Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συντηρείται η ένταση με νέες ΝΑΤΟικές δυνάμεις στο σχέδιο περικύκλωσης της Ρωσίας

ΟΥΚΡΑΝΙΑ — ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ
Καμία «εγγύηση ασφαλείας» και αποκλιμάκωση
μετά τις απαντήσεις των ΗΠΑ — ΝΑΤΟ
στις ρωσικές αξιώσεις

Με συγκέ­ντρω­ση ισχυ­ρών στρα­τιω­τι­κών δυνά­με­ων στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή, απει­λές, «προει­δο­ποι­ή­σεις» και σύν­θε­τα παζά­ρια που διε­ξά­γο­νται σε ένα τέτοιο φόντο, συνε­χί­στη­κε και αυτήν τη βδο­μά­δα η εντει­νό­με­νη αντι­πα­ρά­θε­ση ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ με τη Ρωσία, γύρω από την Ουκρα­νία και την Ανα­το­λι­κή Ευρώπη.

Οι δε γρα­πτές απα­ντή­σεις που επέ­δω­σαν ΗΠΑ και ΝΑΤΟ στα αιτή­μα­τα της Ρωσί­ας για «εγγυ­ή­σεις ασφα­λεί­ας» δεν προ­μη­νύ­ουν καμία εκτό­νω­ση αυτής της αντι­πα­ρά­θε­σης, με τις δύο πλευ­ρές να «συμ­φω­νούν» πως παρά τη συνέ­χι­ση των παζα­ριών, η κατά­στα­ση είναι ιδιαί­τε­ρα κρί­σι­μη και η ιμπε­ρια­λι­στι­κή σύγκρου­ση μπο­ρεί να κλι­μα­κω­θεί από μέρα σε μέρα.

80 τόνοι επι­πλέ­ον αμε­ρι­κα­νι­κού στρα­τιω­τι­κού υλι­κού έφτα­σαν στην Ουκρα­νία, ενώ ενι­σχύ­ο­νται συνε­χώς οι ΝΑΤΟι­κές δυνά­μεις στην Ανα­το­λι­κή Ευρώ­πη — ©® The Associated

Η Μόσχα δηλώ­νει πως ο καλύ­τε­ρος τρό­πος για μεί­ω­ση της έντα­σης είναι να απο­μα­κρύ­νει το ΝΑΤΟ τις δυνά­μεις του από την Ανα­το­λι­κή Ευρώ­πη — οι οποί­ες αντι­θέ­τως ενι­σχύ­ο­νται συνε­χώς — ανα­φέ­ρο­ντας πως η Ρωσία δεν σκο­πεύ­ει να εισβά­λει στην Ουκρανία.

ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ υπε­ρα­σπί­ζο­νται το «δικαί­ω­μα» της παρα­πέ­ρα ΝΑΤΟι­κής επέ­κτα­σης προς τη Ρωσία και καλούν τη Μόσχα να απο­σύ­ρει τα στρα­τεύ­μα­τα από τα δυτι­κά σύνο­ρά της και από τη Λευ­κο­ρω­σία, όπου θα βρί­σκο­νται για κοι­νές ασκήσεις.

Την ίδια ώρα, τα παζά­ρια «απλώ­νο­νται» σε όλο τον χάρ­τη, με τη ραγδαία άνο­δο της Κίνας και την αυξα­νό­με­νη επιρ­ροή της στην Ουκρα­νία και την περιο­χή να απα­σχο­λεί όλες τις πλευρές.

Χαρα­κτη­ρι­στι­κά, οι περι­βό­η­τες δηλώ­σεις του αρχη­γού του γερ­μα­νι­κού Πολε­μι­κού Ναυ­τι­κού, αντι­ναύ­αρ­χου Κ. Α. Σέν­μπαχ ότι η Κρι­μαία είναι «χαμέ­νη υπό­θε­ση» και ότι «ο Πού­τιν το μόνο που ζητά είναι σεβα­σμός, και ίσως να του αξί­ζει» — δηλώ­σεις που τον οδή­γη­σαν τελι­κά σε παραί­τη­ση — στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα συν­δέ­ο­νταν με την επι­σή­μαν­σή του ότι «χρεια­ζό­μα­στε τη Ρωσία ενά­ντια στην Κίνα»…

«Φυσι­κά, οι ΗΠΑ και η Δύση ανη­συ­χούν για νέους συνα­σπι­σμούς στη διε­θνή σκη­νή». Η συνερ­γα­σία Ρωσί­ας, Κίνας και Ιράν «είναι ένα παρά­δειγ­μα στρα­τη­γι­κού συνα­σπι­σμού», ο οποί­ος θα ήταν «ιδιαί­τε­ρα επί­πο­νος για τη Δύση», επι­σή­μα­νε την Τρί­τη ο Ιρα­νός πρέ­σβης στη Ρωσία, που επι­σκέ­φτη­κε τη ρωσι­κή περιο­χή Βόρεια Οσε­τία, στα σύνο­ρα με τη Γεωργία.

Από τις εξε­λισ­σό­με­νες δια­πραγ­μα­τεύ­σεις για το ιρα­νι­κό πυρη­νι­κό πρό­γραμ­μα μέχρι αυτές για τον «έλεγ­χο των εξο­πλι­σμών», όλες οι συνο­μι­λί­ες Δύσης — Ρωσί­ας γίνο­νται και με το «βλέμ­μα» στην Κίνα.

Σε αυτό το φόντο, ο Ρώσος ΥΠΕΞ Σ. Λαβρόφ θα επι­σκε­φθεί το Πεκί­νο την Πέμ­πτη, προ­ε­τοι­μά­ζο­ντας την συνά­ντη­ση του Ρώσου Προ­έ­δρου, Βλ. Πού­τιν, με τον Κινέ­ζο ομό­λο­γό του, Σι Τζιν­πίνγκ, όπου θα συζη­τη­θούν και οι «εγγυ­ή­σεις ασφα­λεί­ας» για την Ανα­το­λι­κή Ευρώπη.

Σημειώ­νε­ται ότι ήδη ο Κινέ­ζος ΥΠΕΞ, Ουάνγκ Γι, σε τηλε­φω­νι­κή συνο­μι­λία με τον Αμε­ρι­κα­νό ομό­λο­γό του, Αντ. Μπλίν­κεν, υπε­ρα­σπί­στη­κε τις «λογι­κές ανη­συ­χί­ες» της Ρωσί­ας σε σχέ­ση με την Ουκρα­νία και την Ανα­το­λι­κή Ευρώ­πη, ενώ χωρίς να κατο­νο­μά­ζει το ΝΑΤΟ, εκτί­μη­σε ότι «την περι­φε­ρεια­κή ασφά­λεια δεν μπο­ρεί να εγγυ­η­θεί η ενί­σχυ­ση ή η επέ­κτα­ση στρα­τιω­τι­κών μπλοκ».

Οι απαντήσεις ΗΠΑ και ΝΑΤΟ

Σύμ­φω­να με όσα ανα­κοι­νώ­θη­καν, η απά­ντη­ση των ΗΠΑ προς τη Ρωσία περι­λαμ­βά­νει: Λίστα με τις «ανη­συ­χί­ες» για ρωσι­κές ενέρ­γειες που «υπο­νο­μεύ­ουν την ασφά­λεια και τη στα­θε­ρό­τη­τα». Αρνη­ση στο αίτη­μα να στα­μα­τή­σει η επέ­κτα­ση του ΝΑΤΟ προς ανα­το­λάς, με τον ισχυ­ρι­σμό ότι κάθε κρά­τος έχει δικαί­ω­μα να επι­λέ­ξει τις συμ­μα­χί­ες του. Λίστα με τομείς όπου θεω­ρού­νται δυνα­τοί αμοι­βαί­οι συμ­βι­βα­σμοί, όπως έλεγ­χος εξο­πλι­σμών, συντο­νι­σμός σε στρα­τιω­τι­κά ζητή­μα­τα, «μεί­ω­ση κινδύνου».

Ο Μπλίν­κεν ισχυ­ρί­στη­κε ότι «όσα ανα­φέ­ρο­νται χαρά­ζουν μια σοβα­ρή διπλω­μα­τι­κή πορεία προς τα εμπρός, αν η Ρωσία το επι­λέ­ξει» και ανα­μέ­νει συνά­ντη­ση με τον Ρώσο ομό­λο­γό του, Σ. Λαβρόφ, η οποία, σύμ­φω­να με ρωσι­κά ΜΜΕ, ενδέ­χε­ται να γίνει τις επό­με­νες βδο­μά­δες στη Γενεύη.
Σύμ­φω­να με τον Αμε­ρι­κα­νό πρέ­σβη στη Μόσχα, Τζ. Σάλι­βαν, οι ΗΠΑ έχουν συμπε­ρι­λά­βει «αμοι­βαία μέτρα δια­φά­νειας», όπως μη ανά­πτυ­ξη «επι­θε­τι­κών οπλι­κών συστη­μά­των στην Ουκρα­νία», σχε­τι­κά με στρα­τιω­τι­κές ασκή­σεις στην Ευρώ­πη και «πιθα­νά μέτρα ελέγ­χου των εξο­πλι­σμών που σχε­τί­ζο­νται με πυραύ­λους στην Ευρώ­πη».

Στην απά­ντη­σή του, το ΝΑΤΟ καλεί τη Ρωσία «να απέ­χει από βίαιη συμπε­ρι­φο­ρά και κακό­βου­λες δρα­στη­ριό­τη­τες ενα­ντί­ον των συμ­μά­χων και άλλων εθνών. Η Ρωσία θα πρέ­πει επί­σης να απο­σύ­ρει τις δυνά­μεις της από την Ουκρα­νία, τη Γεωρ­γία και τη Μολ­δα­βία, όπου ανα­πτύσ­σο­νται χωρίς τη συγκα­τά­θε­ση αυτών των χωρών», ενώ καλεί σε «προ­σπά­θειες διευ­θέ­τη­σης των συγκρού­σε­ων». Επί­σης ο γγ, Γ. Στόλ­τεν­μπεργκ, ζήτη­σε επα­να­λει­τουρ­γία των γρα­φεί­ων Ρωσί­ας και ΝΑΤΟ σε Βρυ­ξέλ­λες και Μόσχα αντί­στοι­χα, χρή­ση στρα­τιω­τι­κών διαύ­λων επι­κοι­νω­νί­ας για απο­φυ­γή κιν­δύ­νων κ.ά.

Η Ρωσία εξετάζει τα επόμενα βήματα

Η Ρωσία αντέ­δρα­σε συγκρα­τη­μέ­να στις απα­ντή­σεις των ΗΠΑ, τις οποί­ες το ρωσι­κό ΥΠΕΞ χαρα­κτή­ρι­σε «διπλω­μα­τι­κά ευπρε­πείς», και δήλω­σε πως θα εξε­τα­στούν ανα­λυ­τι­κά. Προς το παρόν η Ρωσία δεν φαί­νε­ται να «κλεί­νει» την «πόρ­τα» του δια­λό­γου, αν και ο ΥΠΕΞ, Σ. Λαβρόφ, τόνι­σε πως «αν οι ΗΠΑ επι­μεί­νουν και δεν αλλά­ξουν τις θέσεις τους, ούτε εμείς θα αλλά­ξου­με τις δικές μας».

Ειδι­κό­τε­ρα η Ρωσία θα ξεκι­νή­σει επα­φές με κρά­τη — μέλη του Οργα­νι­σμού για την Ασφά­λεια και τη Συνερ­γα­σία στην Ευρώ­πη (ΟΑΣΕ) — συμ­με­τέ­χουν και οι ΗΠΑ, Ουκρα­νία, Ρωσία — σχε­τι­κά με συν­θή­κες που έχουν υπο­γρα­φεί και προ­βλέ­πουν ότι «κάθε κρά­τος υπο­χρε­ού­ται να μην ενι­σχύ­ει την ασφά­λειά του εις βάρος της ασφά­λειας των άλλων», είπε ο Λαβρόφ, προ­σθέ­το­ντας ότι «δεν βλέ­πω καμία πιθα­νό­τη­τα για συμ­βι­βα­σμό εδώ».

«Δεν υπάρ­χει θετι­κή απά­ντη­ση στο κύριο ζήτη­μα» της μη επέ­κτα­σης του ΝΑΤΟ κυρί­ως στην Ουκρα­νία, αλλά «υπάρ­χει ελπί­δα» για «μια σοβα­ρή συζή­τη­ση στα δευ­τε­ρεύ­ο­ντα», είπε ο Ρώσος ΥΠΕΞ.

Σύμ­φω­να με τον ίδιο, υπουρ­γεία και υπη­ρε­σί­ες της Ρωσί­ας προ­ε­τοι­μά­ζουν προ­τά­σεις αντί­δρα­σης για τον Ρώσο Πρό­ε­δρο, ο οποί­ος θα λάβει την τελι­κή απόφαση.

Δημο­σί­ευ­μα της ρωσι­κής «Kommersant» υπεν­θυ­μί­ζει πως έχουν γίνει ήδη δύο προ­τά­σεις στη ρωσι­κή Βου­λή προς τον Πού­τιν. Το κυβερ­νών κόμ­μα «Ενιαία Ρωσία» ζητά να παρα­δο­θούν ρωσι­κά όπλα στους φιλο­ρώ­σους αυτο­νο­μι­στές του Ντο­νέ­τσκ και του Λου­γκάνσκ, ενώ το ΚΚΡΟ ζητά η ρωσι­κή κυβέρ­νη­ση να τις ανα­γνω­ρί­σει ως αυτό­νο­μες Δημο­κρα­τί­ες.

Στη ρωσι­κή πρό­τα­ση, Ρωσία και Δύση να απέ­χουν από ανά­πτυ­ξη πυρη­νι­κών πυραύ­λων μικρού και μεσαί­ου βελη­νε­κούς (INF) που μπο­ρούν να πλή­ξουν τα εδά­φη τους, επέ­μει­νε και αξιω­μα­τού­χος του ρωσι­κού ΥΠΕΞ, «προει­δο­ποιώ­ντας» πως δια­φο­ρε­τι­κά «νέες “πυραυ­λι­κές κρί­σεις” είναι ανα­πό­φευ­κτες». Οπως είπε, το ΝΑΤΟ έχει την ικα­νό­τη­τα να ανα­πτύ­ξει γρή­γο­ρα πυρη­νι­κά όπλα που θα μπο­ρού­σαν να χτυ­πή­σουν στρα­τη­γι­κούς στό­χους στη Ρωσία. Σε περί­πτω­ση μη συμ­βι­βα­σμού, η Ρωσία δεν έχει απο­κλεί­σει την ανά­πτυ­ξη τέτοιων πυραύ­λων στα δυτι­κά σύνο­ρά της.

Επαφές Ρωσίας με Γαλλία και Γερμανία

Την ανά­γκη «να συμ­μορ­φω­θεί το Κίε­βο με τις συμ­φω­νί­ες του Μινσκ, πρώ­τα απ’ όλα, για καθιέ­ρω­ση άμε­σου δια­λό­γου με τις αυτο­α­πο­κα­λού­με­νες Δημο­κρα­τί­ες του Ντό­νε­τσκ και του Λου­γκάνσκ και για το ειδι­κό καθε­στώς του Ντον­μπάς», τόνι­σε ο Βλ. Πού­τιν σε τηλε­φω­νι­κή επι­κοι­νω­νία με τον Γάλ­λο Πρό­ε­δρο, Εμ. Μακρόν, την Παρα­σκευή. Οι σχε­τι­κές συνο­μι­λί­ες στο σχή­μα της Νορ­μαν­δί­ας (Γερ­μα­νία, Γαλ­λία, Ρωσία, Ουκρα­νία) που έγι­ναν στο Παρί­σι, θα επα­να­λη­φθούν στο Βερολίνο.

Ο Μακρόν ενη­μέ­ρω­σε τον Πού­τιν για την προ­σέγ­γι­ση της γαλ­λι­κής προ­ε­δρί­ας στην ΕΕ «στην κοι­νή ευρω­παϊ­κή πορεία» και οι δυο πλευ­ρές «συμ­φω­νούν να συνε­χί­σουν τον ρωσο-γαλ­λι­κό διά­λο­γο για το σύνο­λο των θεμά­των της ευρω­παϊ­κής ασφά­λειας».

Η ΕΕ, με «μπρο­στά­ρη­δες» τη Γαλ­λία και τη Γερ­μα­νία — την ίδια ώρα που συμ­με­τέ­χει στην παρα­πέ­ρα ενί­σχυ­ση των ΝΑΤΟι­κών στρα­τιω­τι­κών δυνά­με­ων στην Ανα­το­λι­κή Ευρώ­πη και στην «εκτό­ξευ­ση» νέων απει­λών — επι­διώ­κει πιο ανα­βαθ­μι­σμέ­νο ρόλο ή και ξεχω­ρι­στές συνο­μι­λί­ες με τη Μόσχα, για μια «νέα αρχι­τε­κτο­νι­κή ασφα­λεί­ας στην Ευρώ­πη», σύμ­φω­να και με ιδιαί­τε­ρα συμ­φέ­ρο­ντα των ευρω­παϊ­κών μονοπωλίων.

Τη μεγά­λη σημα­σία που έχει για τη Ρωσία «η μη επέ­κτα­ση του ΝΑΤΟ και η μη ανά­πτυ­ξη επι­θε­τι­κών όπλων που απει­λούν τη Ρωσία» επι­σή­μα­νε ο Λαβρόφ στην Γερ­μα­νί­δα ομό­λο­γό του, Ανα­λέ­να Μπέρ­μποκ, σε τηλε­φω­νι­κή συνομιλία.

Και στις δυο τηλε­φω­νι­κές επα­φές Ρωσί­ας — Γαλ­λί­ας και Ρωσί­ας — Γερ­μα­νί­ας συζη­τή­θη­κε ιδιαί­τε­ρα και η πρό­ο­δος των δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων για το ιρα­νι­κό πυρη­νι­κό πρόγραμμα.

Στο μετα­ξύ, ο Πού­τιν πραγ­μα­το­ποί­η­σε τηλε­διά­σκε­ψη με εκπρο­σώ­πους μεγά­λων μονο­πω­λια­κών ομί­λων της Ιτα­λί­ας και σχε­διά­ζει αντί­στοι­χες με Γερ­μα­νούς επι­χει­ρη­μα­τί­ες και άλλους ευρω­παϊ­κών κρατών.

«Μυρίζει μπαρούτι» σε Ουκρανία και Ανατολική Ευρώπη

Την ίδια ώρα, οι ΗΠΑ ζήτη­σαν «προ­σφο­ρές» από τα μέλη του ΝΑΤΟ για να ενι­σχυ­θεί η «ανα­το­λι­κή πτέ­ρυ­γά» του σε κρά­τη της Βαλ­τι­κής και σε Ρου­μα­νίαΒουλ­γα­ρία.

Οι ίδιες οι ΗΠΑ ανα­κοί­νω­σαν ότι θέτουν σε επι­φυ­λα­κή 8.500 στρα­τιώ­τες για άμε­ση ανά­πτυ­ξη στην Ανα­το­λι­κή Ευρώ­πη «αν χρεια­στεί», ενώ 6 αμε­ρι­κα­νι­κά αερο­σκά­φη «F‑15» θα βρί­σκο­νται για περί­που 10 μέρες σε βάση της Εσθο­νί­ας.

Παράλ­λη­λα, έφτα­σαν στην Ουκρα­νία περί­που 80 τόνοι αμε­ρι­κα­νι­κού στρα­τιω­τι­κού υλι­κού, μέρος της νέας στρα­τιω­τι­κής «βοή­θειας» ύψους 200 εκατ. δολα­ρί­ων. Σε τηλε­φω­νι­κή επι­κοι­νω­νία του Αμε­ρι­κα­νού Προ­έ­δρου, Τζο Μπάι­ντεν, με τον Ουκρα­νό ομό­λο­γό του, Β. Ζελέν­σκι, συζη­τή­θη­κε «πρό­σθε­τη μακρο­οι­κο­νο­μι­κή στή­ρι­ξη στην Ουκρα­νία εν μέσω πίε­σης από τη στρα­τιω­τι­κή συσ­σώ­ρευ­ση της Ρωσίας».

Σε ό,τι αφο­ρά την υπό­λοι­πη λυκο­συμ­μα­χία, μετα­ξύ άλλων: Η Βρε­τα­νία εξε­τά­ζει να ανα­πτύ­ξει εκα­το­ντά­δες επι­πλέ­ον στρα­τιώ­τες στη Βαλ­τι­κή. Η Δανία στέλ­νει φρε­γά­τα στη Βαλ­τι­κή και ανα­πτύσ­σει 4 αερο­σκά­φη «F‑16» στη Λιθουα­νία. Η Ισπα­νία στέλ­νει πλοία για ενί­σχυ­ση των δυνά­με­ων του ΝΑΤΟ και εξε­τά­ζει την απο­στο­λή αερο­σκα­φών στη Βουλ­γα­ρία. Η Γαλ­λία εκφρά­ζει ετοι­μό­τη­τα να στεί­λει στρα­τεύ­μα­τα στη Ρου­μα­νία. Η Ολλαν­δία στέλ­νει δύο αερο­σκά­φη «F‑35» στη Βουλ­γα­ρία από τον Απρί­λη και θέτει ένα πλοίο και χερ­σαί­ες μονά­δες σε ετοι­μό­τη­τα για τη Δύνα­μη Ταχεί­ας Αντί­δρα­σης του ΝΑΤΟ. Επί­σης, το ΝΑΤΟ εξε­τά­ζει το ενδε­χό­με­νο απο­στο­λής ορι­σμέ­νων στρα­τευ­μά­των στη Σλο­βα­κία, σύμ­φω­να με τον Σλο­βά­κο ΥΠΕΞ.

Την ίδια ώρα, οι ρωσι­κές Ενο­πλες Δυνά­μεις ξεκί­νη­σαν γυμνά­σια στη νότια Ρωσία, κοντά σε Ουκρα­νία και Κρι­μαία, με συμ­με­το­χή 6.000 στρα­τιω­τών και αερο­σκα­φών. Επι­πλέ­ον, πάνω από 20 ρωσι­κά πολε­μι­κά πλοία θα ανα­πτυ­χθούν για ασκή­σεις στη Μαύ­ρη Θάλασσα.

Στο πλαί­σιο των μεγά­λων ασκή­σε­ων Ρωσί­ας — Λευ­κο­ρω­σί­ας «Συμ­μα­χι­κή Απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα», μετα­κι­νή­θη­καν εκεί ρωσι­κά μαχη­τι­κά αεριω­θού­με­να «Su-35», ενώ η Ουά­σιγ­κτον απεί­λη­σε το Μινσκ ότι το ΝΑΤΟ θα ανα­πτύ­ξει «στρα­τεύ­μα­τα σε χώρες που συνο­ρεύ­ουν με τη Λευ­κο­ρω­σία», εάν «γίνει εισβο­λή στην Ουκρα­νία από τη Λευκορωσία».

Στρα­τη­γι­κά βομ­βαρ­δι­στι­κά των ΗΠΑ πραγ­μα­το­ποιούν καθη­με­ρι­νά περισ­σό­τε­ρες από 30 εξό­δους κοντά στα σύνο­ρα του «Ενω­σια­κού Κρά­τους» Ρωσί­ας — Λευ­κο­ρω­σί­ας, δήλω­σε ο Λευ­κο­ρώ­σος Πρό­ε­δρος, Αλ. Λου­κα­σέν­κο.

Για ενδε­χό­με­νες «προ­βο­κά­τσιες» στην Ανα­το­λι­κή Ουκρα­νία προει­δο­ποί­η­σε ο Ρώσος ΥΠΕΞ, σύμ­φω­να με τον οποίο περί­που 100.000 «εθε­λο­ντές» (ακρο­δε­ξιά και εθνι­κι­στι­κά στοι­χεία) και βετε­ρά­νοι του ουκρα­νι­κού στρα­τού έχουν συγκε­ντρω­θεί στη γραμ­μή επαφής.

Εξάλ­λου, οι φιλο­ρώ­σοι αυτο­νο­μι­στές του Ντο­νέ­τσκ και του Λου­γκάνσκ ανέ­φε­ραν πως η κατά­στα­ση στην περιο­χή θυμί­ζει «παρα­μο­νές πολέ­μου». Κατήγ­γει­λαν πως οι ουκρα­νι­κές Ενο­πλες Δυνά­μεις υπό την καθο­δή­γη­ση στρα­τιω­τι­κών συμ­βού­λων των ΗΠΑ έχουν ετοι­μά­σει σχέ­διο επί­θε­σης στο Ντον­μπάς και πως κατα­σκο­πευ­τι­κά αερο­σκά­φη από ΗΠΑ — Βρε­τα­νία πετούν τακτι­κά πάνω από ουκρα­νι­κό έδαφος.

Πηγή Ριζο­σπά­στης

Δεί­τε και
Συνο­μι­λία Μητσο­τά­κη — Σολτς | Στο «μενού» και η Ουκρανία
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο