Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συνομιλίες Ρωσίας — Ουκρανίας: Συμφώνησαν σύντομα να υπάρξει και τρίτος γύρος συνομιλιών

Οι Ρώσοι δια­πραγ­μα­τευ­τές που συμ­με­τεί­χαν στις σημε­ρι­νές συνο­μι­λί­ες με τους Ουκρα­νούς ομο­λό­γους τους επι­βε­βαί­ω­σαν ότι συμ­φώ­νη­σαν να «στη­ρί­ξουν» τη δημιουρ­γία ανθρω­πι­στι­κών δια­δρό­μων για τους αμά­χους που θέλουν να φύγουν από την Ουκρανία.

Σύμ­φω­να με έναν Ρώσο δια­πραγ­μα­τευ­τή, τις δηλώ­σεις του οποί­ου μετέ­φε­ρε το πρα­κτο­ρείο Reuters επι­κα­λού­με­νο το πρα­κτο­ρείο Interfax, συμ­φω­νή­θη­κε επί­σης μια «πιθα­νή» κατά­παυ­ση του πυρός γύρω από αυτούς τους δια­δρό­μους. Ο ίδιος είπε ότι θεω­ρεί ότι αυτή είναι «ουσια­στι­κή πρό­ο­δος» στις συνο­μι­λί­ες, κατά τις οποί­ες συζη­τή­θη­καν «στρα­τιω­τι­κά και ανθρω­πι­στι­κά ζητή­μα­τα» αλλά και η μελ­λο­ντι­κή πολι­τι­κή διευ­θέ­τη­ση της σύγκρουσης.

Ουκρα­νός δια­πραγ­μα­τευ­τής δήλω­σε σήμε­ρα ότι ο δεύ­τε­ρος γύρος των συνο­μι­λιών με τη Ρωσία για την κατά­παυ­ση του πυρός δεν απέ­φε­ρε τα απο­τε­λέ­σμα­τα που ήλπι­ζε το Κίε­βο, αλλά οι δύο πλευ­ρές κατέ­λη­ξαν σε κατα­νό­η­ση σε ό,τι αφο­ρά την ανά­γκη κοι­νής παρα­χώ­ρη­σης ανθρω­πι­στι­κών δια­δρό­μων για την εκκέ­νω­ση των αμά­χων, ενώ συμ­φώ­νη­σαν για νέο γύρο συνομιλιών.

«Προς μεγά­λη μας λύπη, δεν είχα­με τα απο­τε­λέ­σμα­τα που υπο­λο­γί­ζα­με», ανέ­φε­ρε ο σύμ­βου­λος της ουκρα­νι­κής προ­ε­δρί­ας Μικάι­λο Ποντολιάκ.

Σημειώ­νε­ται ότι ο Ουκρα­νός πρό­ε­δρος Βολο­ντί­μιρ Ζελέν­σκι είχε δηλώ­σει σήμε­ρα κατά τη συνά­ντη­ση του με δημο­σιο­γρά­φους ότι οι συνο­μι­λί­ες μετα­ξύ Ουκρα­νί­ας και Ρωσί­ας πρέ­πει να βρουν συμ­βι­βα­σμούς σε κάποια θέμα­τα, αλλά όχι στο κάθε τι.

Είπε επί­σης ότι όλα τα θέμα­τα μπο­ρούν να επι­λυ­θούν αν οι συνο­μι­λί­ες που κάνει η Ρωσία με την Ουκρα­νία γίνο­νται σε ισό­τι­μη βάση.

Ο Ουκρα­νός πρό­ε­δρος παρα­δέ­χθη­κε ότι έχουν χάσει μερι­κές μικρές πόλεις.

Από την πλευ­ρά του, ο Ρώσος πρό­ε­δρος Βλα­ντί­μιρ Πού­τιν δήλω­σε ότι η ειδι­κή στρα­τιω­τι­κή επι­χεί­ρη­ση της Ρωσί­ας πηγαί­νει βάσει σχεδίου.

«Πολε­μά­με με νεο­να­ζί και αυτό φαί­νε­ται από τις τακτι­κές τους», «οι στρα­τιώ­τες μας είναι ήρω­ες», σημεί­ω­σε ο Ρώσος πρό­ε­δρος, υπο­στη­ρί­ζο­ντας ότι «οι Ουκρα­νοί νεο­να­ζί χρη­σι­μο­ποιούν τους αμά­χους σαν ανθρώ­πι­νες ασπί­δες» και πως «οι Ουκρα­νι­κές δυνά­μεις πήραν ομή­ρους ξένους πολί­τες, ακό­μα και φοιτητές».

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο