Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συρία: Οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται — 15 νεκροί (4 παιδιά)

Του­λά­χι­στον 15 νεκροί, μετα­ξύ των οποί­ων και τέσ­σε­ρα παι­διά, από αερο­πο­ρι­κή επι­δρο­μή η οποία εκτι­μά­ται ότι έγι­νε από μαχη­τι­κά αερο­σκά­φη της διε­θνούς συμ­μα­χί­ας υπό τις ΗΠΑ, κοντά στη Ράκα, σύμ­φω­να με το Συρια­κό Παρα­τη­ρη­τή­ριο Ανθρω­πί­νων Δικαιω­μά­των, με έδρα τη Βρετανία.

Τα μαχη­τι­κά αερο­σκά­φη έπλη­ξαν το χωριό Χανί­ντα, το οποίο βρί­σκε­ται σε από­στα­ση 30 χιλιο­μέ­τρων δυτι­κά της Ράκα, στη νότια όχθη του ποτα­μού Ευφράτη.

Εκπρό­σω­πος της διε­θνούς συμ­μα­χί­ας, δε στά­θη­κε δυνα­τό να σχο­λιά­σει την επίθεση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters / 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο