Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συνολικά 53 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους από επιπλοκές της γρίπης

Σε περί­ο­δο πολύ υψη­λής δρα­στη­ριό­τη­τα της γρί­πης παρα­μέ­νει η Ελλά­δα. Συνο­λι­κά έχουν χάσει τη ζωή τους από επι­πλο­κές 53 άτο­μα, 15 την τελευ­ταία εβδο­μά­δα, σύμ­φω­να με την εβδο­μα­διαία έκθε­ση επι­δη­μιο­λο­γι­κής επι­τή­ρη­σης του Εθνι­κού Οργα­νι­σμού Δημό­σιας Υγεί­ας (ΕΟΔΥ). Τα 50 (94,3%) από τα 53 προ­α­να­φερ­θέ­ντα κρού­σμα­τα ανή­καν σε κλι­νι­κή ομά­δα υψη­λού κιν­δύ­νου για την οποία συνι­στά­ται εμβο­λια­σμός για την επο­χι­κή γρί­πη, εξ αυτών εμβο­λια­σμέ­νοι ήταν οι 18 (36%).

Από τα 53 κρού­σμα­τα, 39 αφο­ρούν σε κρού­σμα­τα που χρειά­στη­καν νοση­λεία στη Μονά­δα Εντα­τι­κής Θερα­πεί­ας (ΜΕΘ) και 14 σε κρού­σμα­τα που δεν νοση­λεύ­τη­καν σε ΜΕΘ. Πρό­κει­ται για 28 άνδρες και 25 γυναί­κες, με εύρος ηλι­κιών από 4 έως 91 έτη. Από τα 49 (92,5%) κρού­σμα­τα απο­μο­νώ­θη­κε ιός γρί­πης τύπου Α και από τα 4 (7,5%) ιός γρί­πης τύπου Β. Τα 24 στε­λέ­χη γρί­πης τύπου Α που απο­μο­νώ­θη­καν από τα προ­α­να­φερ­θέ­ντα κρού­σμα­τα υπο­τυ­πο­ποι­ή­θη­καν. Εξ αυτών 9 (37,5%) ανή­καν στον υπό­τυ­πο Α (Η1Ν1) και 15 (62,5%) στον υπό­τυ­πο Α (Η3Ν2).

Συνο­λι­κά έχουν κατα­γρα­φεί 187 σοβα­ρά κρού­σμα­τα εργα­στη­ρια­κά επι­βε­βαιω­μέ­νης γρί­πης, εκ των οποί­ων τα 169 με νοση­λεία σε ΜΕΘ. Από το σύνο­λο των ασθε­νών αυτών, μόνο 70 (37,4%) είχαν εμβο­λια­στεί για τη γρίπη.

Όσον αφο­ρά στα κρού­σμα­τα με νοση­λεία σε ΜΕΘ, πρό­κει­ται για 107 άνδρες και 62 γυναί­κες, με εύρος ηλι­κιών από 0 έως 96 έτη. Τα 159 (94,1%) από τα προ­α­να­φερ­θέ­ντα κρού­σμα­τα οφεί­λο­νται στον ιό γρί­πης τύπου Α και τα 10 (5,9%) στον ιό γρί­πης τύπου Β. Τα 116 από τα στε­λέ­χη τύπου Α που απο­μο­νώ­θη­καν από τα ανω­τέ­ρω κρού­σμα­τα υπο­τυ­πο­ποι­ή­θη­καν. Εξ αυτών τα 67 (57,8%) ανή­καν στον υπό­τυ­πο Α (Η3Ν2) και τα 49 (42,2%) στον υπό­τυ­πο Α (Η1Ν1). Τα 146 (86,4%) από τα 169 προ­α­να­φερ­θέ­ντα σοβα­ρά κρού­σμα­τα με νοση­λεία σε ΜΕΘ ανή­κουν σε κλι­νι­κή ομά­δα υψη­λού κιν­δύ­νου για την οποία συνι­στά­ται εμβο­λια­σμός για την επο­χι­κή γρί­πη, εξ αυτών εμβο­λια­σμέ­νοι ήταν οι 63 (43,2%).

Όσον αφο­ρά στα κρού­σμα­τα χωρίς νοση­λεία σε ΜΕΘ, πρό­κει­ται για 9 άνδρες και 9 γυναί­κες, με εύρος ηλι­κιών από 49 έως 91 έτη. Όλα τα κρού­σμα­τα οφεί­λο­νται στον ιό γρί­πης τύπου Α. Τα 4 από τα στε­λέ­χη τύπου Α που απο­μο­νώ­θη­καν από τα ανω­τέ­ρω κρού­σμα­τα υπο­τυ­πο­ποι­ή­θη­καν και εξ αυτών τα 2 (50%) ανή­καν στον υπό­τυ­πο Α (Η3Ν2) και τα 2 (50%) στον υπό­τυ­πο Α (Η1Ν1). Τα 16 (88,9%) από τα 18 προ­α­να­φερ­θέ­ντα σοβα­ρά κρού­σμα­τα χωρίς νοση­λεία σε ΜΕΘ ανή­κουν σε κλι­νι­κή ομά­δα υψη­λού κιν­δύ­νου και εξ αυτών εμβο­λια­σμέ­νοι ήταν οι 7 (43,8%).

Σύμ­φω­να με τους επι­στή­μο­νες του ΕΟΔΥ, οι επι­σκέ­ψεις σε για­τρό για γρι­πώ­δη συν­δρο­μή παρα­μέ­νουν αυξη­μέ­νες και επα­να­λαμ­βά­νουν τη σημα­σία του αντι­γρι­πι­κού εμβο­λια­σμού ως τον καλύ­τε­ρο τρό­πο προ­φύ­λα­ξης από τη γρίπη.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο