ­ρών. Σημειω­τέ­ον, ο σύμ­βου­λος εθνι­κής ασφά­λειας του Λευ­κού Οίκου Τζέικ Σάλι­βαν ήδη από χτες ανέ­φε­ρε ότι η έντα­ξη Φιν­λαν­δί­ας και Σου­η­δί­ας στο ΝΑΤΟ δεν θα είναι «το κεντρι­κό αντι­κεί­με­νο» της συζήτησης.

Τον Ερντο­γάν θα συνα­ντή­σει σήμε­ρα και ο Γάλ­λος ομό­λο­γός του, Εμα­νου­έλ Μακρόν.

Καμπάνα μεγάλων κινδύνων

Σε ό,τι αφο­ρά το κύριο «μενού» της Συνό­δου, χτες το μεση­μέ­ρι ο Στόλ­τεν­μπεργκ, σε δηλώ­σεις του στο πλευ­ρό του Ισπα­νού πρω­θυ­πουρ­γού Π. Σάν­τσεθ και δίνο­ντας συνο­πτι­κά την «καυ­τή» ατζέ­ντα, επα­νέ­λα­βε ότι θα είναι μια «μετα­μορ­φω­τι­κή» (transformative) και «πολύ σημα­ντι­κή» Σύνο­δος, με τη νέα «Στρα­τη­γι­κή Αντί­λη­ψη της Μαδρί­της, που θα είναι το σχέ­διο για το ΝΑΤΟ σε έναν πιο επι­κίν­δυ­νο και απρό­βλε­πτο κόσμο», τόνι­σε, ανα­φε­ρό­με­νος στο κεί­με­νο — δόγ­μα του ΝΑΤΟ.

«Θα συμ­φω­νή­σου­με σε μια θεμε­λιώ­δη μετα­τό­πι­ση της απο­τρο­πής και της άμυ­νάς μας, με περισ­σό­τε­ρες δυνά­μεις υψη­λής ετοι­μό­τη­τας, περισ­σό­τε­ρη προ­ω­θη­μέ­νη άμυ­να, περισ­σό­τε­ρο προ-τοπο­θε­τη­μέ­νο εξο­πλι­σμό», συμπλή­ρω­σε, περι­γρά­φο­ντας τα νέα σχέ­δια για παρα­πέ­ρα μετα­κί­νη­ση και παρά­τα­ξη τερά­στιων δυνά­με­ων στη συνο­ριο­γραμ­μή με τη Ρωσία. Είπε ακό­μα ότι η Σύνο­δος θα επι­κυ­ρώ­σει το Ολο­κλη­ρω­μέ­νο Πακέ­το Βοή­θειας στην Ουκρα­νία, ρίχνο­ντας κι άλλο λάδι στη φωτιά του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέμου.

Αργό­τε­ρα, μιλώ­ντας σε «δημό­σιο φόρουμ» ευρω­α­τλα­ντι­κών «δεξα­με­νών σκέ­ψης», ο Στόλ­τεν­μπεργκ ανέ­φε­ρε ότι η Σύνο­δος θα ασχο­λη­θεί με όλες τις «προ­κλή­σεις και απει­λές», όπως «υβρι­δι­κές και κυβερ­νο­α­πει­λές, τρο­μο­κρα­τία, η Ρωσία, αλλά και η κλι­μα­τι­κή αλλα­γή, καθώς προ­κα­λεί επι­πλο­κές στην ασφάλεια».

Βάζο­ντας το θέμα στο πλαί­σιο των αντα­γω­νι­σμών του κεφα­λαί­ου για τον έλεγ­χο πλου­το­πα­ρα­γω­γι­κών πηγών, τόνι­σε ότι πέρα της Ρωσί­ας και της εξάρ­τη­σης από τα καύ­σι­μά της, μια σει­ρά από τις λεγό­με­νες σπά­νιες γαί­ες (κρί­σι­μες στην παρα­γω­γή προ­ϊ­ό­ντων τεχνο­λο­γί­ας αιχ­μής) προ­έρ­χο­νται από την Κίνα, άλλο ένα σημείο όπου κάλε­σε σε συντο­νι­σμό των ευρω­α­τλα­ντι­κών κρα­τών για απε­ξάρ­τη­ση από τους αντα­γω­νι­στές του ΝΑΤΟ.

Ανα­γνώ­ρι­σε ότι σύντο­μα η Κίνα θα είναι η μεγα­λύ­τε­ρη οικο­νο­μία του πλα­νή­τη και θα πρέ­πει να υπάρ­χει «συνερ­γα­σία» σε τομείς όπως η κλι­μα­τι­κή αλλα­γή, ωστό­σο έβα­λε ξανά ζητή­μα­τα όπως η ρητο­ρι­κή του Πεκί­νου κατά του ΝΑΤΟ, ή το γεγο­νός ότι οι σχέ­σεις του με τη Μόσχα είναι στε­νό­τε­ρες από ποτέ, όπως είπε.

Επι­πλέ­ον, συνέ­δε­σε το Ουκρα­νι­κό με την εκτό­ξευ­ση των τιμών στα καύ­σι­μα και είπε ανοι­χτά ότι «όντως πλη­ρώ­νου­με ένα κόστος» από τη συμ­με­το­χή στον πόλε­μο, ωστό­σο τόνι­σε ότι «είναι προς το συμ­φέ­ρον μας να στη­ρί­ξου­με την Ουκρα­νία», για­τί «ο κόσμος του ΝΑΤΟ, ο κόσμος των Συμ­μά­χων του ΝΑΤΟ, θα είναι πιο ανα­σφα­λής αν νική­σει ο Πούτιν».

Σημειω­τέ­ον, στο σημε­ρι­νό πρό­γραμ­μα περι­λαμ­βά­νε­ται και κοι­νή συνε­δρί­α­ση των ηγε­τών των κρα­τών — μελών με τους ομο­λό­γους τους από Αυστρα­λία, Γεωρ­γία, Ιαπω­νία, Νότια Κορέα, Νέα Ζηλαν­δία, Σου­η­δία και Φιν­λαν­δία, καθώς και με τους προ­έ­δρους του Ευρω­παϊ­κού Συμ­βου­λί­ου και της Ευρω­παϊ­κής Επι­τρο­πής, στην κατεύ­θυν­ση του «παγκό­σμιου ΝΑΤΟ». Επί­σης, το βρά­δυ, στο πλαί­σιο του στε­νό­τε­ρου συντο­νι­σμού των δύο πόλων του ευρω­α­τλα­ντι­κού άξο­να, προ­γραμ­μα­τί­ζε­ται άτυ­πο δεί­πνο ηγε­τών των κρα­τών — μελών του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Προ­βλέ­πο­νται τέλος «άτυ­πα δεί­πνα εργα­σί­ας» των υπουρ­γών Εξω­τε­ρι­κών και Αμυ­νας του ΝΑΤΟ.

Η Κίνα καλεί το ΝΑΤΟ να σταματήσει να αποσταθεροποιεί

Χτες, στο μετα­ξύ, ο εκπρό­σω­πος του κινε­ζι­κού υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών Ζάο Λιζιάν κάλε­σε το ΝΑΤΟ «να εγκα­τα­λεί­ψει τη νοο­τρο­πία του Ψυχρού Πολέ­μου, τα ανώ­φε­λα παι­χνί­δια πολέ­μου και την πρα­κτι­κή δημιουρ­γί­ας εικο­νι­κών εχθρών. Μετά την ανα­τα­ρα­χή στην Ευρώ­πη, οι χώρες του ΝΑΤΟ θα πρέ­πει να εγκα­τα­λεί­ψουν τις προ­σπά­θειές τους να απο­στα­θε­ρο­ποι­ή­σουν την Ασία και τον κόσμο». Πρό­σθε­σε ότι το ΝΑΤΟ «έχει γίνει εδώ και και­ρό εργα­λείο για μεμο­νω­μέ­νες χώρες στην προ­σπά­θειά τους να δια­τη­ρή­σουν την ηγε­μο­νία τους» και το κάλε­σε «σθε­να­ρά» «να στα­μα­τή­σει αμέ­σως τη διά­δο­ση ψευ­δών πλη­ρο­φο­ριών για την Κίνα και να απέ­χει από προ­κλη­τι­κές δηλώσεις».

Πηγή Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο