Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συνομιλώντας με τα εγγόνια μας

ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΑΤΖΑΝΗΣ

Ο Κώστας Τζα­τζά­νης είναι παλιός μας γνώ­ρι­μος μαχό­με­νος κομ­μου­νι­στής, συν­δι­κα­λι­στής (ξεκί­νη­σε από την Αντι­δι­κτα­το­ρι­κή ΕΦΕΕ), επαγ­γελ­μα­τι­κά αρχι­τέ­κτο­νας-πολε­ο­δό­μος, δόκτο­ρας Γεω­γρα­φί­ας –συντα­ξιού­χος πλέ­ον, ειδι­κός επι­στή­μο­νας την περί­ο­δο 75–76, με βαθ­μό εντε­ταλ­μέ­νου υφη­γη­τή στο ΕΜΠ κλπ.
Συμ­με­τεί­χε ανελ­λι­πώς στο Μαζι­κό Κίνη­μα και στην τοπι­κή διοί­κη­ση (για πέντε θητεί­ες Δημο­τι­κός Σύμ­βου­λος Πει­ραιά, το 2002 υπο­ψή­φιος Δήμαρ­χος, Νομαρ­χια­κός Σύμ­βου­λος, και υπο­ψή­φιος Αντι­πε­ρι­φε­ρειάρ­χης Νήσων Περι­φέ­ρειας Αττι­κής, μέλος της Επι­τρο­πής Περι­φε­ρειών της ΕΕ για μια 5ετία κλπ).
Έχει γρά­ψει πλη­θώ­ρα άρθρων για την Πολε­ο­δο­μία και το Περι­βάλ­λον και έχει συμ­με­τά­σχει με ειση­γή­σεις ή σαν μέλος οργα­νω­τι­κών επι­τρο­πών σε πολ­λά συνέ­δρια και ημε­ρί­δες, επί­σης πολι­τι­κά άρθρα και σχό­λια, κυρί­ως στον Ριζο­σπά­στη.

Και συγγραφέας!

Ο Τζόνι ξύπνησε«Ο Τζο­νι ξύπνη­σε» είναι το τρί­το βιβλίο του, μετά το «Είμαι κομ­μου­νι­στής» (1992 εκδ. Ερμεί­ας) και τον «Οχτώ­βρη» … (2016 εκδ. Δίαυλος).
Φαντα­στι­κή λογο­τε­χνία; Βέβη­λη σάτι­ρα; Πολι­τι­κό μανι­φέ­στο; Στο επί­κε­ντρό του η μελ­λο­ντι­κή κομ­μου­νι­στι­κή επα­νά­στα­ση όπως τη φαντά­ζε­ται ο συγ­γρα­φέ­ας και περι­γρά­φε­ται μέσα από σπο­ρα­δι­κές ιστο­ρί­ες, από τα πρώ­τα βήμα­τα της οργά­νω­σής της έως την τελι­κή επι­κρά­τη­σή της.
— Για­τί ανα­τρά­πη­κε ο Υπαρ­κτός Σοσια­λι­σμός του 20ού αιώνα;
— Πώς οργα­νώ­νε­ται πρα­κτι­κά και θεω­ρη­τι­κά η και­νούρ­για επα­νά­στα­ση για να έχει μέλλον;
— Πώς θα υπερ­νι­κη­θούν οι ανυ­πέρ­βλη­τες δυσκο­λί­ες, όπως παρου­σιά­ζο­νται σήμερα;

Και τώρα να οι «Συνο­μι­λί­ες με τον εγγο­νό μου»: αφού είχα τελειώ­σει τον «Οκτώ­βρη», έγρα­ψα τού­το το βιβλια­ρά­κι, το 2008, για ν΄ απευ­θυν­θώ στον 7χρονο εγγο­νό μου, εντυ­πω­σιά­ζο­ντάς τον που θα του το κου­βά­λα­γα ωραίο τυπω­μέ­νο. Το ΄φτια­ξα ερα­σι­τε­χνι­κά και το πήγα σε εκδο­τι­κούς οίκους. Έτρε­χα από δω, έτρε­χα από κει, το κρα­τά­γα­νε λίγες μέρες, άλλοι μου το γυρ­νά­γα­νε, άλλοι δεν μου το γυρ­νά­γα­νε, όλοι τελι­κά «όχι» μου έλε­γαν …το παρά­τη­σα κι εγώ.
Και το είδα μια μέρα τώρα τελευ­ταία, πάνω στο γρα­φείο και μετά έμα­θα πως το ΄χε δια­βά­σει ο εγγο­νός μου, παρα­πά­νω από μια φορά, όπως μου είπε.
Αυτό μ΄ έκα­νε να το ξανα­πιά­σω και να το επι­και­ρο­ποι­ή­σω, λαβαί­νο­ντας υπ΄ όψη τη σημερ­νή κατά­στα­ση: Πρό­σθε­σα μεγά­λο κομ­μά­τι που απευ­θύ­νε­ται στον 17χρονο πια εγγο­νό μου. Δεν ξέρω τι απή­χη­ση θα ΄χει. Μου φτά­νει που το διά­βα­σε τώρα ο εγγο­νός μου.

Συνομιλίες με τον έγγονό μου πρόσκληση του εκδότη

Την Κυρια­κή 24 Οκτώ­βρη  στις 7:00 μ.μ. πραγ­μα­το­ποιεί­ται εκδή­λω­ση παρου­σί­α­σης του νέου βιβλί­ου του Κώστα Τζα­τζά­νη «Συνο­μι­λί­ες με τον εγγο­νό μου», από τις εκδό­σεις «Κομνη­νός», στην αίθου­σα του Συν­δι­κά­του Οικο­δο­μών, Πλα­τεία Κάνιγ­γος, Βεραν­ζέ­ρου 1, 2ος όροφος.

  • Νίκος Μαρ­κά­τος, πρ. πρύ­τα­νης ΕΜΠ
  • Θωμάς Χόν­δρος, ανα­πλη­ρω­τής καθη­γη­τής Πανε­πι­στη­μί­ου Πατρών
  • ο εκδό­της και ο συγγραφεας

Η εκδή­λω­ση θα πλαι­σιω­θεί με την ανά­γνω­ση απο­σπα­σμά­των από την ηθο­ποιό Γωγώ Καπο­πού­λου και με μου­σι­κές παρεμ­βά­σεις της Κατε­ρί­νας Μπα­σμα­τζό­γλου στο αρμό­νιο και της Φωτει­νής Πατρού στο τραγούδι.

Το “Ατέχνως” εύχεται καλοτάξιδο

«Μα είσαι με τα καλά σου, περι­μέ­νεις να δια­βά­σει κόσμος που δεν είναι δικός σας, ΚΚΕ, την, ας πού­με πως ήταν καλή, απλο­ποι­η­μέ­νη παρου­σί­α­ση των μαρ­ξι­στι­κών ιδε­ών σας; 

Ναι ! σ΄ αυτόν το κόσμο κυρί­ως απευ­θύ­νο­μαι:
Σ΄ εσάς που ΄σαστε μακριά από την ιδε­ο­λο­γία μας, απ΄ τη μαρ­ξι­στι­κή θεώ­ρη­ση των πραγ­μά­των, από την «ανερ­μά­τι­στη» αισιο­δο­ξία μου πως έτσι κι αλλιώς η Γη θα γίνει κόκ­κι­νη, εσείς που με χαρά μου συγ­χρω­τί­ζο­μαι, κου­βε­ντιά­ζω, καλα­μπου­ρί­ζω καθη­μερ­νά μαζί σας, που μου είναι ευχά­ρι­στο να ακούω τις από­ψεις σας και να προ­σπα­θώ, συντρί­βο­ντας την πρι­μο­δο­τού­με­νη περι­χα­ρά­κω­ση, να κατα­νοώ αυτά που μου λέτε, να προ­σπα­θώ να με κατα­νο­ή­σε­τε σ΄ αυτά τα απλά, όπως τα νομί­ζω, που σας λέω.

Περισσότερα

PDF Logo

Κώστας_Τζατζάνης ”Συνομιλίες-με-τον έγγονό μου”

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο