Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συνταξιουχοι – ΟΓΕ: Μαχητική συγκέντρωση & διαμαρτυρία στο υπ. Υγείας, απαίτησαν απόσυρση του Ν/Σ για τη δευτεροβάθμια περίθαλψη

Παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας στο υπουρ­γείο Υγεί­ας πραγ­μα­το­ποί­η­σαν οι Συνερ­γα­ζό­με­νες Συντα­ξιου­χι­κές Οργα­νώ­σεις απαι­τώ­ντας την άμε­ση από­συρ­ση του νομο­σχε­δί­ου για τη δευ­τε­ρο­βάθ­μια περί­θαλ­ψη, το οποίο υπο­βαθ­μί­ζει ακό­μα περισ­σό­τε­ρο το δημό­σιο σύστη­μα Υγείας.

Στην κινητοποίηση συμμετείχε η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας ‑ΟΓΕ

«Κάτω τα χέρια από τα νοσο­κο­μεία, δικαί­ω­μά μας είναι η δωρε­άν υγεία» και «Δώστε λεφτά για δωρε­άν υγεία, μαζι­κές προ­σλή­ψεις στα νοσο­κο­μεία» φώνα­ζαν οι συγκε­ντρω­μέ­νοι κατά τη δια­μαρ­τυ­ρία τους.

Οι δια­δη­λω­τές κατήγ­γει­λαν πως με το συγκε­κρι­μέ­νο νομο­σχέ­διο η κυβέρ­νη­ση χει­ρο­τε­ρεύ­ει την κατά­στα­ση στις δημό­σιες υπο­δο­μές Υγεί­ας, παρα­δί­δει τους ασφα­λι­σμέ­νους της χώρας στο έλε­ος της ιδιω­τι­κής υγεί­ας, τους ανα­γκά­ζει να βάζουν πιο βαθιά το χέρι στην τσέ­πη για την Πρό­νοια και την απο­κα­τά­στα­ση της υγεί­ας τους και την ίδια ώρα υπο­βαθ­μί­ζει το επί­πε­δο των παρε­χό­με­νων υπη­ρε­σιών Υγείας.

Παράλ­λη­λα χει­ρο­τε­ρεύ­ει τις εργα­σια­κές σχέ­σεις των για­τρών και συνο­λι­κά του ιατρι­κού προ­σω­πι­κού με επι­πτώ­σεις για τους ασθενείς.

 

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο