Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΣΥΡΙΑΚΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ — ΧΑΛΙΝΤ ΜΠΑΓΚΝΤΑΣ «Ο λαός μας θα αντισταθεί με γενναιότητα!»

  • Συρια­κή Κομ­μου­νι­στι­κή Ενω­ση Νεολαίας
  • Συνέ­ντευ­ξη με τον Χου­σε­ΐν Χαλίλ, μέλος του Τμή­μα­τος Διε­θνών Σχέσεων

Σε συζή­τη­ση του «Ριζο­σπά­στη» με τον Χου­σε­ΐν Χαλίλ, μέλος του Τμή­μα­τος Διε­θνών Σχέ­σε­ων από τη Συρια­κή Κομ­μου­νι­στι­κή Ενω­ση Νεο­λαί­ας — Χαλίντ Μπαγκ­ντάς, που συμ­με­τεί­χε στο 45ο Φεστι­βάλ ΚΝΕ — «Οδη­γη­τή», και τη μετέ­πει­τα επι­κοι­νω­νία μαζί του, μετά από την έναρ­ξη της νέας τουρ­κι­κής επέμ­βα­σης στη ΒΑ Συρία, κατα­γρά­φο­νται οι προ­σπά­θειες που κάνουν οι νέοι κομ­μου­νι­στές ενά­ντια στην ιμπε­ρια­λι­στι­κή επέμ­βα­ση, για την οργά­νω­ση και την κινη­το­ποί­η­ση του λαού. Η κου­βέ­ντα που είχα­με έχει ως εξής:

Ποιες είναι οι εξε­λί­ξεις με την τελευ­ταία τουρ­κι­κή επέμ­βα­ση στη Βορειο­α­να­το­λι­κή Συρία;

✔️  Κατα­δι­κά­ζου­με τη νέα τουρ­κι­κή επί­θε­ση και την εισβο­λή σε ένα πολύ σημα­ντι­κό τμή­μα της χώρας μας. Αυτή η επέμ­βα­ση είναι μία επι­πλέ­ον από­δει­ξη ότι δεν μπο­ρείς να εμπι­στευ­τείς τις ΗΠΑ, κάτι που δεν μπο­ρού­σαν να αντι­λη­φθούν οι κυρί­αρ­χες δυνά­μεις στη Βορειο­α­να­το­λι­κή Συρία («Συρια­κές Δημο­κρα­τι­κές Δυνά­μεις», SDF) κυρί­ως Κούρ­δοι, αφό­του οι ΗΠΑ έδω­σαν το «πρά­σι­νο φως» στον τουρ­κι­κό στρα­τό να επέμ­βει, απο­χω­ρώ­ντας από τις συνο­ρια­κές περιο­χές μετα­ξύ Συρί­ας και Τουρ­κί­ας. Παρ’ όλα αυτά, έχου­με την πεποί­θη­ση πως ο λαός μας θα μπο­ρέ­σει να αντι­στα­θεί με γεν­ναιό­τη­τα στη νέα επίθεση!

Ποιες είναι οι πρω­το­βου­λί­ες του κόμ­μα­τος και της ΚΝ απέ­να­ντι στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλεμο;

✔️  Στις περιο­χές που τελούν υπό την επιρ­ροή των ΗΠΑ στη ΒΑ Συρία, οργα­νώ­νου­με συχνά δια­δη­λώ­σεις κατά της παρου­σί­ας ξένων δυνά­με­ων και καί­με τις σημαί­ες αποι­κιο­κρα­τι­κών χωρών. Επί­σης, στην εφη­με­ρί­δα του κόμ­μα­τος, που κυκλο­φο­ρεί σε όλη τη χώρα, επι­ση­μαί­νου­με τον αρνη­τι­κό ρόλο που παί­ζουν οι ιμπε­ρια­λι­στι­κές δυνά­μεις στην πατρί­δα μας και απο­κα­λύ­πτου­με τα σχέ­διά τους σε βάρος της Συρί­ας και της περιο­χής μας.Επιπροσθέτως, δεν διστά­ζου­με να εξη­γή­σου­με τη δική μας άπο­ψη για ό,τι συμ­βαί­νει στη χώρα μας σε αδελ­φι­κές οργα­νώ­σεις και κόμ­μα­τα σε όλο τον κόσμο, όπου πιθα­νώς έχουν εντε­λώς δια­φο­ρε­τι­κή άπο­ψη, με βάση αυτά που πλη­ρο­φο­ρού­νται από τα Μέσα Μαζι­κής Ενημέρωσης.

Ο συρια­κός λαός σε αυτόν τον μακρο­χρό­νιο πόλε­μο έχει πλη­ρώ­σει και πλη­ρώ­νει βαρύ τίμη­μα, όπως π.χ. το Προ­σφυ­γι­κό. Τι εκτι­μή­σεις έχετε;

✔️  Δεν ξέρου­με τον ακρι­βή αριθ­μό των εκα­τομ­μυ­ρί­ων προ­σφύ­γων, αν και έχουν βέβαια κατά και­ρούς δημο­σιευ­τεί διά­φο­ρα στοι­χεία. Πέρα από τους Σύρους πρό­σφυ­γες στην Ευρώ­πη, πολ­λοί έχουν κατα­φύ­γει και σε γει­το­νι­κές χώρες όπως είναι ο Λίβα­νος, η Ιορ­δα­νία και η Τουρ­κία. Ωστό­σο, μεγά­λο τίμη­μα έχουν πλη­ρώ­σει και με την εσω­τε­ρι­κή μετα­νά­στευ­ση, καθώς εκα­τομ­μύ­ρια είναι και οι άμα­χοι που έχουν εκτο­πι­στεί από τις εστί­ες τους και έχουν βρει κατα­φύ­γιο σε διά­φο­ρες περιο­χές της Συρίας.

Ποιες είναι οι μεγα­λύ­τε­ρες προ­κλή­σεις που θα αντι­με­τω­πί­σει ο συρια­κός λαός τα επό­με­να χρόνια;

✔️  Οι μεγά­λες προ­κλή­σεις είναι πρώ­τον το ζήτη­μα της εκπαί­δευ­σης πολ­λών χιλιά­δων παι­διών στους προ­σφυ­γι­κούς καταυ­λι­σμούς που δεν πηγαί­νουν σχο­λείο και άρα θα υπάρ­χει μία γενιά παι­διών αγράμ­μα­των, που θα είναι το μέλ­λον της χώρας.

Το θέμα της ανοι­κο­δό­μη­σης είναι πολύ δύσκο­λο, για­τί δεν δια­θέ­του­με ως χώρα τους απα­ραί­τη­τους πόρους και οι ανά­γκες που έχουν δημιουρ­γη­θεί εξαι­τί­ας του πολυ­ε­τούς πολέ­μου είναι τερά­στιες, σε πολ­λούς τομείς υπη­ρε­σιών και σε υπο­δο­μές. Το ζήτη­μα αυτό είναι πολύ δύσκο­λο. Επί­σης, όποια εισα­γω­γή κεφα­λαί­ων γίνει από το εξω­τε­ρι­κό, αυτό θα γίνει με ανταλ­λάγ­μα­τα οικο­νο­μι­κά και πολι­τι­κά, σε βάρος του λαού της χώρας.

Πώς παρεμ­βαί­νουν το κόμ­μα και η Κομ­μου­νι­στι­κή Νεο­λαία για τα άλλα προ­βλή­μα­τα που αντι­με­τω­πί­ζει ο λαός της Συρίας;

✔️  Σε σχέ­ση με κοι­νω­νι­κά προ­βλή­μα­τα, όπως η ανερ­γία των νέων και η φτώ­χεια, αυτά είναι στο επί­κε­ντρο της ανη­συ­χί­ας μας και παλεύ­ου­με με όλα τα δια­θέ­σι­μα μέσα και σε κάθε μετε­ρί­ζι (κοι­νο­βού­λιο, συν­δι­κά­τα). Για παρά­δειγ­μα, πριν από λίγες βδο­μά­δες οργα­νώ­σα­με μία κινη­το­ποί­η­ση για συγκέ­ντρω­ση υπο­γρα­φών με αίτη­μα την αύξη­ση των μισθών για όλους τους εργαζόμενους.


 

Επι­μέ­λεια  Ομά­δα ¡H.lV.S!

Επι­κοι­νω­νία — [ FaceBook |>1<|-|>2<| ] — Blog

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο