Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συντριβή αεροσκάφους: Εντοπίστηκαν 7 σοροί του πληρώματος του Αντόνοφ — Βρέθηκε το ένα μαύρο κουτί

Από το διοι­κη­τή του Τάγ­μα­τος Εκκα­θά­ρι­σης Ναρ­κο­πε­δί­ων Ξηράς (ΤΕΝΞ)- ο οποί­ος βρί­σκε­ται στην περιο­χή όπου κατέ­πε­σε αερο­σκά­φος Αντό­νοφ, στην κοι­νό­τη­τα Αντι­φι­λίπ­πων του δήμου Παγ­γαί­ου, δυτι­κά της Καβά­λας- ανα­φέρ­θη­κε ότι έχουν εντο­πι­στεί οι 7 από τις 8 σορούς και μέχρι στιγ­μής έχουν ανα­συρ­θεί οι 3 σοροί ενώ εκτί­μη­σε ότι είναι πιθα­νό να έχει βρε­θεί το ένα μαύ­ρο κουτί.

Αυτό έγι­νε γνω­στό από το ΓΕΕΘΑ, το οποίο ενη­μέ­ρω­σε για την εξέ­λι­ξη της επι­χεί­ρη­σης του Τάγ­μα­τος Εκκα­θά­ρι­σης Ναρ­κο­πε­δί­ων Ξηράς και του Ειδι­κού Δια­κλα­δι­κού Λόχου Αντι­με­τώ­πι­σης Πυρη­νι­κής — Βιο­λο­γι­κής — Χημι­κής ‘Αμυ­νας (ΕΔΛΟ/ΠΒΧ) που εστά­λη από την Αθή­να για την δια­κρί­βω­ση της άσπρης σκό­νης που υπάρ­χει διά­σπαρ­τη στην περιο­χή του δυστυχήματος.

Μετά την προ­ε­τοι­μα­σία των δυο τμη­μά­των, προ­σω­πι­κό του ΤΕΝΞ και της ΕΜΑΚ με ειδι­κό όχη­μα του Στρα­τού Ξηράς προ­χώ­ρη­σε στη δημιουρ­γία οδών ασφα­λούς διέ­λευ­σης και μετα­φο­ράς των σορών σε χώρο απολύμανσης.

Σύμ­φω­να με την Πυρο­σβε­στι­κή αυτή την ώρα βρί­σκε­ται σε εξέ­λι­ξη η μετα­φο­ρά των σορών στο Γενι­κό Νοσο­κο­μείο Κομοτηνής.

Νωρί­τε­ρα, όπως ανέ­φε­ρε ο εκπρό­σω­πος τύπου του Πυρο­σβε­στι­κού Σώμα­τος, επι­πυ­ρα­γός, Γιάν­νης Αρτο­ποιός, δεν εντο­πί­στη­καν επι­κίν­δυ­νες ουσί­ες στο χώρο όπου κατέ­πε­σε χθες το αερο­σκά­φος Αντόνοφ.

Μετά δε τη δια­πί­στω­ση από το ΕΔΛΟ/ΠΒΧ για τη μη ύπαρ­ξη Ράδιο-Βιο­χη­μι­κών και Πυρη­νι­κών (ΡΒΧΠ) ουσιών, το ΤΕΝΞ εισήλ­θε στη περιο­χή της συντρι­βής, ερευ­νά και σημαί­νει τα βλή­μα­τα. Θα ακο­λου­θή­σει συγκέ­ντρω­ση και απο­μά­κρυν­ση ή επί τόπου εξου­δε­τέ­ρω­σή τους κάτι που θα κρι­θεί από το κλιμάκιο.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο