Συντηρείται η ένταση με νέες ΝΑΤΟικές δυνάμεις στο σχέδιο περικύκλωσης της Ρωσίας

ΟΥΚΡΑΝΙΑ — ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ Καμία «εγγύ­η­ση ασφα­λεί­ας» και απο­κλι­μά­κω­ση μετά τις απα­ντή­σεις των ΗΠΑ — ΝΑΤΟ στις ρωσι­κές αξιώ­σεις Με συγκέ­ντρω­ση ισχυ­ρών στρα­τιω­τι­κών δυνά­με­ων στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή, απει­λές, «προει­δο­ποι­ή­σεις» και σύν­θε­τα παζά­ρια που διε­ξά­γο­νται σε ένα τέτοιο φόντο, συνε­χί­στη­κε και αυτήν τη βδο­μά­δα η εντει­νό­με­νη αντι­πα­ρά­θε­ση ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ με τη Ρωσία, γύρω από … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Συντη­ρεί­ται η έντα­ση με νέες ΝΑΤΟι­κές δυνά­μεις στο σχέ­διο περι­κύ­κλω­σης της Ρωσί­ας.