Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συντάξεις Απριλίου: Οι ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα ταμεία

Το πρό­γραμ­μα πλη­ρω­μής των κύριων και των επι­κου­ρι­κών συντά­ξε­ων απο­φά­σι­σε το διοι­κη­τι­κό συμ­βού­λιο του e‑ΕΦΚΑ.

Συγκε­κρι­μέ­να:

– Στις 28 Μαρ­τί­ου 2022, ημέ­ρα Δευ­τέ­ρα, θα κατα­βλη­θούν οι κύριες και οι επι­κου­ρι­κές συντά­ξεις των συντα­ξιού­χων που προ­έρ­χο­νται από τους τ. ΟΑΕΕ, τ. ΟΓΑ, τ. ΕΤΑΑ, τ. ΝΑΤ, τ. ΕΤΑΤ, τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΔΕΗ.

– Στις 29 Μαρ­τί­ου 2022, ημέ­ρα Τρί­τη, θα κατα­βλη­θούν οι κύριες και οι επι­κου­ρι­κές συντά­ξεις των συντα­ξιού­χων που προ­έρ­χο­νται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις τρά­πε­ζες, τον ΟΤΕ και το Δημό­σιο και ο ΑΜΚΑ τους τελειώ­νει σε 1,3,5,7,9.

– Στις 30 Μαρ­τί­ου 2022, ημέ­ρα Τετάρ­τη, θα κατα­βλη­θούν οι κύριες και οι επι­κου­ρι­κές συντά­ξεις των συντα­ξιού­χων που προ­έρ­χο­νται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις τρά­πε­ζες, τον ΟΤΕ και το Δημό­σιο και ο ΑΜΚΑ τους τελειώ­νει σε 0,2,4,6,8.

Βαρ­διά­νος στα σπόρ­κα, Αλέ­ξαν­δρος Παπαδιαμάντης

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο