Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συνταγή για Κοκορέτσι από τον Τσελεμεντέ

Συντα­γή για Κοκο­ρέ­τσι: Πασχα­λί­νο τρα­πέ­ζι χωρίς κοκο­ρέ­τσι γίνε­ται; Ε, για (πολ­λούς) δε γίνε­ται… Το απαι­τεί η περί­στα­ση, το «τρα­βά­ει» η όρεξη..

Κοκο­ρέ­τσι στο φούρ­νο: Πώς θα το φτιά­ξε­τε, πώς θα το ψήσετε

Για όσους ψάχνε­τε βοή­θεια σας έχου­με την αυθε­ντι­κή συντα­γή του Νίκου Τσε­λε­με­ντέ για κοκορέτσι:

Υλικά

• μια συκω­τα­ριό αρνί­σια (ή κατσι­κί­σια) μαζί με τα έντερα

• ένα — επι­πλέ­ον — ολό­κλη­ρο συκώ­τι αρνί­σιο (ή κατσικίσιο)

• καρ­διά, σπλή­να και γλυ­κά­δια αρνί­σια με το πάχος τους

• ρίγα­νη ψιλο­τριμ­μέ­νη, αλατοπίπερο

Διαδικασία

Γυρί­ζου­με τα έντε­ρα (το μέσα ‑έξω) και τα πλέ­νου­με πολ­λά νερά (ρίχνο­ντας κάθε φορά στο νερό λίγο ξίδι και λίγο αλά­τι χοντρό). Πλέ­νου­με επί­σης καλά όλα τα υπό­λοι­πα εντό­σθια, τα κόβου­με σε κομ­μά­τια, τ’ αφή­νου­με σε τρυ­πη­τό να στραγ­γί­σουν και τ’ αδειά­ζου­με σε λεκάνη.

Τα πασπα­λί­ζου­με με τ’ αλα­το­πί­πε­ρο και την ψιλο­τριμ­μέ­νη ρίγα­νη και παίρ­νο­ντάς τα ένα ένα τα περ­νά­με στη σού­βλα με σει­ρά: 2 κομ­μά­τια συκώ­τι, 1 πλε­μό­νι, 1 καρ­διά και σπλή­να, 1 γλυ­κά­δια και πάχος, ξανά δυο κομ­μά­τια συκώ­τι κ.λπ., ώσπου να τελειώ­σουν όλα.

Τρυ­πά­με την αρχή των εντέ­ρων με τη μύτη της σού­βλας και, γυρί­ζο­ντάς την κατάλ­λη­λα, τυλί­γου­με καλά και σφι­χτά με τα έντε­ρα όλα τα κομ­μά­τια που περά­σα­με στη σούβλα.

Ψήνου­με το κοκο­ρέ­τσι, γυρί­ζο­ντας τη σού­βλα πάνω από γινω­μέ­νη (σχε­δόν χωνε­μέ­νη) θρα­κιά ξύλων ή κάρ­βου­νων ή …ανα­θέ­του­με τη δια­δι­κα­σία σε ηλε­κτρι­κή ψηστιέ­ρα και εμείς απλά ελέγ­χου­με το ψήσιμο.

Σημεί­ω­ση: Μπο­ρού­με να χρη­σι­μο­ποι­ή­σου­με και τη μπό­λια (το περι­τό­ναιο) του αρνιού, να σκε­πά­σου­με δηλα­δή πρώ­τα μ’ αυτή τα κομ­μά­τια που περά­σα­με στη σού­βλα και μετά να τυλί­ξου­με απ έξω το έντε­ρο. Αν θέλου­με προ­σθέ­του­με στην ανά­μι­ξη των υλι­κών και λίγο ψιλο­τριμ­μέ­νο σκόρδο.

 

ΙΔΕΕΣ και «ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ» που άλλα­ξαν το ποδό­σφαι­ρο – Γιάν­νης Γεωργάκης

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο