Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ: Με μαζική διαδήλωση στο Μαξίμου διαμήνυσαν ότι θα συνεχίσουν να διεκδικούν ό,τι τους έχει αφαιρεθεί

Το συντα­ξιου­χι­κό κίνη­μα δεν κατα­θέ­τει τα όπλα, θα συνε­χί­σει να παλεύ­ει ενά­ντια στην παρα­πέ­ρα μεί­ω­ση του εισο­δή­μα­τος των συντα­ξιού­χων και για την επι­στρο­φή όσων τους έκλε­ψαν. Αυτό το μήνυ­μα έστει­λε η μαζι­κή κινη­το­ποί­η­ση των Συντα­ξιου­χι­κών Οργα­νώ­σε­ων στην Αθήνα.

Οι συντα­ξιού­χοι της Αττι­κής συγκε­ντρώ­θη­καν το πρωί της Τετάρ­της στο Σύνταγ­μα και από εκεί πορεύ­τη­καν στο Μέγα­ρο Μαξί­μου. Οι συντα­ξιού­χοι ζήτη­σαν συνά­ντη­ση με τον πρω­θυ­πουρ­γό, η οποία τελι­κά ορί­στη­κε για την Παρα­σκευή 14 Οκτώ­βρη, στις 12.30 μ.μ.

«Θα συνε­χί­σου­με να παλεύ­ου­με», τόνι­σε ο Δήμος Κου­μπού­ρης, πρό­ε­δρος της Ομο­σπον­δί­ας Συντα­ξιού­χων ΙΚΑ. Οι λύσεις θα έρθουν με τους δικούς μας αγώ­νες και όχι με την εναλ­λα­γή των κομ­μά­των στην κυβέρ­νη­ση, σημεί­ω­σε, προ­σθέ­το­ντας ότι «δεν μας κοροϊ­δεύ­ουν με υπο­σχέ­σεις». «Δεν συμ­βι­βα­ζό­μα­στε με την αθλιό­τη­τα και τα λίγα ψίχου­λα που μας πετά­νε», υπο­γράμ­μι­σε.

Στην κινη­το­ποί­η­ση μίλη­σαν ακό­μα οι Ερμό­λα­ος Λινάρ­δος, γραμ­μα­τέ­ας της Πανελ­λή­νιας Ομο­σπον­δί­ας Πολι­τι­κών Συντα­ξιού­χων Δημο­σί­ου, Αρι­στο­τέ­λης Κάντας, πρό­ε­δρος Συντα­ξιού­χων Επι­κου­ρι­κής Ασφά­λι­σης, Γιώρ­γος Πεπό­νης, πρό­ε­δρος του Πανελ­λή­νιου Συλ­λό­γου Συντα­ξιού­χων ΕΛΤΑ, Παντε­λής Τάτσης, πρό­ε­δρος της Ομο­σπον­δί­ας Συντα­ξιού­χων ΟΑΕΕ, Σωτή­ρης Ραυ­τό­που­λος, πρό­ε­δρος του Πανελ­λή­νιου Συλ­λό­γου Συντα­ξιού­χων ΟΣΕ, Κώστας Τζα­τζά­νης, πρό­ε­δρος των Συντα­ξιού­χων Μηχα­νι­κών και Ανα­γνώ­στης Μουμ­τζής, από την ΠΕΣ — ΝΑΤ.

Στο πλευρό των συνταξιούχων βρέθηκαν ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας ο Χρήστος Κατσώτης, βουλευτής του ΚΚΕ και μέλος της ΚΕ του Κόμματος, καθώς και αντιπροσωπεία της Γραμματείας του ΠΑΜΕ

Ο  ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, έκα­νε την εξής δήλωση:
«Οι συντα­ξιού­χοι και με τη σημε­ρι­νή τους κινη­το­ποί­η­ση απορ­ρί­πτουν την κοροϊ­δία, τόσο της κυβέρ­νη­σης, όσο και της αξιω­μα­τι­κής αντιπολίτευσης.
Τα ποσά που ανα­φέ­ρο­νται ως υπο­σχέ­σεις δεν καλύ­πτουν στοι­χειω­δώς την μεγά­λη ακρί­βεια, ενώ δεν περι­λαμ­βά­νουν τις επι­κου­ρι­κές, οδη­γούν σε παρα­πέ­ρα μεί­ω­ση του εισο­δή­μα­τός τους.
Το ΚΚΕ απαι­τεί και προτείνει:
〰️ Αυξή­σεις σε όλες τις συντάξεις.
◾ 〰️ Άμε­ση έκδο­σή τους.
◾ 〰️ Να μπει τέλος στις περι­κο­πές των εφάπαξ.
◾ 〰️ Να δοθούν τα ανα­δρο­μι­κά του 11μηνου, που παρά­νο­μα παρα­κρα­τού­νται και άλλα τέτοια μέτρα στοι­χειώ­δους του­λά­χι­στον ανα­κού­φι­σης».

Οι συντα­ξιού­χοι απαι­τούν μετα­ξύ άλλων: Αυξή­σεις σε όλες τις συντά­ξεις τώρα. Κατώ­τε­ρη σύντα­ξη στα 650 ευρώ από τα 384 που είναι σήμε­ρα. Να εκδο­θούν άμε­σα οι συντά­ξεις, να στα­μα­τή­σουν οι περι­κο­πές στα εφάπαξ.

Να δοθούν άμε­σα σε όλους τους συντα­ξιού­χους τα ανα­δρο­μι­κά του 11μηνου που παρά­νο­μα παρα­κρα­τού­νται δίχως προ­α­παι­τού­με­να. Να απο­δο­θεί το 0,5% του ΑΕΠ που με νόμο έχει ψηφί­σει η σημε­ρι­νή κυβέρ­νη­ση και επί 3 χρό­νια δεν το απο­δί­δει, ποσό που έχει φτά­σει στα 3 δισε­κα­τομ­μύ­ρια. Να απο­δο­θούν τώρα οι παρά­νο­μα παρα­κρα­τη­μέ­νες συν­δρο­μές (0,20) στις συν­δι­κα­λι­στι­κές οργα­νώ­σεις, που οφεί­λο­νται από το 2018. Καθώς και τα παρα­κρα­τη­θέ­ντα από τους συντα­ξιού­χους του ΟΑΕΕ.

Να γίνει τώρα άμε­σα πρό­σλη­ψη για­τρών, νοση­λευ­τών στα νοσο­κο­μεία, να ανοί­ξουν αυτά που έχουν κλεί­σει. Να δημιουρ­γη­θούν παντού δημό­σιες δομές οίκων ευγη­ρί­ας. Να καταρ­γη­θεί η αντερ­γα­τι­κή — αντι­λαϊ­κή — αντια­σφα­λι­στι­κή νομο­θε­σία και η φορο­λη­στεία. Να ανα­κε­φα­λαιο­ποι­η­θούν τώρα τα ασφα­λι­στι­κά ταμεία.

Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΣ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο