Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συνολικά 90 άτομα πέθαναν από γρίπη, εκ των οποίων 7 την τελευταία εβδομάδα

Συνο­λι­κά 90 άτο­μα έχουν χάσει τη ζωή τους από εργα­στη­ρια­κά επι­βε­βαιω­μέ­νη γρί­πη, εκ των οποί­ων 7 την τελευ­ταία εβδο­μά­δα. Σύμ­φω­να με την εβδο­μα­διαία έκθε­ση επι­δη­μιο­λο­γι­κής επι­τή­ρη­σης της γρί­πης, οι 72 θάνα­τοι αφο­ρού­σαν σε ασθε­νείς που νοση­λεύ­τη­καν σε Μονά­δα Εντα­τι­κής Θερα­πεί­ας (ΜΕΘ) και 18 σε ασθε­νείς χωρίς νοση­λεία σε ΜΕΘ. Τα 83 (92,2%) από τα 90 προ­α­να­φερ­θέ­ντα κρού­σμα­τα ανή­καν σε κλι­νι­κή ομά­δα υψη­λού κιν­δύ­νου για την οποία συνι­στά­ται εμβο­λια­σμός για την επο­χι­κή γρί­πη και εμβο­λια­σμέ­νοι ήταν μόνο 33 (39,8%).

Κατά την εβδο­μά­δα (02–08 Μαρ­τί­ου) οι επι­σκέ­ψεις σε για­τρό για γρι­πώ­δη συν­δρο­μή παρα­μέ­νουν στα ίδια επί­πε­δα σε σύγκρι­ση με την προη­γού­με­νη εβδο­μά­δα. Ελέγ­χθη­καν για ιούς γρί­πης συνο­λι­κά 206 κλι­νι­κά δείγ­μα­τα, όλα από νοσο­κο­μεία, εκ των οποί­ων τα 47 (22,8%) εξ αυτών ήταν θετι­κά για ιούς γρίπης.

Συνο­λι­κά έχουν κατα­γρα­φεί 238 σοβα­ρά κρού­σμα­τα εργα­στη­ρια­κά επι­βε­βαιω­μέ­νης γρί­πης. Από αυτά, τα 217 νοση­λεύ­τη­καν σε ΜΕΘ. Από το σύνο­λο των ασθε­νών αυτών, μόνο 89 (37,4%) είχαν εμβο­λια­στεί για τη γρίπη.

Σύμ­φω­να με τους επι­στή­μο­νες του ΕΟΔΥ, παρα­μέ­νου­με σε περί­ο­δο αυξη­μέ­νης δρα­στη­ριό­τη­τας της γρί­πης στην Ελλά­δα, με πτω­τι­κή τάση.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο