Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συνταξιούχοι: Με ακόμη μεγαλύτερη ορμή για τη διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων μας

Την πραγ­μα­το­ποί­η­ση μαζι­κών αγω­νι­στι­κών περι­φε­ρεια­κών συσκέ­ψε­ων για την προ­ε­τοι­μα­σία από τώρα αγω­νι­στι­κού προ­γράμ­μα­τος δρά­σης αμέ­σως μετά την ολο­κλή­ρω­ση της εκλο­γι­κής δια­δι­κα­σί­ας απο­φά­σι­σε η Συντο­νι­στι­κή Επι­τρο­πή Αγώ­να των Συνερ­γα­ζό­με­νων Συντα­ξιου­χι­κών Οργανώσεων.

Σε συνε­δρί­α­σή της συζή­τη­σε την πορεία του συντα­ξιου­χι­κού κινή­μα­τος μπρο­στά στις επι­κεί­με­νες πολι­τι­κές εξε­λί­ξεις και επι­ση­μαί­νει τα εξής:

«Η κάλ­πι­κη αντι­πα­ρά­θε­ση που παρα­κο­λου­θού­με μπρο­στά στις εκλο­γές ανά­με­σα στα κόμ­μα­τα που κυβέρ­νη­σαν, ψήφι­σαν τα μνη­μό­νια, τους αντι­λαϊ­κούς, αντι­συ­ντα­ξιου­χι­κούς, εφαρ­μο­στι­κούς νόμους, που τσά­κι­σαν τη ζωή μας, τις συντά­ξεις μας, την Υγεία, τις κοι­νω­νι­κές παρο­χές και ό,τι με θυσί­ες και αγώ­νες κερ­δί­σα­με, γίνε­ται με στό­χο για το ποιο κόμ­μα θα κάτσει στην κυβερ­νη­τι­κή καρέ­κλα για να συνε­χι­σθούν οι ίδιες πολι­τι­κές με ακό­μα μεγα­λύ­τε­ρη ένταση.

Τα μεγά­λα λόγια για στα­θε­ρό­τη­τα, ανά­πτυ­ξη, προ­ο­δευ­τι­κές λύσεις κρύ­βουν και θολώ­νουν σκό­πι­μα την αλή­θεια, ότι και μετά τις εκλο­γές τα μνη­μό­νια, οι εφαρ­μο­στι­κοί νόμοι, τα μέτρα επι­τή­ρη­σης, τα ματω­μέ­να πλε­ο­νά­σμα­τα, όλες οι περι­κο­πές θα είναι εδώ, θα εφαρ­μό­ζο­νται και θα έρχο­νται νέα μέτρα. Στό­χος τους η παρα­πέ­ρα αύξη­ση των ορί­ων ηλι­κί­ας για συντα­ξιο­δό­τη­ση, μετα­τρο­πή των συντά­ξε­ων σε προ­νοια­κά επι­δό­μα­τα, με την κατάρ­γη­ση σε ό,τι έχει απο­μεί­νει από τον κοι­νω­νι­κό χαρα­κτή­ρα της Ασφάλισης.

Θεω­ρού­με ότι οι συντα­ξιού­χοι και οι οικο­γέ­νειές τους, που βρέ­θη­καν στο μάτι του κυκλώ­να όλα αυτά τα χρό­νια, δεν θα πρέ­πει να πέσουν στην παγί­δα της πόλω­σης, αλλά να κρί­νουν τα κόμ­μα­τα, τις πολι­τι­κές δυνά­μεις, με βάση τις πολι­τι­κές τους και τη στά­ση που κρά­τη­σαν στα δίκαια αιτή­μα­τά μας.

Αυτό να είναι το κρι­τή­ριο της ψήφου, να κατα­δι­κά­σουν όλα εκεί­να τα κόμ­μα­τα που έβα­λαν το χέρι τους τόσο από κυβερ­νη­τι­κές θέσεις ή στή­ρι­ξαν με την ψήφο τους το τσά­κι­σμα της ζωής μας.

Οδη­γός μας οι μαχη­τι­κές αγω­νι­στι­κές κινη­το­ποι­ή­σεις μας που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν σε όλη τη χώρα, για τη διεκ­δί­κη­ση των δίκαιων αιτη­μά­των μας για τη λύση των προ­βλη­μά­των που μας έχουν φορ­τώ­σει όλες οι κυβερ­νή­σεις. Αυτή η αγω­νι­στι­κή πορεία απο­τε­λεί παρα­κα­τα­θή­κη για τη συνέ­χι­σή τους με ακό­μα μεγα­λύ­τε­ρη ορμή ανε­ξάρ­τη­τα από το ποιο κόμ­μα θα βρε­θεί στο τιμό­νι της κυβέρνησης.

Έχου­με πεί­ρα ό,τι μέχρι σήμε­ρα κατα­φέ­ρα­με να απο­κρού­σου­με, να κερ­δί­σου­με την μη περι­κο­πή των συντά­ξε­ων από την 1.1.2019, τη μεί­ω­ση του αφο­ρο­λο­γή­του από το 2020 παρό­τι έχουν ψηφι­στεί 2 και 3 φορές από τη σημε­ρι­νή κυβέρ­νη­ση, την από­δο­ση της εισφο­ράς αλλη­λεγ­γύ­ης στις επι­κου­ρι­κές, τη δια­φο­ρά στην παρα­κρά­τη­ση για την Υγεία, το πενι­χρό επί­δο­μα που η κυβέρ­νη­ση το ονό­μα­σε 13η σύντα­ξη, την απο­κα­τά­στα­ση των συντά­ξε­ων χηρεί­ας, που είναι απο­τέ­λε­σμα του αγώ­να μας και όχι δικα­στι­κών απο­φά­σε­ων όπως μια μερί­δα των ΜΜΕ και του Τύπου προ­πα­γαν­δί­ζουν για λογα­ρια­σμό των μεγα­λο­δι­κη­γο­ρι­κών γραφείων.

Δεν είμα­στε αμνή­μο­νες, δεν υιο­θε­τού­με τη λογι­κή ό,τι έγι­νε — έγι­νε. Διεκ­δι­κού­με ό,τι μας έχει αφαι­ρε­θεί, δεν τα χρω­στά­με σε κανέ­να δανει­στή, είναι πλη­ρω­μέ­να με το αίμα και τον αγώ­να μιας ζωής.

Απορ­ρί­πτου­με την επι­δο­μα­τι­κή λογι­κή. Δεν πλη­ρώ­σα­με για να παίρ­νου­με επι­δό­μα­τα, αλλά συντά­ξεις για να ζού­με με αξιοπρέπεια.

Στα­θε­ρά παλεύ­ου­με και απαιτούμε:

• Κατάρ­γη­ση όλων των αντια­σφα­λι­στι­κών αντερ­γα­τι­κών νόμων που έχουν ψηφι­σθεί από όλες τις κυβερ­νή­σεις. Άμε­ση ανα­κε­φα­λαιο­ποί­η­ση των ασφα­λι­στι­κών ταμείων.

• Να επι­στρα­φούν όλες οι περι­κο­πές στις συντά­ξεις μας σε όλους τους συντα­ξιού­χους δίχως προ­σφυ­γές και προαπαιτούμενα.

• Να δοθούν άμε­σα αυξή­σεις σε όλες τις συντά­ξεις και να ορι­σθεί η κατώ­τε­ρη σύντα­ξη στα 600 ευρώ με ενσω­μά­τω­ση του ΕΚΑΣ από τα 360 που είναι σήμερα.

• Όχι στην περι­κο­πή των οικο­γε­νεια­κών μας επι­δο­μά­των. Από­δο­ση στις συντά­ξεις του ΟΑΕΕ ανά­λο­γα με τα χρό­νια ασφά­λι­σης. Άμε­ση έκδο­ση των ενη­με­ρω­τι­κών σημειω­μά­των σύνταξης.

• Δημό­σιο σύστη­μα Κοι­νω­νι­κής Ασφά­λι­σης. Απο­κλει­στι­κά, δημό­σια δωρε­άν Υγεία, ιατρο­φαρ­μα­κευ­τι­κή περί­θαλ­ψη για όλους, κατάρ­γη­ση και απα­γό­ρευ­ση σε κάθε εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση — ιδιωτικοποίηση.

Η ΣΕΑ απο­φά­σι­σε να πραγ­μα­το­ποι­ή­σει σε όλη τη χώρα μαζι­κές αγω­νι­στι­κές περι­φε­ρεια­κές συσκέ­ψεις με τα σωμα­τεία και τους συντα­ξιού­χους της δύνα­μής της για την προ­ε­τοι­μα­σία από τώρα αγω­νι­στι­κού προ­γράμ­μα­τος δρά­σης αμέ­σως μετά την ολο­κλή­ρω­ση της εκλο­γι­κής διαδικασίας».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο