Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συρία: Σε πλήρη εξέλιξη οι γεωπολιτικές ιμπεριαλιστικές στοχεύσεις

Ενώ καλά κρα­τεί και διευ­ρύ­νε­ται η τρί­τη στρα­τιω­τι­κή επέμ­βα­ση του τουρ­κι­κού στρα­τού στη βόρεια Συρία, με τις πλά­τες των ΗΠΑ και των συμ­μά­χων τους, αλλά και τις υπο­κρι­τι­κές εν πολ­λοίς αντι­δρά­σεις δια­φό­ρων πλευ­ρών και ήδη το πρώ­το 48ωρο των επι­θέ­σε­ων κατα­γρά­φο­νται εκα­το­ντά­δες νεκροί και πολ­λές δεκά­δες τραυ­μα­τί­ες αλλά και δεκά­δες χιλιά­δες εκτο­πι­σμέ­νοι άμα­χοι, κυρί­ως Κούρ­δοι, που προ­σπα­θούν να γλι­τώ­σουν από μια νέα σφα­γή, έχουν ήδη ξεκι­νή­σει οι προ­σχε­δια­σμέ­νες κινή­σεις της «επό­με­νης μέρας»

Νέες απειλές του Ερντογάν

Ερντογάν

Επι­χει­ρώ­ντας να «φρε­νά­ρει» τις απο­δο­κι­μα­σί­ες για την τουρ­κι­κή επί­θε­ση, ο Τούρ­κος Πρό­ε­δρος, Ρ. Τ. Ερντο­γάν, μιλώ­ντας σε συνε­δρί­α­ση του κόμ­μα­τός του, ΑΚΡ, υπο­στή­ρι­ξε ότι μέσα στο πρώ­το 24ωρο των επι­χει­ρή­σε­ων σκο­τώ­θη­καν «109 τρο­μο­κρά­τες». Απεί­λη­σε, επί­σης, ξανά τους υπο­κρι­τές αξιω­μα­τού­χους της ΕΕ, που τάχα ενο­χλή­θη­καν από την τουρ­κι­κή επι­χεί­ρη­ση, λέγο­ντας ότι θα «αφή­σει 3,6 εκα­τομ­μύ­ρια Σύρους πρό­σφυ­γες» εάν οι Βρυ­ξέλ­λες τολ­μή­σουν να χαρα­κτη­ρί­σουν «εισβο­λή» την επί­θε­ση στη Συρία. Ισχυ­ρί­στη­κε ότι στό­χος της επι­χεί­ρη­σης «Πηγή Ειρή­νης» είναι να συνει­σφέ­ρει η Τουρ­κία …«στην εδα­φι­κή ακε­ραιό­τη­τα και την πολι­τι­κή ενό­τη­τα της Συρί­ας, αφού είναι προ­φα­νές για μας ότι δεν μπο­ρείς να μιλάς για εδα­φι­κή ακε­ραιό­τη­τα όταν το ένα τέταρ­το του εδά­φους σου είναι υπό την κατο­χή του ΡΚΚ και του YPG». Απο­δο­κί­μα­σε το ΝΑΤΟ (παρα­μο­νές της σημε­ρι­νής άφι­ξης του γγ του Βορειο­α­τλα­ντι­κού Συμ­φώ­νου, Γ. Στόλ­τεν­μπεργκ, στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη), λέγο­ντας ότι δεν έκα­νε, για την περί­πτω­ση της Τουρ­κί­ας, χρή­ση του άρθρου 5 περί συλ­λο­γι­κής άμυ­νας. Απο­δο­κί­μα­σε, επί­σης, την Αίγυ­πτο και τη Σαου­δι­κή Αρα­βία που ενα­ντιώ­θη­καν, καλώ­ντας την πρώ­τη «να μη μιλά» λόγω του αιμα­τη­ρού πρα­ξι­κο­πή­μα­τος κατά του ισλα­μι­στή Προ­έ­δρου Μοχά­μαντ Μόρ­σι και τη δεύ­τε­ρη «να κοι­τά­ξει στον καθρέ­φτη, ώστε να δει ποιος ευθύ­νε­ται» για τον κατα­στρο­φι­κό πόλε­μο στην Υεμένη.

Δαμασκός: Θα απαντήσουμε στην επίθεση!

Μπρο­στά σε όλα αυτά, το συρια­κό υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών εξέ­δω­σε νέα ανα­κοί­νω­ση, καταγ­γέλ­λο­ντας την κυβέρ­νη­ση του Τούρ­κου Προ­έ­δρου, Ρ. Τ. Ερντο­γάν, πως δεν έχει επα­φή με την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, όταν ισχυ­ρί­ζε­ται ότι κάνει την εισβο­λή για να …«προ­στα­τεύ­σει» τον συρια­κό λαό. Οι κάτοι­κοι της βόρειας Συρί­ας «ήταν ασφα­λείς μέχρι την τουρ­κι­κή βάρ­βα­ρη επί­θε­ση που τους ανά­γκα­σε να φύγουν για να γλι­τώ­σουν από πιθα­νή σφα­γή», επι­ση­μαί­νει η ανα­κοί­νω­ση, δια­ψεύ­δο­ντας ότι ο τουρ­κι­κός στρα­τός έχει ξεκι­νή­σει χερ­σαία επέμ­βα­ση επει­δή θεω­ρεί πως οι επι­χει­ρή­σεις περιο­ρί­ζο­νται στη ρίψη πυρών πυρο­βο­λι­κού και πολε­μι­κών αεροσκαφών.

Δια­βε­βαί­ω­σε ότι ο συρια­κός στρα­τός θα υπε­ρα­σπι­στεί το έδα­φος της χώρας και θα απα­ντή­σει στις επι­θέ­σεις του τουρ­κι­κού στρα­τού «σε πάνω από μία περιο­χή, χτυ­πώ­ντας τους πρά­κτο­ρες και τους τρο­μο­κρά­τες του».

Πάντως, χτε­σι­νές πλη­ρο­φο­ρί­ες από τα μέτω­πα επι­χει­ρή­σε­ων ανέ­φε­ραν πως ο τουρ­κι­κός στρα­τός έχει κατα­λά­βει νέο έδα­φος αρκε­τών χιλιο­μέ­τρων ανα­το­λι­κά της συρια­κής πόλης Ταλ Αμπιάντ και πως Κούρ­δοι μαχη­τές έχουν ξεκι­νή­σει ρίψεις όλμων σε τουρ­κι­κές μεθο­ρια­κές πόλεις όπως το Ακτσα­κα­λέ, προ­κα­λώ­ντας τον θάνα­το του­λά­χι­στον δύο ατό­μων και τον τραυ­μα­τι­σμό άλλων οκτώ.

Η στήριξη των ΗΠΑ

Τραμπ Ερντογάν

Ο Πρό­ε­δρος των ΗΠΑ, Ντό­ναλντ Τραμπ, συνε­χί­ζο­ντας τις αντι­φα­τι­κές αναρ­τή­σεις του στο «Τουί­τερ» επέ­κρι­νε καικαλό­πια­σε τους Κούρ­δους, αλλά είχε «κατα­νό­η­ση» για την Τουρ­κία, χωρίς να λεί­πουν και οι απει­λές.

Συγκε­κρι­μέ­να, ανα­φο­ρι­κά με τις συμ­μα­χί­ες είπε «πως οι Κούρ­δοι πολέ­μη­σαν για λογα­ρια­σμό των ΗΠΑ ενα­ντί­ον του Ισλα­μι­κού Κρά­τους διό­τι ήθε­λαν να θέσουν υπό τον έλεγ­χό τους τα εδά­φη τους, για ίδιον συμ­φέ­ρον. Οι Κούρ­δοι δεν μας βοή­θη­σαν στον Β΄ Παγκό­σμιο Πόλε­μο, δεν μας βοή­θη­σαν στη Νορ­μαν­δία» και πρό­σθε­σε ότι «δαπα­νή­σα­με τερά­στια ποσά για να βοη­θή­σου­με τους Κούρ­δους, με πυρο­μα­χι­κά, με όπλα, με χρή­μα­τα. Τού­του λεχθέ­ντος μας αρέ­σουν οι Κούρ­δοι».

Για την Τουρ­κία, είπε πως «ελπί­ζει ο Ερντο­γάν να ενερ­γή­σει με όσο πιο λογι­κό και ανθρώ­πι­νο τρό­πο είναι δυνα­τόν στη Συρία, για­τί σε δια­φο­ρε­τι­κή περί­πτω­ση, θα βρε­θεί αντι­μέ­τω­πος με τερά­στιο οικο­νο­μι­κό τίμη­μα. Θα πλή­ξω πολύ σκλη­ρά οικο­νο­μι­κώς την Τουρ­κία και με κυρώ­σεις εάν δεν παί­ξουν με τους κανόνες».

Ταυ­τό­χρο­να, σημεί­ω­σε ότι «δεν υπάρ­χουν στις περιο­χές επι­χει­ρή­σε­ων Αμε­ρι­κα­νοί στρα­τιώ­τες» και ότι ο ίδιος πασχί­ζει «για τον τερ­μα­τι­σμό ατε­λεί­ω­των πολέ­μων». Κατη­γό­ρη­σε επί­σης «κάποιους» πως τον παρο­τρύ­νουν να στεί­λει «δεκά­δες χιλιά­δες» Αμε­ρι­κα­νούς στρα­τιώ­τες στην περιο­χή, ώστε «να ξεκι­νή­σει νέος πόλε­μος ξανά». Ενώ σε άλλη ανάρ­τη­ση είπε ότι οι ΗΠΑ έχουν συλ­λά­βει ήδη «τους πιο επι­κίν­δυ­νους τζι­χα­ντι­στές» που κρα­τού­σαν οι Κούρδοι.

Πάντως, δεν λεί­πουν και οι ενδο­α­στι­κές αντι­πα­ρα­θέ­σεις στο εσω­τε­ρι­κό των ΗΠΑ. Ο Ρεπου­μπλι­κα­νός γερου­σια­στής Λίν­τσεϊ Γκρέιαμ, που ήταν έως πρό­τι­νος στε­νός σύμ­μα­χος του Τραμπ, κλι­μα­κώ­νει τις αντι­δρά­σεις ενά­ντια στην τουρ­κι­κή επί­θε­ση ενα­ντί­ον των Κούρ­δων συμ­μά­χων των αμε­ρι­κα­νι­κών στρα­τευ­μά­των στην περιο­χή. Με δια­δο­χι­κές αναρ­τή­σεις του στο «Τουί­τερ» επα­νέ­λα­βε ότι προ­ω­θεί άμε­σα στο Κογκρέ­σο νομο­σχέ­διο με σκλη­ρές οικο­νο­μι­κές κυρώ­σεις κατά της Τουρ­κί­ας και του Προ­έ­δρου Ερντο­γάν, καλώ­ντας τον Ντ. Τραμπ να μην ασκή­σει «βέτο».

Υποκριτικές επικρίσεις από την ΕΕ

ΕΕ Αντικομμουνισμός Φασισμός

Ενας από τους Δυτι­κο­ευ­ρω­παί­ους αξιω­μα­τού­χους, που τηλε­φώ­νη­σε «ενο­χλη­μέ­νος» στον Τούρ­κο ομό­λο­γό του Μεβλούτ Τσα­βού­σο­γλου, ήταν ο Βρε­τα­νός υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών, Ντο­μι­νίκ Ράαμπ, που δήλω­σε «απο­γοη­τευ­μέ­νος και ανή­συ­χος» και υπο­στή­ρι­ξε ότι οι πρώ­τες πιθα­νές επι­πτώ­σεις της επί­θε­σης είναι νέα ανθρω­πι­στι­κή κρί­ση και μια πιθα­νή ανά­καμ­ψη των τζι­χα­ντι­στών του «Ισλα­μι­κού Κρά­τους».

  • Φιν­λαν­δία και Νορ­βη­γία ανα­κοί­νω­σαν πως στα­μα­τούν τις πωλή­σεις όπλων στην Τουρ­κία, ενώ και στη Σου­η­δία τα περισ­σό­τε­ρα κόμ­μα­τα της αντι­πο­λί­τευ­σης απαί­τη­σαν το ίδιο.
  • Επι­πλέ­ον, η επι­κε­φα­λής της ΕΕ για την Κοι­νή Εξω­τε­ρι­κή Πολι­τι­κή, Φεντε­ρί­κα Μογκε­ρί­νι, κάλε­σε την Τουρ­κία να στα­μα­τή­σει «τη μονο­με­ρή στρα­τιω­τι­κή δρά­ση», τονί­ζο­ντας ότι «μια βιώ­σι­μη λύση στη συρια­κή δια­μά­χη δεν μπο­ρεί να επι­τευ­χθεί στρα­τιω­τι­κά». Πρό­σθε­σε, τέλος, ότι η ανά­φλε­ξη των εχθρο­πρα­ξιών θα υπο­νο­μεύ­σουν περαι­τέ­ρω τη στα­θε­ρό­τη­τα της περιο­χής, θα επι­δει­νώ­σουν «τα δει­νά των πολι­τών» και τις προ­ο­πτι­κές για ειρήνη.

Ενδια­φέ­ρον είχε και η χτε­σι­νή αντί­δρα­ση του Ισραη­λι­νού εντο­λο­δό­χου πρω­θυ­πουρ­γού, Μπέν­τζα­μιν Νετα­νιά­χου, που τάχθη­κε ανοι­κτά στο πλευ­ρό του «θαρ­ρα­λέ­ου κουρ­δι­κού λαού», λέγο­ντας ότι θα «επε­κτεί­νει» την «ανθρω­πι­στι­κή βοήθεια».

Το υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών του Ιράν χτες ξανά κατα­δί­κα­σε την τουρ­κι­κή επί­θε­ση, ζητώ­ντας τον άμε­σο τερ­μα­τι­σμό της και την απο­χώ­ρη­ση των τουρ­κι­κών δυνά­με­ων από τη Συρία.

Ενά­ντια στην τουρ­κι­κή επί­θε­ση τάχθη­κε χτες το υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών της Ινδί­ας, ενώ αντί­θε­τα την δικαιο­λό­γη­σε το υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών του Πακι­στάν.

Αργό­τε­ρα χτες βρά­δυ έγι­νε η έκτα­κτη συνε­δρί­α­ση του Συμ­βου­λί­ου Ασφα­λεί­ας του ΟΗΕ για την τουρ­κι­κή επί­θε­ση στη Συρία με αίτη­μα ευρω­παϊ­κών χωρών. Μετά τη συνε­δρί­α­ση, οι πρέ­σβεις Γαλ­λί­ας, Βρε­τα­νί­ας, Γερ­μα­νί­ας, Βελ­γί­ου και Πολω­νί­ας εξέ­δω­σαν κοι­νή, λιτή ανα­κοί­νω­ση ανα­φέ­ρο­ντας: «Ανη­συ­χού­με βαθιά από την τουρ­κι­κή στρα­τιω­τι­κή επι­χεί­ρη­ση στη ΒΑ Συρία. Ζητά­με από την Τουρ­κία να στα­μα­τή­σει την μονο­με­ρή στρα­τιω­τι­κή δράση».

Η Ρωσία θέλει …«διάλογο»

Πούτιν

Το ίδιο διά­στη­μα, ο Ρώσος υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών, Σερ­γκέι Λαβρόφ, επι­βε­βαί­ω­σε τις τακτι­κές επι­κοι­νω­νί­ες μετα­ξύ των Προ­έ­δρων Ρωσί­ας, Τουρ­κί­ας και άλλων αξιω­μα­τού­χων των δύο χωρών, σημειώ­νο­ντας τη δημιουρ­γία ρωσο­τουρ­κι­κού στρα­τιω­τι­κού «διαύ­λου» για την απο­τρο­πή συγκρού­σε­ων στη Συρία. «Θέλου­με η κατά­στα­ση να ηρε­μή­σει το συντο­μό­τε­ρο, ώστε πρώ­τα απ’ όλα να εξα­σφα­λι­στεί ο σεβα­σμός στην εδα­φι­κή ακε­ραιό­τη­τα και την κυριαρ­χία της Συρί­ας», είπε ο Λαβρόφ, ανα­κοι­νώ­νο­ντας ότι η Μόσχα «θα προ­ω­θή­σει το διά­λο­γο μετα­ξύ Δαμα­σκού και Αγκυ­ρας» αλλά και το διά­λο­γο «ανά­με­σα στη Δαμα­σκό και κουρ­δι­κές οργα­νώ­σεις» που απο­κη­ρύσ­σουν τον εξτρε­μι­σμό και την τρο­μο­κρα­τία. Αυτά, ενώ το λιβα­νέ­ζι­κο δίκτυο «αλ Μαγια­ντίν» μετέ­δι­δε ότι η Ρωσία οργα­νώ­νει «συνο­μι­λί­ες συμ­φι­λί­ω­σης» μετα­ξύ Δαμα­σκού — Αγκυρας.


Ενη­μέ­ρω­ση |> όλες οι εξε­λί­ξεις -|> Κάτω τα χέρια από τη Συρία! <|-


gif Banner ΓυάροςΜνημείο ΚΚΕ 100 Γυάρος Ρωγμή Α Μυρωδιάς

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο