Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συντριβή μεταγωγικού αεροσκάφους Αντόνοφ στην Καβάλα

Πτώ­ση μετα­γω­γι­κού αερο­σκά­φους τύπου Αντό­νοφ 10, με άγνω­στο αριθ­μό επι­βαι­νό­ντων, ναυ­τι­κά μίλια δυτι­κά της Καβά­λας με τις έρευ­νες να βρί­σκο­νται σε εξέλιξη.

Το αερο­σκά­φος φλέ­γε­ται ενώ ακού­στη­καν εκρή­ξεις. Όπως περι­γρά­φει κάτοι­κος: «Γιώρ­γο, είμαι χωριό. Ακου­στη­κε το αερο­πλά­νο σα να πετά­ει πάνω από τα κεφά­λια μας και μετά ένας δυνα­τός θόρυ­βος. Γίνε­ται πανι­κός. Ακού­γο­νται σει­ρή­νες και ελικόπτερα.Για αρκε­τή ώρα γίνο­νταν εκρή­ξεις και βφω­τι­ζε ο ουρα­νός.. Τα ελι­κό­πτε­ρα ακού­γο­νται συνέ­χεια. Μπλάκ άουτ σε όλη την περιοχή»

Το θηριώ­δες μετα­γω­γι­κό αερο­σκά­φος είχε απο­γειω­θεί από τη Σερ­βία με προ­ο­ρι­σμό την Ιορ­δα­νία και φέρε­ται να εκτε­λού­σε εμπο­ρι­κή πτή­ση μετα­φο­ρών χωρίς επι­βά­τες πέραν του πληρώματος.

Ο πιλό­τος ανέ­φε­ρε βλά­βη σε κινη­τή­ρα και αμέ­σως έλα­βε άδεια έκτα­κτης προ­σγεί­ω­σης από το αερο­δρό­μιο της Καβά­λας, αλλά χάθη­κε το στίγ­μα στα δέκα ναυ­τι­κά μίλια δυτι­κά της Καβάλας.

Σύμ­φω­να με την τοπι­κή ιστο­σε­λί­δα kavalanews, ενδέ­χε­ται να προ­σέ­κρου­σε σε πυλώ­να ηλε­κτρι­σμού με απο­τέ­λε­σμα να προ­κλη­θεί έκρη­ξη και δια­κο­πή ρεύ­μα­τος στην περιοχή.

Πυρο­σβε­στι­κά οχή­μα­τα και ασθε­νο­φό­ρα έχουν φτά­σει στο σημείο, το οποίο έχουν απο­κλεί­σει οι αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις, ενώ πιο μακριά βρί­σκο­νται κάτοι­κοι των γύρω χωριών που θέλη­σαν να δουν τι συμβαίνει.

Η πυρο­σβε­στι­κή καλεί τους πολί­τες που έχουν συγκε­ντρω­θεί στο σημείο να απο­μα­κρυν­θούν. Σύμ­φω­να με το voria.gr, στα γύρω χωριά δια­κό­πη­κε η ηλε­κτρο­δό­τη­ση. Οι αρχές έχουν απο­κλεί­σει την περιο­χή σε ακτί­να 500 μέτρων.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο